Over dit artikel

Er komen steeds meer vragen binnen over de compensatieregeling van de transitievergoeding (CRTV). Het UWV heeft daarom de meest gestelde vragen en antwoorden gebundeld en in een overzicht gezet.

Een aantal zaken is nog steeds onduidelijk. Hierover heeft UWV overleg met het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden:

 • Komt er een aanvraagformulier?

Ja, het (digitale) aanvraagformulier wordt op 01-04-2020 via het UWV Werkgeversportaal beschikbaar gesteld. Werkgevers die geen toegang hebben tot het Werkgeversportaal (bijvoorbeeld buitenlandse werkgevers) kunnen via telefonisch contact met het UWV (+31 888982001) een papieren aanvraagformulier opvragen.

Let op: vanaf 1 november 2019 is eHerkenning vereist en kan nog uitsluitend via eHerkenning toegang verkregen worden tot het werkgeversportaal.

 • Kan de aanvraag digitaal worden ingediend?

Ja, in feite uitsluitend digitaal, behoudens voor werkgevers die geen toegang hebben tot het Werkgeversportaal (bijvoorbeeld buitenlandse werkgevers). Zij kunnen gebruik maken van een papieren aanvraagformulier.

 • Komt er een bezwaarprocedure voor dit proces?

Ja, na beoordeling van de aanvraag ontvangt de werkgever een beschikking met daarin een standaard bezwaarclausule.

 • Indien er sprake is van no riskpolis, is er dan ook recht op compensatie?

Ja, er bestaat recht op compensatie.

 • Indien een werknemer via de rechter beëindiging van het dienstverband heeft geclaimd, is compensatie dan ook aan de orde?

In beginsel is in die situatie geen transitievergoeding verschuldigd. In uitzonderlijke situaties kan de rechter de werkgever veroordelen tot betaling van een transitievergoeding. In dat geval is er recht op compensatie.

 • Kan een werkgever compensatie krijgen voor een betaling transitievergoeding na 01-07-2015 (ingang WWZ)? Terwijl het dienstverband vóór 01-07-2015 is beëindigd?

Nee, er bestaat geen recht op compensatie omdat er bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst nog geen transitievergoeding verschuldigd was.

 • In hoeverre speelt het eigen risico dragen (WIA/ZW/WW) een rol bij de compensatieregeling?

Dit speelt geen rol. Als de zieke werknemer recht had op transitievergoeding en u heeft als werkgever aan alle voorwaarden voldaan, dan bestaat er ook recht op compensatie.

 • Wordt de volledig betaalde transitievergoeding gecompenseerd?

Niet altijd, de compensatieregeling kent namelijk diverse beperkingen:

 • Er wordt nooit méér vergoed dan het bedrag van de transitievergoeding waarop de zieke werknemer wettelijk gezien recht had op de dag nadat de ziekte 104 weken heeft geduurd.
 • Indien een lagere transitievergoeding is overeengekomen, wordt er nooit meer vergoed dan de transitievergoeding die de werkgever aan de zieke werknemer heeft verstrekt.
 • De transitievergoeding kent een maximum bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd. Hierdoor is de compensatie automatisch ook niet hoger dan dit bedrag/ Per 01-01-2019 is dit vastgesteld op €81.000.
 • Uitzondering hierop vormen zieke werknemers voor wie het bruto jaarsalaris méér bedroeg dan dit vastgestelde maximum. Dan geldt het bruto jaarsalaris als maximum bedrag.
 • Daarnaast is de compensatie CRTV beperkt tot het bedrag van loon bij ziekte dat door de werkgever is betaald in de periode van 104 weken. In voorkomende situaties kan dit lager zijn dan het bedrag van de wettelijke transitievergoeding.
 • De compensatie is voorts beperkt tot ten hoogste het bedrag van de transitievergoeding, per datum einde dienstverband na het verstrijken van de ziekteperiode van maximaal 104 weken. Als de arbeidsovereenkomst later is beëindigd (zoals bij slapende dienstverbanden), wordt deze periode niet vergoed.
 • Extra loonkosten als gevolg van onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsanctie) worden niet vergoed.
 • Er wordt geen wettelijke rente vergoed, ook niet als er sprake is van betalingen in termijnen.
 • Welke kostencomponenten worden vergoed in de compensatieregeling? Zitten daarbij ook AOV verzekeringspremies, opleidingskosten en extra loonkosten (loonsanctie)?

Dit is geregeld in het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding. In het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding is geregeld onder welke voorwaarden opleidingskosten worden vergoed. Opleidingskosten worden in het algemeen vergoed onder voorwaarde dat de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met vermindering van deze kosten op de transitievergoeding.

 • Indien het UWV de WIA-beoordeling te laat afhandelt en hierdoor het dienstverband langer duurt, wordt deze extra periode ook vergoed?

Nee, ook dan is de compensatie gemaximeerd op ten hoogste het bedrag van de transitievergoeding, per datum einde dienstverband na het verstrijken van de ziekteperiode van maximaal 104 weken. Als de arbeidsovereenkomst later is beëindigd wordt deze periode dus niet vergoed.

 • Als er sprake is van een vangnetsituatie zoals ZW uitkering op grond van de no risk polis, of ziek ten gevolge van zwangerschap en/of bevalling en de werkgever heeft hiervoor een ziektewetuitkering ontvangen tijdens de wachttijd, telt het loon over deze periode dan ook mee als belastbaar loon tijdens de ziekteperiode in verband met de hoogte van de maximale vergoeding?

Deze vraag kan op dit moment nog niet beantwoord worden.

 • Indien er sprake is van een toekenning IVA tijdens de loonplicht van ziekte gedurende 104 weken, mag de werkgever deze uitkering in mindering breng op het loon bij ziekte. Wat is de invloed hiervan op de vergoeding CRTV?

Deze vraag kan op dit moment nog niet beantwoord worden.

 • Is de vergoeding bruto=netto?

Het bruto bedrag dat als transitievergoeding aan de werknemer is betaald, wordt netto door UWV vergoed. Er worden geen werkgeverspremies vergoed.

 • Bij bedrijfsongevallen dienen werkgevers 100% loon door te betalen gedurende wachttijd, dus ook tijdens 2e ziektejaar. Heeft dit gevolgen voor de hoogte van de compensatieregeling?

Nee, in principe niet. Dit heeft alleen gevolgen indien maximering van toepassing is ter hoogte van het belastbaar loon tijdens de ziekteperiode. Het te maximeren bedrag zal bij dit voorbeeld namelijk hoger liggen dan bij een ‘reguliere’ ziekteoorzaak waarbij er sprake is van een loondoorbetaling van 170% over de gehele ziekteperiode. De compensatie zal hierdoor ook hoger zijn.

 • Is er bij gedeeltelijk ontslag ook recht op compensatie?

Ja, ook bij gedeeltelijk ontslag bestaat er recht op compensatie. Er moet echter wel sprake zijn van substantiële en blijvende arbeidsurenvermindering (minimaal 20%) die contractueel is vastgelegd. Het UWV volgt daarin hetgeen de Hoge Raad heeft uitgesproken in het arrest van 14 september 2018.

 • Kan het UWV de gevraagde informatie niet uit de Polisadministratie en/of eigen systemen halen?

Helaas beschikt het UWV niet over alle benodigde informatie. Dit komt voornamelijk omdat er voor de berekening van de compensatie specifieke looncomponenten benodigd zijn, die in de loonaangifte (en daarmee ook in de Polisadministratie) niet separaat worden verantwoord.

 • Het UWV heeft de WIA beschikking en daarmee de harde gegevens die nodig zijn zoals een datum eerste ziektedag. Waarom moet een werkgever deze informatie dan leveren?

De ziekteduur is niet in alle gevallen bij het UWV bekend, aangezien de werknemer niet verplicht is een WIA-aanvraag in te dienen.

 • Is het mogelijk dat het UWV gegevens opvraagt bij de werkgever als de noodzakelijke gegevens niet in de UWV systemen zijn terug te vinden? Dit bespaart de werkgever veel administratieve lasten. Bovendien zijn veel gegevens bij het UWV bekend (Suwinet, Polisadministratie).

Het UWV doet zijn best om de uitvraag te beperken en alleen gegevens op te vragen waarover het UWV niet zelfstandig beschikt.

 • Heeft het UWV loonstroken nodig als bewijsmiddel?

Deze vraag kan op dit moment nog niet beantwoord worden. Waarschijnlijk wel maar het UWV probeert om dit te beperken.

 • Welke omschrijving van de betaling van de transitievergoeding moet er op de loonstrook vermeld worden?

Het moet voor het UWV duidelijk zijn dat het transitievergoeding betreft. Een omschrijving zoals ‘ontslagvergoeding’ is ook toereikend. Het bedrag bij de omschrijving mag echter enkel transitievergoeding bevatten. Hierin mogen geen andere betalingen zoals resterend vakantiegeld etc. in zijn opgenomen.

 • Hoe kan de werkgever bewijs aanleveren van datum indiensttreding indien er geen arbeidsovereenkomst (meer) aanwezig is?

De werkgever moet bij de aanvraag de duur van het dienstverband aannemelijk maken. Dit kan als de arbeidsovereenkomst ontbreekt bijvoorbeeld ook aangetoond worden door een print van de salarisadministratie of loonstrook waarop de datum indiensttreding staat vermeld.

 • Op welke wijze kunnen grote werkgevers een betaalbewijs aanleveren? Ze hebben alleen bulkafschriften.

Het UWV accepteert ook een loonstrook waarop de transitievergoeding staat verantwoord als betaalbewijs.

 • Er zijn verschillende tools voor het berekenen van de transitievergoeding beschikbaar. Stelt het UWV hier eisen aan?

Nee, u moet aantonen hoe u de transitievergoeding heeft berekend maar het UWV stelt geen eisen aan het format daarvan.

 • Is de berekening transitievergoeding als bewijsstuk voor de compensatieregeling nodig?

Ja, de werkgever moet met een berekening van de transitievergoeding aantonen waarop de werknemer wettelijk recht had. Als de werkgever een lagere transitievergoeding heeft betaald dan zal het UWV het lagere bedrag vergoeden. Als de werkgever een hogere transitievergoeding heeft betaald dan zal het UWV het wettelijke bedrag vergoeden (eventueel gemaximeerd). De berekening is noodzakelijk om vast te kunnen stellen welk bedrag het UWV moet compenseren.

 • Indien het bedrag van de transitievergoeding tot stand komt via onderhandeling, dus niet berekend op basis van de wettelijke formule, hoe dient de werkgever dan de berekening aan te tonen?

Dit kan men doen door achteraf nog de berekening uit te voeren en als bewijsstuk bij de aanvraag toe te voegen. Het maakt voor de aanlevering van de bewijsstukken niet uit dat het wettelijk berekende bedrag afwijkt van het daadwerkelijk betaalde bedrag.

 • Als er bedragen in mindering zijn gebracht op de wettelijke transitievergoeding in verband met bijvoorbeeld scholing, hoe kun je dat aantonen?

Men moet in deze situatie twee bewijsstukken aanleveren te weten: schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding in verband met opleidingskosten én het betaalbewijs van deze kosten.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Marloes van Caulil