Over dit artikel

Het komt met enige regelmaat voor: u neemt als zorgorganisatie een nieuwe cliënt in zorg maar het is niet helemaal duidelijk of hij/zij over een indicatie vanuit de Wlz beschikt. Onlangs heeft VECOZO een nieuwe functionaliteit ontwikkeld die u hierover uitsluitsel kan geven. In dit artikel lichten we deze functionaliteit verder toe.

Wlz voorliggend op andere financieringsstromen

Een indicatie vanuit de Wlz is voorliggend op andere financieringsstromen. Kreeg een cliënt voorheen wijkverpleging vanuit de zorgverzekeringswet, dan zal er bij aanwezigheid van een Wlz-indicatie een modulair pakket thuis geregeld moeten worden. Ook bij bijvoorbeeld een opname op basis van een eerstelijnsverblijf (vanuit de zorgverzekeringswet) is het goed om te weten of de cliënt eigenlijk niet over een Wlz-indicatie beschikt. In dat geval moet logeren namelijk op basis van een modulair pakket thuis worden gedeclareerd.

Met ingang van 1 april 2018 controleren zorgverzekeraars op de samenloop vanuit de Wlz en de Zvw. Dit houdt in dat bij het indienen van een declaratie, de systemen van de zorgverzekeraars automatisch nagaan of de cliënt geen onderliggende Wlz-indicatie heeft. Is dit wel het geval, dan wordt de declaratie afgekeurd met als reden: Declaratie betreft geen Zvw-zorg. Bent u als zorgorganisatie dus up-to-date met het verwerken van de afkeur op uw declaraties, dan zijn dit soort gevallen snel aan het licht. Op dit moment kunnen gemeentes deze controle echter nog niet uitvoeren.

Belangrijk voor cliënt én zorgorganisatie

Voor u als zorgorganisatie, maar vooral ook voor de cliënt, is het van belang dat duidelijkheid over de rechtmatige financieringsstroom direct aanwezig is. Dit heeft namelijk direct invloed op de zorg die ingezet kan worden. Het is mogelijk dat hoeveelheid zorg zoals ingezet vanuit de Zvw, Jw of Wmo niet geheel overeenkomt met de mogelijkheden vanuit de Wlz. Het is dus in het belang van de cliënt om hier meteen duidelijkheid over te hebben. Daarnaast is het voor de zorgorganisatie van belang, omdat de tarieven per financieringsstroom verschillen.

Maar ook de eigen bijdrage van het CAK speelt hier een rol in. Waar cliënten voor zorg op basis van de Zvw géén eigen bijdrage vanuit het CAK betalen, moet dit vanuit de Wlz wel. In bovengenoemd voorbeeld betekent dit bijvoorbeeld  dat er bij een opname op basis van eerstelijnsverblijf (Zvw) geen factuur vanuit het CAK zal volgen, terwijl dit bij het logeren wel het geval is.

Tot slot zijn de overbodige administratieve lasten die bij deze onduidelijkheid komen kijken, ook zonde van de tijd.

Onduidelijkheid bij cliënt en zorgorganisatie

Belangrijk om dit proces dus goed op orde te hebben. Waar in principe de verantwoordelijkheid van een juiste informatievoorziening in dit geval bij de cliënt ligt, blijkt dit in de praktijk niet altijd zo te werken. In het kader van de privacywetgeving zijn zorgkantoren echter terughoudend geworden in het verschaffen van informatie over de aanwezigheid van een Wlz-indicatie.

Introductie Wlz-raadpleegfunctie

Om tegemoet te komen aan de nadrukkelijke wens van aanbieders om op enige wijze uitsluitsel te kunnen krijgen over de rechtmatige financieringsstroom van de cliënt heeft VECOZO onlangs de Wlz-raadpleegfunctie geïntroduceerd. We merken echter dat deze functie nog niet bij alle aanbieders onder de aandacht is.

U mag als zorgorganisatie uiteraard alleen gebruik maken van deze functionaliteit als er sprake is van een behandel- of declaratierelatie met de desbetreffende verzekerde. Het primaire doel is om te bepalen of de vergoeding voor de geleverde zorg of zorggerelateerde diensten onder Wlz valt (bron: VECOZO).

Om naar een Wlz-indicatie te zoeken moet u beschikken over het BSN-nummer van de cliënt, de geboortedatum en de peildatum die van toepassing is op het moment van de zorglevering. Via de website van VECOZO is de dienst te bereiken via Mijn diensten à Wlz raadpleegfunctie à Raadplegen. Als u vervolgens de benodigde gegevens invoert, ziet u of de cliënt op de peildatum wel of niet over een Wlz-indicatie beschikt. Bij aanwezigheid van een indicatie geeft de dienst overigens niet weer welke partij dossierhouder is.

Wat is nodig voor gebruik van de Wlz-raadpleegfunctie?

VECOZO schrijft hierover het volgende:

  • een persoonlijk certificaat voor het raadplegen van Wlz-indicaties, en/of
  • een systeemcertificaat voor het raadplegen van Wlz-indicaties.

Om de autorisaties aan te vragen dient u:

  • In 2019 een nieuwe aansluitovereenkomst met VECOZO hebben afgesloten.
  • Via een wijzigingsverzoek kan er vervolgens door de contactpersoon van uw organisatie toegang tot de functionaliteit aangevraagd worden.
  • De autorisatie moet ten slotte nog toegevoegd worden aan de gebruikerscertificaten.

Neem hiervoor dus contact op met (waarschijnlijk) de afdeling ICT of uw functioneel beheerder.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van VECOZO.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Ellis Vlessert