Over dit artikel

Onze samenleving digitaliseert in een rap tempo. Om deze ontwikkeling ook in de zorg te stimuleren, hebben zowel de zorgsector als de Tweede Kamer de overheid gevraagd regie te nemen op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) geeft minister Van Ark invulling aan die vraag. Het wetsvoorstel komt vervroegd in de kamer, namelijk het eerste kwartaal van 2021. Wat houdt het in en wat betekent het voor zorgorganisaties?

In dit artikel nemen we u mee in de planning van de invoering van dit wetsvoorstel, de inhoud van deze wet, wat deze wet betekent voor zorgorganisaties en leggen we de relatie met digitale volwassenheid van zorgorganisaties.

Planning invoering wetsvoorstel

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) stelde afgelopen oktober in een Kamerbrief dat het wetgevingstraject voor Wegiz op schema ligt. De ministerraad stemde op 30 oktober in om het wetsvoorstel voor advies aan te bieden aan de Raad van State. Tamara van Ark wil het wetsvoorstel nog voor de komende verkiezingen aan de Tweede Kamer aanbieden. Elektronische uitwisseling tussen zorgverleners zal stap voor stap verplicht worden. In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal komen te staan welke gegevensuitwisselingen vanaf een bepaald moment verplicht elektronisch moeten plaatsvinden.

Inhoud gegevensuitwisseling in de zorg

De Wegiz is een wet die voorschrijft dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch dient te verlopen. Deze wet is bedoeld om bij te dragen aan een goed functionerende elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De uitwisseling zal plaatsvinden volgens bepaalde normen. Deze normen worden vastgesteld door onder andere NEN-normen voor bijvoorbeeld medicatie uitwisseling en de standaarden die MedMij heeft ontwikkeld om gegevens uit te wisselen met patiënten, cliënten of burgers. Het doel is om de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners sneller, beter en veiliger te maken voor betere en veiligere zorg. Het gaat hierbij om zorginhoudelijke informatie.

Wat dit betekent voor uw organisatie?

Met de invoering van deze nieuwe wet wordt elektronische gegevensuitwisseling stapsgewijs doorgevoerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bepaalt in fases welk soort gegevensuitwisseling, op welk moment onder de Wegiz valt. De eerste AMvB zal zich focussen op digitaal receptenverkeer en verpleegkundige overdracht.

Daarnaast meldde Tamara van Ark onlangs in een Kamerbrief ‘Open standaarden en ICT-markt in de zorg’ dat ze streeft naar open standaarden (VWS, december 2020). Hiermee geeft ze aan dat met behulp van NEN-normen gaan voorschrijven dat inhoudelijke rapportages en systemen landelijk met elkaar moeten communiceren, een ‘open’ netwerk.

Landelijk wordt hard gewerkt aan het opstellen van standaarden om deze decentrale aanpak te stimuleren. Voor u als organisatie is het van belang aansluiting te vinden bij deze standaarden. Dit zijn dus niet alleen standaarden waar ICT systemen aan moeten voldoen, maar ook inhoudelijke standaarden zoals eenheid van taal. Hierbij het belangrijk dat uw organisatie goed beleid heeft op het registreren aan de bron. Hiermee wordt dus niet alleen de registratie van uren bedoeld, maar ook de zorginhoudelijke vastlegging. Een visie op deze vastlegging aan de hand van een bepaalde systematiek is hierin van belang, denk hierbij aan de OMAHA methode en Zelfredzaamheidsmatrix. Deze ontwikkelingen maken het dossier ‘Digitale volwassenheid’ meer dan ooit van belang.  

Gegevensuitwisseling en de relatie met de digitale volwassenheid van uw organisatie

Voor u als organisatie is het van belang om tijdig voorbereidingen te treffen. Hier kunt u nu al mee starten. In onze whitepaper over digitale volwassenheid beschrijven we een aantal thema’s om tot digitale volwassenheid te komen. Dit begint met het uitwerken van een visie. Vervolgens is het belangrijk om de “basis op orde” te hebben. Voorbereidingen treffen op deze wet staat in relatie tot het thema “basis op orde”.  Om gegevens goed en tijdig uit te wisselen is het belangrijk dat deze gegevens goed worden vastgelegd. Registreren aan de bron en het kiezen van goede gecertificeerde Elektronisch Cliëntendossiers zijn hierin onmisbaar.

Gegevens zullen niet alleen uitgewisseld gaan worden tussen organisaties, maar ook tussen cliënt en aanbieder. Met de opmars van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) zal elektronische uitwisseling de standaard worden.


 

AAG heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de digitale volwassenheid binnen zorgorganisaties. Digitale volwassenheid definiëren wij als volgt:

  1. de mate waarin registraties in en voor het primaire zorgproces digitaal efficiënt en effectief zijn en
  2. de mate waarin technologische ontwikkelingen het primaire zorgproces ondersteunen.

AAG heeft op basis van dit onderzoek een roadmap (afbeelding 1) ontwikkeld om tot digitale volwassenheid te komen binnen organisaties. We nemen u aan de hand van deze roadmap mee in verschillende thema’s die in relatie staan tot digitale volwassenheid.

Afbeelding 1: Roadmap naar digitale volwassenheid

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!