Over dit artikel

Binnenkort zullen de meeste zorgkantoren hun inkoopplannen voor het aankomende jaar in de langdurige zorg presenteren. Op basis van publicaties en eerdere berichtgevingen, lijkt er de aankomende kabinetsperiode 2022-2025 minder budget beschikbaar te komen voor de zorg. Daarmee lijken ook bezuinigingen in de zorg onvermijdelijk.

Daar waar er vanaf 2019 door tranches kwaliteitsmiddelen jaarlijks meer geld beschikbaar kwam voor de inzet van extra personeel, zullen veel zorgaanbieders nu door stijgende inkoopkortingen en/of tariefdalingen geconfronteerd worden met een budgettaire druk om de inzet van personeel en kwaliteit van zorg op hetzelfde niveau te houden. De noodzaak van een goede sturing op de zorg en het op orde krijgen/houden van de P&C-cyclus verdienen daarmee nog eens extra aandacht.

Inkoopsystematiek 2022/2023

De (dubbele) vergrijzing in combinatie met de beperkte economische groei, arbeidskrapte en een begrotingstekort zijn de belangrijkste oorzaken voor de overheid om de zorguitgaven in de komende kabinetsperiode te remmen. Automatisch leidt dat tot aanpassingen in de landelijke inkoopkaders.

Belangrijke elementen in de inkoopkaders zijn:

  • Regionaal beleid: Passende zorg, Innovatie, Bedrijfsvoering en Duurzaamheid zijn kernelementen die de basis vormen voor de zorginkoop. Ieder zorgkantoor stelt daar de focus waar in die regio de behoefte naar is.
  • Een richttariefpercentage: Het richttariefpercentage biedt de mogelijkheid voor zorgkantoren om af te wijken naar boven of naar beneden. Er is geen minimum- of maximumtarief. Dit is echter wel het vertrekpunt van zorgkantoren in haar aanbod richting zorgaanbieders. Daarmee ontstaat er ook ruimte voor maatwerkafspraken voor de financiering van innovatieve toepassingen, knelpunten in de regio, doelmatigheid en/of de financiële positie van een zorgaanbieder.

De systematiek van het richttariefpercentage zal volledig in 2023 zijn uitwerking krijgen. Veel zorgkantoren kiezen ervoor om het jaar 2022 als overgangsjaar te gebruiken en het huidige inkooppercentage geleidelijk af te bouwen. Zorgaanbieders krijgen daarmee een jaar langer de tijd om de bedrijfsvoering af te stemmen op de nieuwe tariefpercentages en doelstellingen. Meerjarenafspraken zullen meer tot de mogelijkheden gaan behoren, waarmee ook meer financiële zekerheid voor zorgaanbieders gaat ontstaan.

Tarieven 2022

Overheidsbijdrage in arbeidskostenontwikkeling (OVA)

De economische groei in 2021 is in Nederland lager uitgevallen dan geschat. De indexaties voor zowel personele als materiële kosten zijn door de NZa hier op bijgesteld. Door een lager OVA-percentage 2021 en de gehanteerde rekensystematiek voor tariefvaststelling, zal de stijging van de tarieven loon en materieel in 2022 naar verwachting nu uitkomen op 0,8% (excl. toevoeging kwaliteitsmiddelen). De tarieven van de NZa worden jaarlijks geïndexeerd +/- nacalculatie indexaties jaar t-1.

In 2021 zullen de personele kosten door CAO-afspraken per 1 juli nog met 3% stijgen en doorwerken in 2022. Tegelijkertijd loopt de CAO-VVT op 31 augustus 2021 af, waarvan de uitkomsten voor het aankomende jaar nog niet duidelijk zijn.

Kwaliteitsmiddelen

Zorgaanbieders hebben vanaf 2019 gedurende 3 jaren via een lumpsum financiering kwaliteitsmiddelen ontvangen. Vanaf 2022 worden de kwaliteitsmiddelen in de tarieven verwerkt. Op basis van de bekende inkooppercentages en afslagen zal echter niet het gehele kwaliteitsbudget in de tarieven belanden. Het zorgkantoor houdt een deel van het budget achter de hand om maatwerkafspraken te maken met zorgaanbieders om zo ontwikkelingen te stimuleren voor de verpleeghuiszorg.

Gedurende de jaren 2019-2021 is de zorgzwaarte van veel zorgaanbieders toegenomen. Doordat het kwaliteitsbudget altijd via een lumpsum gefinancierd is, zijn de kwaliteitsmiddelen onvoldoende meegestegen met de werkelijke stijging van de zorgzwaarte. Hoewel de kwaliteitsmiddelen in 2022 output gefinancierd zijn, moet niet gerekend worden op een omzetstijging. De kwaliteitsmiddelen zullen immers eerst op macroniveau landelijk worden rondgerekend, alvorens de toevoeging in de tarieven wordt opgenomen.

NHC/NIC

De normatieve huisvestingscomponent en normatieve inventaris component zouden vanaf het jaar 2022 onderhandelbaar worden, maar besloten is om dit met (voorlopig) één jaar uit te stellen. De tarieven voor de NHC/NIC worden daarmee voor 100% vergoed. Niet duidelijk is of de indexatie van 2,5% op de tarieven ook met een jaar is verlengd of dat de NZa hierin de indexatie op de kapitaallasten volgt.

Documenten

Meer informatie over de middellange termijnverkenning 2022-2025 van het Centraal Plan Bureau en een document over een toekomstbestendig zorgstelsel van de Rijksoverheid kunt u bekijken via onderstaande links.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Folkert-Jan Slagter