Over dit artikel

Minister De Jonge geeft de werknemers in de zorg een bonus van € 1000 euro netto. Op 18 september jongstleden is de inhoud van de regeling voor de zorgbonus gepubliceerd. In dit artikel zetten wij de belangrijkste zaken voor u op een rij.

Alleen zorgwerknemers die direct in contact kwamen met COVID-19 patiënten of die zijdelings hiermee te maken hadden, komen in aanmerking voor deze zorgbonus. Volgens het kabinet kunt u zelf het beste inschatten welke werknemer een bijzondere prestatie heeft geleverd en laat het dus aan u zelf over om werknemers aan te wijzen die in aanmerking komen voor deze bonus.

Welke organisaties kunnen deze bonus aanvragen?

Om deze subsidie aan te kunnen vragen dient uw zorgorganisatie zorg te verlenen volgens de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet en/of maatschappelijke ondersteuning. Ook aanbieders van ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en de stichting SBOH (stichting beroepsopleiding tot huisarts) vallen onder deze regeling. Daarnaast dient uw zorgorganisatie op 1 september 2020 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan met een hoofd- of nevenactiviteit met een SBI code (Standaard bedrijfsindeling). Een SBI code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een organisatie is.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bonus

Om in aanmerking te komen voor de bonus dient men aan een aantal criteria te voldoen:

 • De werknemer dient zich tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 te hebben ingezet voor patiënten met COVID-19 of hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19
 • De werknemer, zzp’er of uitzendkracht werkte tussen 1 maart 2020 en 1 september 2020 op basis van een (arbeids-)overeenkomst.
 • De werknemer verdient niet meer dan 2 keer modaal (€ 73.000) bij een voltijd dienstverband. Bij een zzp’er geldt een uurtarief van € 88,90 en bij een uitzendkracht een uurtarief van € 39,00

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op basis van de verschillende criteria een overzicht opgesteld van de beroepen/functies/functiegroepen die aan de hand van bovengenoemde criteria in beginsel wel in aanmerking komen voor de bonus en een overzicht van de beroepen/functies/functiegroepen die niet in aanmerking komen (nee, tenzij) voor een bonus.

De zorg kent zoveel beroepen/functie(s)(groepen), dan wel unieke functienamen dat een volledig dekkend overzicht niet mogelijk is. De overzichten zijn daarom dan ook géén absolute lijsten, maar zijn een generieke handreiking. Op basis van deze overzichten kunt u inschatten of er voor een betreffend beroep/functie(groep) een aanvraag ingediend kan worden.

Hoogte van de bonus

De zorgbonus geldt voor werknemers in loondienst, uitzendkrachten en zzp’ers. De regeling verplicht organisaties om de zorgbonus vóór de uitbetaling van de bonus aan te wijzen als eindheffingsloon, waardoor de bonus ten laste komt van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. Hierdoor kan de zorgbonus bij de organisatie mogelijk (deels) als eindheffingsloon tegen 80% belast worden. Het kabinet wil voorkomen dat het onderbrengen van de zorgbonus in de vrije ruimte gevolgen heeft voor de overige vergoedingen en verstrekkingen die zorgorganisaties aan hun werknemers verstrekken. Om deze reden wordt ook de verschuldigde eindheffing veroorzaakt door de zorgbonus vergoed vanuit deze subsidieregeling. Op deze manier heeft de netto bonus géén gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen.

Uitbetalingen aan derden kunnen niet ten laste komen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) en vallen derhalve onder het eindheffingstarief van 75%.  Hierdoor is het maximale subsidiebedrag voor werknemers en derden niet gelijk aan elkaar. Voor werknemers bedraagt het maximale subsidiebedrag € 1.800 (netto bonus van € 1.000 en € 800 loonheffing) en voor derden bedraagt het maximale subsidiebedrag € 1.750 (netto bonus van € 1.000 en € 750 loonheffing).

Minister De Jonge heeft aangegeven ook in 2021 de zorgmedewerkers een netto bonus te willen geven, maar dan van € 500 netto.

Verwerking van de bonus in de salarisadministratie

Zoals al eerder vermeld, verplicht de regeling organisaties om de zorgbonus vóór de uitbetaling van de bonus aan te wijzen als eindheffingsloon, waardoor de bonus ten laste komt van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling.

Organisaties kunnen de vrije ruimte benutten om onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan eigen werknemers toe te kennen. De omvang van de vrije ruimte bedraagt een percentage van de totale fiscale loonsom. Een van de coronamaatregelingen is de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in 2020. Deze bedraagt 3% over de eerste € 400.000 en 1,2% over de resterende fiscale loonsom.

Na het einde van het kalenderjaar waarin de bonus is uitgekeerd, kunt u pas definitief beoordelen of de betaling van de bonussen aan de werknemers volledig binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt, of dat er sprake is van een overschrijding. Wanneer er gebruik is gemaakt van de vrije ruimte, moet het onbenutte gedeelte van de verkregen subsidie ter compensatie van de loonheffing worden terugbetaald aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de werkkostenregeling maakt het niet uit of u de bonus in 2020 of begin 2021 uit gaat betalen.

Wanneer u de bonus uitbetaalt aan derden (uitzendkracht, zzp’ers) valt deze onder het eindheffingstarief van 75%. Het bedrag aan verschuldigde eindheffing kunt u in de aangifte loonheffingen aangeven in de rubriek voor “publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard”. Ook moet u voor derden een afzonderlijke administratie bijhouden waaruit blijkt aan wie de bonus is uitgekeerd. Deze administratie is vormvrij. De registratie van de naam en het rekeningnummer van de ontvanger is al voldoende. Daarnaast dient u aan derden schriftelijk mee te delen dat over de bonus eindheffing is betaald.

Naast de administratie voor derden moet u ook de administratie van de werkkostenregeling en de aangiftes loonheffingen 10 jaar lang bewaren voor eventuele controles.

Aanvraag van de bonus

De subsidie voor de bonus kunt u van 1 oktober 2020 tot en met 29 oktober 2020 aanvragen via www.dus-i.nl. Na 29 oktober 2020 wordt het aanvraagformulier gesloten en kunt u geen aanvraag meer indienen via de portal. Na de indiening van de aanvraag zal deze op volledigheid worden gecontroleerd en zal er uiterlijk binnen 13 weken na indiening een beschikking worden afgegeven over de hoogte van het subsidiebedrag.

Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens aangeleverd te worden:

 • het aantal werknemers dat werkzaamheden heeft verricht tijdens de COVID-19-uitbraak;
 • het aantal werknemers waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers en derden;
 • KvK-nummer;
 • een volmacht voor het geval dat door een ander dan een tekenbevoegde bestuurder subsidie wordt aangevraagd;
 • een bankafschrift op naam van de organisatie.

Verantwoording en controle achteraf

Na uitbetaling van de bonus en ontvangst van de subsidie wordt om een verantwoording gevraagd, zodat gecontroleerd kan worden of aan de voorwaarden van de subsidieregeling is voldaan. Deze verantwoording dient uiterlijk 22 weken na afloop van het kalenderjaar te worden opgesteld. Vindt de uitbetaling nog plaats in 2020, dan zal de verantwoording moeten plaatsvinden in 2021. Wordt het bedrag uitgekeerd in 2021, dan zal de verantwoording moeten plaatsvinden in 2022. De wijze van controle is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag dat is toegekend.

 • Subsidievaststelling tot € 25.000
  U kunt aantonen dat de bonus is uitbetaald en dat is voldaan aan de verplichtingen. De controle vindt plaats door middel van steekproeven.
 • Subsidievaststelling van € 25.000 tot € 125.000
  U dient een aanvraag in (d.m.v. een formulier) voor de vaststelling van de subsidie binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar waarin de bonus is uitbetaald. U toont met deze verklaring aan wat de werkelijke kosten zijn en dat de activiteiten zijn verricht en voldaan is aan de verplichtingen.
 • Subsidievaststelling vanaf € 125.000
  U dient een aanvraag in (d.m.v. een formulier) voor de vaststelling van de subsidie binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar waarin de bonus is uitbetaald. U toont met deze verklaring aan wat de werkelijke kosten zijn en dat de activiteiten zijn verricht en voldaan is aan de verplichtingen.
  Daarnaast legt u rekening en verantwoording af aan de hand van een bijlage bij de jaarrekening met een verklaring en het verslag van feitelijke bevindingen van een accountant. Eind 2020 zal op dus-i.nl een accountantsprotocol worden gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar onderstaande websites:

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver