Over dit artikel

Iets meer dan een miljoen zorgmedewerkers krijgen de zorgbonus 2021. Het ministerie van VWS heeft de aanvragen voor 1.042.071 zorgverleners goedgekeurd.

Deze bonus is bedoeld voor zorgpersoneel dat vanwege de coronapandemie onder moeilijke omstandigheden zorg heeft verleend. De bonus geldt voor de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021.

Organisaties krijgen het geld voor half november overgemaakt, zodat de bonussen nog voor het einde van dit jaar uitbetaald kunnen worden. Dat moet in ieder geval binnen vijf maanden gebeuren.

Hoogte van de bonus

De bonus voor 2021 bedraagt € 384,71 netto. De zorgbonus geldt voor werknemers in loondienst, uitzendkrachten en zzp’ers. De regeling verplicht organisaties om de zorgbonus vóór de uitbetaling van de bonus aan te wijzen als eindheffingsloon, waardoor de bonus ten laste komt van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. Hierdoor kan de zorgbonus bij de organisatie mogelijk (deels) als eindheffingsloon tegen 80% belast worden. Het kabinet wil voorkomen dat het onderbrengen van de zorgbonus in de vrije ruimte gevolgen heeft voor de overige vergoedingen en verstrekkingen die zorginstellingen aan hun werknemers verstrekken. Om deze reden wordt ook de verschuldigde eindheffing veroorzaakt door de zorgbonus vergoed vanuit deze subsidieregeling. Op deze manier heeft de netto bonus géén gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen.
Uitbetalingen aan derden kunnen niet ten laste komen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) en vallen derhalve onder het eindheffingstarief van 75%.

Hierdoor is het maximale subsidiebedrag voor werknemers en derden niet gelijk aan elkaar. Voor werknemers bedraagt het maximale subsidiebedrag € 692,48 (netto bonus van € 384,71 en 80% eindheffing van € 307,77 ) en voor derden bedraagt het maximale subsidiebedrag € 673,24 (netto bonus van € 384,71 en € 288,53 loonheffing).

Verwerking van de bonus in de salarisadministratie

Zoals al eerder vermeld verplicht de regeling organisaties om de zorgbonus vóór de uitbetaling van de bonus aan te wijzen als eindheffingsloon, waardoor de bonus ten laste komt van de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling. Hierdoor kan de zorgbonus bij de organisatie mogelijk (deels) als eindheffingsloon tegen 80% belast worden. Aan het einde van het kalenderjaar waarin u de bonus heeft verstrekt kunt u beoordelen of deze situatie zich heeft voorgedaan.

Organisaties kunnen de vrije ruimte benutten om onbelast vergoedingen en verstrekkingen aan eigen werknemers toe te kennen. De omvang van de vrije ruimte bedraagt een percentage van de totale fiscale loonsom. Een van de coronamaatregelingen is de tijdelijke verhoging van de vrije ruimte in 2021. Deze bedraagt 3% over de eerste € 400.000 en 1,2% over de resterende fiscale loonsom.

Na het einde van het kalenderjaar waarin de bonus is uitgekeerd, kunnen organisaties pas definitief beoordelen of de betaling van de bonussen aan de werknemers volledig binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt of dat er sprake is van een overschrijding. Wanneer er gebruik is gemaakt van de vrije ruimte, moet het onbenutte gedeelte van de verkregen subsidie ter compensatie van de loonheffing worden terugbetaald aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor de werkkostenregeling maakt het niet uit of de bonus in 2021 of begin 2022 uitbetaald gaat worden. Voor de eindheffing die verschuldigd is doordat bonussen de vrije ruimte vullen en/of overschrijden, ontvangt de organisatie ongeacht het jaar van betaling (2021 of 2022) een subsidie voor dat deel van de eindheffing dat betrekking heeft op de betaalde bonussen.Na het einde van het kalenderjaar waarin de bonus is verstrekt, kan men definitief
beoordelen of de betaling van de bonus aan de werknemers nog volledig binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt of dat er sprake is van een overschrijding.

Wanneer de bonus uitbetaald wordt aan derden (uitzendkracht, zzp-ers) valt deze onder het eindheffingstarief van 75%. Het bedrag aan verschuldigde eindheffing dient in de aangifte loonheffingen aangeven te worden in de rubriek voor “verstrekkingen aan anderen dan eigen werknemers”.
Tevens moet voor derden een afzonderlijke administratie bijgehouden worden waaruit blijkt aan wie de bonus is uitgekeerd. Deze administratie is vormvrij. De registratie van de naam en het rekeningnummer van de ontvanger is al voldoende.

Naast de administratie voor derden dient ook de administratie van de werkkostenregeling en de aangiftes loonheffingen bewaard te worden voor eventuele controles. Deze administratie en de daartoe behorende documenten dient 10 jaar bewaard te worden.

Eindheffing Zorgbonus

Bij veel organisaties is het onduidelijk wanneer de eindheffing over de zorgbonus afgedragen dient te worden. Daarnaast is de vraag maakt het uit of het hier gaat om eindheffing over de zorgbonus die is uitgekeerd aan eigen werknemers of aan derden?
Het antwoord op deze vragen is: Zorginstellingen kunnen 2 soorten zorgbonus uitbetalen: aan (eigen) werknemers en aan niet-eigen-werknemers, zoals inleen- of inhuurkrachten.

Voor de eigen werknemers geldt de systematiek van de werkkostenregeling (op grond van artikel 31, eerste lid onderdeel f van de Wet LB): de zorginstelling wijst de zorgbonus aan als eindheffingsloon. Voor zover de vrije ruimte wordt overstegen moet de instelling daar eindheffing werkkostenregeling over betalen. Is de zorgbonus in 2020 uitbetaald, dan moet de zorginstelling daar uiterlijk in de tweede aangifte van 2021 aangifte van doen (art. 31a, vierde lid) in de rubriek ‘Eindheffing overschrijding forfaitaire werkkostenregeling’.

Voor niet-werknemers geldt de eindheffing van artikel 32ab van de Wet LB, die op grond van artikel 27a tweede lid Wet LB moet worden aangegeven in de aangifte over het tijdvak waarin de bonus is uitbetaald. Deze eindheffing geeft u op in de rubriek “Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard”.

Verantwoording zorgbonus 2021

Na uitbetaling van de zorgbonus en ontvangst van de subsidie wordt om een verantwoording gevraagd door DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) zodat gecontroleerd kan worden of aan de voorwaarden van de subsidieregeling is voldaan. Heeft de uitbetaling plaatsgevonden in 2021, dan zal de verantwoording moeten plaatsvinden in 2022. Is het bedrag uitgekeerd in 2022, dan zal de verantwoording plaatsvinden in 2023. De wijze van controle is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag dat is toegekend.

U moet de subsidie verantwoorden vanaf een ontvangen bedrag van € 25.000 of hoger.Vanaf € 125.000 is ook een accountantsverklaring nodig. Subsidies die onder de € 25.000 vallen worden ambtshalve vastgesteld, daarom hoeft u deze niet te verantwoorden.

Voor het verantwoorden van de zorgbonus gebruikt u het specificatie verantwoordingsformulier steekproef bonusregeling zorg. Informatie over dit formulier kunt u terugvinden in de handleiding Instructies specificatie verantwoordingsformulier bonusregeling zorg.

Zorgbonus en loonbeslag

Het was onduidelijk of er nu wel of niet beslag op de zorgbonus kan worden gelegd. Begin dit jaar heeft de rechtbank in Noord-Holland hier een uitspraak over gedaan. Wanneer zorgmedewerkers via hun werkgever de zorgbonus hebben ontvangen, mag daar beslag op worden gelegd. Daarvoor moet wel apart beslag worden gelegd: de zorgbonus valt niet onder een eventueel al eerder gelegd loonbeslag.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver