Over dit artikel

COVID-19 blijft ons nog steeds bezighouden. Het was dan ook een mooi gebaar van minister De Jonge om de werknemers in de zorg een bonus te geven van € 1000 euro netto. Inmiddels hebben de meeste organisaties deze zorgbonus uitbetaald aan hun werknemers. Maar hoe moet u deze bonus verwerken in de werkkostenregeling, in de financiële administratie en hoe vindt de controle achteraf plaats?

Verwerking van de bonus in de werkkostenregeling

De regeling verplicht u als organisatie om de zorgbonus vóór de uitbetaling van de bonus aan te wijzen als eindheffingsloon, waardoor de bonus ten laste komt van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. Hierdoor kan de zorgbonus bij de organisatie mogelijk (deels) als eindheffingsloon tegen 80% belast worden. Aan het einde van het kalenderjaar waarin de bonus is verstrekt, kan pas beoordeeld worden of deze situatie zich heeft voorgedaan.

Organisaties kunnen de vrije ruimte benutten om onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan eigen werknemers toe te kennen. De omvang van de vrije ruimte bedraagt een percentage van de totale fiscale loonsom. Een van de coronamaatregelingen was de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in 2020. Deze bedroeg 3% over de eerste € 400.000 en 1,2% over de resterende fiscale loonsom.

Na het einde van het kalenderjaar waarin de bonus is uitgekeerd, kan pas definitief beoordeeld worden of de betaling van de bonussen aan de werknemers volledig binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt of dat er sprake is van een overschrijding. Wanneer er gebruik is gemaakt van de vrije ruimte, moet het onbenutte gedeelte van de verkregen subsidie ter compensatie van de loonheffing worden terugbetaald aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor de werkkostenregeling maakt het niet uit of de bonus in 2020 is uitbetaald of begin 2021 uitbetaald gaat worden.

Wanneer de bonus uitbetaald wordt aan derden (uitzendkracht, zzp-ers), valt deze onder het eindheffingstarief van 75%. Het bedrag aan verschuldigde eindheffing dient in de aangifte loonheffingen aangeven te worden in de rubriek voor “verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers”. Ook moet de organisatie voor derden een afzonderlijke administratie bijhouden waaruit blijkt aan wie de bonus is uitgekeerd. Deze administratie is vormvrij. De registratie van de naam en het rekeningnummer van de ontvanger is al voldoende.

Naast de administratie voor derden dient ook de administratie van de werkkostenregeling en de aangiftes loonheffingen bewaard te worden voor eventuele controles. Deze administratie en de daartoe behorende documenten dienen 10 jaar bewaard te worden.

Verwerking in de financiële administratie

Onze financieel specialisten hebben een handige whitepaper opgesteld, waarin verder wordt toegelicht hoe de zorgbonus verwerkt moet worden in de financiële administratie.

Verantwoording en controle achteraf

Na uitbetaling van de bonus en ontvangst van de subsidie, wordt om een verantwoording gevraagd zodat gecontroleerd kan worden of aan de voorwaarden van de subsidieregeling is voldaan. Deze verantwoording dient uiterlijk 22 weken na afloop van het kalenderjaar te worden opgesteld. Vond de uitbetaling plaats in 2020, dan zal de verantwoording moeten plaatsvinden in 2021. Wordt het bedrag uitgekeerd in 2021, dan zal de verantwoording moeten plaatsvinden in 2022.

De wijze van controle is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag dat is toegekend.

  • Subsidievaststelling tot € 25.000
    U kunt aantonen dat de bonus is uitbetaald en dat is voldaan aan de verplichtingen. De controle vindt plaats door middel van steekproeven.
  • Subsidievaststelling van € 25.000 tot € 125.000
    U dient een aanvraag in (d.m.v. een formulier) voor de vaststelling van de subsidie binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar waarin de bonus is uitbetaald. U toont met deze verklaring aan wat de werkelijke kosten zijn en dat de activiteiten zijn verricht en voldaan is aan de verplichtingen.
  • Subsidievaststelling vanaf € 125.000
    U dient een aanvraag in (d.m.v. een formulier) voor de vaststelling van de subsidie binnen 22 weken na afloop van het kalenderjaar waarin de bonus is uitbetaald. U toont met deze verklaring aan wat de werkelijke kosten zijn en dat de activiteiten zijn verricht en voldaan is aan de verplichtingen. Daarnaast legt u rekening en verantwoording af aan de hand van een bijlage bij de jaarrekening met een verklaring en het verslag van feitelijke bevindingen van een accountant. Eind 2020 zal op dus-i.nl een accountantsprotocol worden gepubliceerd.

Praktische informatie over de verantwoording en het verzoek tot het vaststellen van de subsidie wordt rond mei 2021 bekend gemaakt op de site van www.dus-i.nl. Zodra het vaststellingsformulier beschikbaar is, vindt u op deze site ook een link naar het online formulier.

Zorgbonus en loonbeslag

Geen beslag op zorgbonus door Belastingdienst

De Belastingdienst heeft besloten geen beslag te leggen op de zorgbonus. Dit staat in een wijziging van de Leidraad invordering 2008 (de beleidsregels van de Belastingdienst). Deze wijziging is op 30 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Mocht er al beslag zijn gelegd, dan betaalt de Belastingdienst de zorgbonus aan de zorgprofessional. Mogelijk moet de werknemer hier wel zelf om verzoeken.

Gerechtsdeurwaarders

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR, Sociaal Werk Nederland) vinden het belangrijk dat er duidelijkheid komt over de vraag of de zorgbonus onder het beslag valt en hebben deze vraag via een proefprocedure (deurwaardersrenvooi) voorgelegd aan de rechter. In de uitspraak is te lezen dat de zorgbonus niet onder een lopend beslag valt. Mocht de schuldeiser het wel willen hebben, dan zal hij er apart beslag op moeten laten leggen.

Als de zorgbonus al afgedragen is aan de deurwaarder, kan de medewerker dus de deurwaarder verzoeken dit terug te storten aan de medewerker.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver