Over dit artikel

Op 1 juni is het Wlz-inkoopbeleid 2023 gepubliceerd. Het door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren gepubliceerde inkoopbeleid vormt een aanvulling op het inkoopkader 2021-2023. Buiten enkele wijzigingen vanwege nieuwe ontwikkelingen, blijft het inkoopbeleid op hoofdlijnen gelijk. In dit artikel zetten wij een aantal, voor zorgvastgoed en huisvesting, relevante thema’s uit het inkoopbeleid voor u op een rij.

Coalitieakkoord 

Het vernieuwde zorginkoopbeleid benoemd een aantal ontwikkelingen met directe invloed op vastgoed en huisvesting. Zo haalt de aanvulling meerdere malen het coalitieakkoord aan waarin veel aandacht was voor voornamelijk de ouderenzorg. Daarin is onder andere aangekondigd dat er een meerjarige contracteerruimte komt. Hiermee ontstaat de benodigde financiële zekerheid voor investeringen op weg naar duurzame verpleeghuiszorg. Ook worden het langer thuis wonen, de inzet op extramurale zorg en de verwachte besparingen door het scheiden van wonen en zorg nog eens aangehaald. In de komende jaren wordt in totaal € 1 miljard euro vrijgemaakt om fors in te zetten op deze transitie, helaas nog zonder concrete invulling hiervan.

Inkoopafspraken normatieve huisvestingscomponent (NHC)

In het kader van continuïteit en stabiliteit geeft ZN aan dat in 2023 de NHC voor 100% wordt vergoed. De zorgkantoren geven in hun regionaal inkoopbeleid aan dat daarop ook regionaal niet wordt gedifferentieerd. Zorgkantoren willen eerst meer inzicht krijgen in bestedingen van de NHC, zoals de vastgoedexploitatie en de bedrijfswaarde, en dit tussen de zorgorganisaties vergelijken. Het verwachte risico op een bijstelling van de NHC naar beneden door de NZa staat hier los van.

Passende huisvesting

De reeds ingezette koers van de zorgkantoren om meer te sturen op voldoende passende huisvesting blijft overeind. Zij stimuleren zorgorganisaties een vastgoedbeleid te voeren voor een langere termijn, gaan in gesprek met zorgaanbieders en maken (verbeter)afspraken en spannen zicht in om inzicht te krijgen in bestedingen van de NHC. De zorgkantoren gebruiken 2022 voornamelijk voor het verkrijgen van inzicht, door iedere regio te analyseren en de knelpunten en ontwikkelopgave in beeld te brengen. De verwachting is dat zorgkantoren in 2023 meer gaan sturen op voldoende en passende huisvesting door het maken en checken van afspraken.

ZN noemt professionele vastgoedsturing cruciaal als het gaat om het realiseren van optimale kwaliteit in verhouding tot de beschikbare middelen. Zorgkantoren verwachten daarom steeds professionelere vastgoedsturing. Zij verwachten dat zorgorganisaties goed zicht hebben in hun eigen vastgoedportefeuille en vragen daarbij om hun vastgoedstrategie en solide vastgoedberekeningen. Het niet voldoen aan deze verwachtingen heeft mogelijk impact op toekomstige afspraken en vergoedingen.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met mij!