Over dit artikel

Per 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking. Wat betekent deze nieuwe wetgeving voor uw organisatie? In dit artikel geven wij u vier belangrijke wijzigingen uit deze wetten en maken we inzichtelijk wat de impact op uw organisatie is.

Belangrijk om vooraf te melden is dat de AWtza eigenlijk geen zelfstandige wet is. Deze wet voert namelijk wijzigingen door in andere wetten, zoals de Wmg en de Wkkgz. Deze wijzigingen dienen in het licht (definities) van de betreffende wet te worden gelezen. Daarnaast geldt dat de wetgeving verder wordt geconcretiseerd met behulp van uitvoeringsbesluiten en regelingen. Op het moment van schrijven, zijn sommige van deze regelingen nog niet definitief. Een voorbeeld hiervan is de regeling jaarverantwoording WMG, die nadere invulling geeft aan de eisen voor jaarverantwoording vanaf boekjaar 2022.

1.    De reikwijdte van de nieuwe wet is vele malen groter.

De aanleiding voor de (A)Wtza was onvrede over de manier waarop de Wtzi functioneerde om het aanbod van zorgaanbieders te reguleren. Het deed onvoldoende om te zorgen dat het landschap van zorgaanbieders van voldoende kwaliteit was.

Met de inwerkingtreding van de (A)Wtza wordt de definitie van Zorginstelling vervangen door de definitie van Zorgaanbieder. In de (A)Wtza wordt daarmee de koppeling met de toelatingsvergunning losgelaten. Belangrijk in deze is of uw organisatie onder de definitie van een zorgaanbieder valt:

 • de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent;
 • de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld onder 1.

Hiermee wordt het bereik van de wetgeving verhoogd van ongeveer 3.000 instellingen onder de Wtzi naar pakweg 21.000 zorgaanbieders onder de (a)Wtza. Praktisch betekent het dat vrijwel iedere organisatie die zorg verleent onder de reikwijdte van de Wtza valt, bijvoorbeeld onderaannemers, maatschappen, etc.

2.    De Jaarverantwoording gaat veranderen

Vanaf boekjaar 2022 zijn er, door het hanteren van de definitie van zorgaanbieder, grote veranderingen wie openbare jaarverantwoording moet afleggen. Uitgangspunt is dat iedere zorgaanbieder transparant dient te zijn over de financiële verantwoording. Dit betekent dat de wettelijke eisen met betrekking tot de openbare jaarverantwoording gelden voor alle zorgaanbieders. Daarnaast wijzigt welke verantwoording moet worden afgelegd. Dit wordt nader uitgewerkt in de regeling jaarverantwoording WMG, die tot op heden geen definitieve status heeft.

Het boekjaar 2021 is een overgangsjaar:

 • De doelgroep blijft gelijk aan de Regeling Verslaggeving Wtzi
 • De informatie die openbaar gemaakt moet worden blijft gelijk aan de Regeling Verslaggeving Wtzi
 • De wijze waarop de openbaarmaking plaatsvindt blijft gelijk

Wel zijn er enkele kleine veranderingen als gevolg van het inwerking treden van de AWtza:

 • De antwoorden op de gegevens op de gehelen vragenlijst worden openbaar
 • Verandering in de wijze van uitstel vragen
 • Hoe het toezicht op de inhoud en tijdige openbaarmaking is geregeld.

3.    Alle zorgaanbieders hebben een meldplicht

Alle zorgaanbieders die zorg willen gaan verlenen (i.o.m. de Wkkgz) moeten zich melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Doel van de meldingsplicht is dat:

 • Alle zorgaanbieders in beeld komen bij de IGJ en dat;
 • Nieuwe zorgaanbieders op de hoogte zijn van de voor hen geldende (kwaliteits)eisen.

Voor u als bestaande zorgaanbieder geldt dat u zich binnen 6 maanden na ingang van de AWtza (dus uiterlijk 30 juni 2022) moet aanmelden bij het IGJ als zorgaanbieder. Meer informatie en melden kan op deze website: https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/

4.    Toezicht gaat naar de NZA, waarbij transparantie-eisen stringenter worden

Het toezicht op zorgaanbieders wordt overgedragen van de IGJ naar de NZA. De rationale van deze overdracht is dat de nieuwe toezichtstaken goed aansluiten bij de huidige toezichtstaken van de NZA op financieel economische aspecten van de zorg. De IGJ blijft toezien op de jaarverslaggeving van jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis organisaties. Voor combinatie-instellingen is afgesproken dat handhaving in beginsel door de NZA zal plaatsvinden.

De NZA zal toezichthouden op:

 • Transparantie van de financiële bedrijfsvoering
 • Het verbod op winstoogmerk
 • De aanlevering van de jaarverantwoording door zorgaanbieders (openbaarmakingsplicht)
 • NIEUW – De voorwaarden omtrent het aantrekken van derivaten

De nieuwe transparantie-eisen zijn vastgelegd in artikel 40a van de WMG. Deze vervangen de huidige eisen, zoals vastgelegd in de Wtzi.

De NZA heeft in haar Consultatiedocument “Uitvoering taken m.b.t. toezicht op transparante financiële bedrijfsvoering en het verbod op winstoogmerk” haar visie gegeven op hoe zorgaanbieders aan deze transparantie-eisen dienen te voldoen. Zorgaanbieders moeten aan de hand van heldere documenten aantonen dat zij de eisen van deze artikelen in acht hebben genomen. Met deze documenten worden veelal heldere, actuele procesbeschrijvingen bedoeld.

In praktische zin, betekent het dat u procesbeschrijvingen dient op te stellen die voldoen aan de eisen van artikel 40a van de WMG. Daarnaast dienen deze procesbeschrijvingen actueel te worden gehouden.

Meer weten over de Wtza en AWtza?

Dit artikel behandelt slechts vier wijzigingen voortkomend uit de (A)Wtza. Om u volledig bij te praten over de impact van de nieuwe wetgeving op uw organisatie, organiseren wij op 24 november een webinar. Dit webinar wordt in samenwerking met de advocaten van Van Iersel Luchtman gehouden, zodat u na het webinar op de hoogte bent over zowel de juridische impact als de impact op de bedrijfsvoering.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Rens Adam manager outsourcing
06 11625709
r.adam@aag.nl