Over dit artikel

In diverse artikelen hebben we aandacht besteed aan de compensatieregeling transitievergoeding. Aangezien de datum 1 april 2020 dichtbij is en er enkele arresten zijn geweest over de uitwerking van deze regeling, geven wij u graag een update.

Achtergrond

Indien een medewerker zich bij uw organisatie heeft ziek gemeld en een terugkeer in het arbeidsproces niet meer mogelijk is, ontstaat de mogelijkheid de werknemer via een procedure te ontslaan. Er zijn echter werkgevers die er voor kiezen om het dienstverband na een periode van 2 jaar van arbeidsongeschiktheid ‘slapend’ te laten houden. Soms kan dit een bewuste keuze zijn als er toch zicht is op vervangende arbeid of re-integratie. Als dit echter om bedrijfseconomische redenen is om geen transitievergoeding te betalen, vindt de overheid  dit een ongewenste situatie. Met de invoering van de “Wet maatregelen transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige ongeschiktheid” wil de overheid dit tegen gaan.

Verplichting beëindiging ‘slapende dienstverbanden’

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 (ECLI:HR2019:1734) bepaalt dat u als werkgever bij slapende dienstverbanden gehouden bent om in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De werknemer moet hierbij een transitievergoeding worden aangeboden die zou zijn verschuldigd na 104 weken (= 2 jaar) na ziektedatum. U hoeft de werknemer geen vergoeding te worden betalen over de periode waarin het dienstverband slapende is gehouden.

Vergoedingen van transitiekosten (inclusief contracten met een slapend dienstverband) kunnen worden aangevraagd voor arbeidscontracten die volledig zijn afgewikkeld na 1 juli 2015 en vóór 1 april 2020. Ook de daadwerkelijke betalingen van de transitievergoedingen dienen dan vóór 1 april 2020 aan de werknemer te zijn betaald. Het UWV ziet namelijk de valutadatum op het bankafschrift als leidend voor de afwikkeling van de aanvraag.  De indieningstermijn voor de aanvragen is 6 maanden en kan tot uiterlijk 30 september 2020. Indien u wellicht nog slapende dienstverbanden heeft van medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, dan adviseren wij u snel actie te ondernemen. Het indienen van aanvragen waarvan de 1ste ziektedatum + 104 weken ligt voor 1 april 2020, maar zijn afgewikkeld na 1 april 2020, komen niet meer voor compensatie in aanmerking.

Transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst

Op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad besloten (ECLI:NL:PHR:2018:416) dat ook transitievergoeding bij gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst in aanmerking komt voor compensatie. Hierbij zijn dan de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Gedeeltelijke beëindiging is noodzakelijk vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • De werknemer verliest minimaal 20% van zijn arbeidsuren.
 • Het verlies aan arbeidsuren is naar verwachting blijvend.

Wanneer heeft u recht op compensatie?

Een werkgever heeft recht op de compensatie door het UWV als:

 • de arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte is beëindigd, omdat de werknemer door ziekte het eigen werk niet kon verrichten; of
 • de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd en de werknemer op dat moment door ziekte het eigen werk niet kon verrichten; of
 • er door de werkgever een vergoeding is betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst, met aanleiding arbeidsongeschiktheid.

Aanvragen compensatie

Vanaf 1 april 2020 tot 1 oktober 2020 kunt u compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. De Regeling compensatie transitievergoedingen geldt met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015 voor medewerkers waarvoor ontslag is aangevraagd na 2 jaar arbeidsongeschiktheid.

Vanaf 1 oktober 2020 kan compensatie aangevraagd worden voor transitievergoedingen aan langdurig arbeidsongeschikten tot uiterlijk zes maanden na betalingsdatum. De valutadatum op het bankafschrift van de werkgever is leidend voor de indieningstermijn. Te vroeg en/of te laat ingediende verzoeken worden door het UWV afgewezen.

Aanvraagprocedure

Het UWV stelt in het UWV portal vanaf 1 april een formulier ter beschikking waaruit blijkt welke informatie het UWV nodig heeft om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. De aanvraag zal elektronisch worden verwerkt, waardoor de volledigheid zo veel mogelijk kan worden geborgd en daarmee ook de afhandelingstermijn. Het UWV zal het volgende willen vaststellen:

 • dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan (verklaring bedrijfsarts);
 • de hoogte van de transitiekosten die is betaald;
 • de berekening van de transitiekosten;
 • de hoogte van de loonbetaling tijdens ziekte.

Vijf tips

 1. Voor het aanvragen van de transitievergoeding dient u in te loggen op de portal van het UWV en te beschikken over een e-herkenning op minimaal niveau EH3.
 2. Verzamel nu reeds documenten die het UWV van u nodig heeft. Dit bevordert de afwikkeling van uw aanvraag.
 3. Beëindig zoveel mogelijk de slapende arbeidscontracten. Immers hoe langer deze contracten doorlopen, hoe hoger de uiteindelijke transitiekosten zullen zijn bij beëindiging > 2 jaar. Transitiekosten > 104 weken worden door het UWV niet vergoed. Wellicht dient u zelfs nog dossiers af te wikkelen vóór 1 april om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het indienen van aanvragen waarvan de 1ste ziektedatum + 104 weken ligt voor 1 april 2020, maar zijn afgewikkeld na 1 april 2020, komen niet meer voor compensatie in aanmerking.
 4. Leg in de documenten duidelijk vast dat de arbeidsongeschiktheid de aanleiding is geweest voor het betalen van een transitievergoeding c.q. ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst.
 5. Indien u de te betalen transitievergoeding als voorziening hebt verantwoord, dan dient de compensatie van het UWV ook ten gunste van deze voorziening te worden verantwoord. Indien de te betalen transitievergoeding is vastgesteld en als verplichting in uw jaarrekening wordt opgenomen, dan dient de compensatie als vordering op het UWV te worden verantwoord. Er kan immers pas sprake zijn van een in rechte afdwingbare vordering, nadat er een transitievergoeding is vastgesteld.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Folkert-Jan Slagter