Over dit artikel

De vakanties komen er weer aan en dat is vaak de periode waarin u gebruik maakt van vakantiekrachten. Houdt u daarbij rekening met onderstaande aandachtspunten?

Minimumloon/minimum vakantiegeld

Een vakantiewerker is in feite een ‘gewone’ werknemer met een contract voor bepaalde tijd. U bent dan ook verplicht om minimaal het wettelijk minimumloon plus 8% vakantiegeld uit te betalen. Voor vakantiewerkers jonger dan 15 jaar bestaat geen minimumjeugdloon. Voor hen kunt u het minimumjeugdloon van 15-jarigen als norm nemen, maar dit is niet verplicht.

Vakantiedagen

Net als andere werknemers bouwt een vakantiekracht ook vakantiedagen op. Wie een maand fulltime heeft gewerkt, heeft recht op 1,67 vakantiedag (20 wettelijke vakantiedagen per 12 maanden). Wanneer de vakantiekracht géén vakantiedagen opneemt, denk er dan aan dat u aan het eind van het contract deze vakantiedagen gaat uitbetalen. Als u deze vakantiedagen uitbetaalt, moet u hierover ook 8% vakantiegeld betalen en (afhankelijk per cao) eventueel het percentage van de eindejaarsuitkering.

Rechten en voorzieningen uit de cao

Indien er een cao van toepassing is in uw zorgorganisatie, controleer dan of de vakantiekracht recht heeft op voorzieningen en rechten uit deze cao. Het kan voorkomen dat in deze cao is opgenomen dat de collectieve overeenkomst niet geldt voor vakantiekrachten.

Vakantiekrachten en PFZW

Een vakantiekracht is van deelneming uitgezonderd mits voldaan wordt aan ondergenoemde criteria. Dit is geregeld in artikel 1.3 lid 2 sub b van het pensioenreglement. Dit artikel bepaalt dat een medewerker een vakantiekracht is als aan alle vier de voorwaarden wordt voldaan:

  • Volgt een dagopleiding
  • Werkt uitsluitend tijdens school- of studievakantie
  • Voor maximaal 6 weken aaneengesloten
  • Voor maximaal 60 dagen per kalenderjaar

Als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, is er geen sprake van een vakantiekracht en valt de medewerker onder de pensioenregeling van PFZW.

Let op: stel iemand komt eerst een maand als vakantiekracht in dienst en krijgt in datzelfde kalenderjaar een oproepcontract, is de werkgever nu ook premie verschuldigd over het gedeelte dat de medewerker heeft gewerkt als vakantiekracht? Het antwoord is JA. De medewerker voldoet niet meer aan de eis dat deze alleen tijdens school- en studievakantie werkt. Doordat men in dat kalenderjaar niet meer aan alle vier de criteria voldoet ontstaat er een deelnemingsplicht.

Geldig identiteitsbewijs

Kinderen vanaf 14 jaar hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig vanwege de identificatieplicht. Bij indiensttreding van een vakantiekracht dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs te bewaren bij uw salarisadministratie. Een rijbewijs is géén geldig identificatiebewijs voor een arbeidscontract.

Premies werknemersverzekeringen en Zorgverzekeringswet

Vakantiekrachten zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarnaast zijn ze ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), ook als zij jonger zijn dan 18 jaar. U moet voor vakantiekrachten tevens de werkgeversbijdrage Zvw afdragen aan de Belastingdienst.

Toestemming van ouders of voogd is vereist

Vakantiekrachten onder de 16 jaar moeten voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst toestemming hebben van hun ouders of voogd. Deze toestemming kan mondeling of schriftelijk worden verleend. Van stilzwijgende toestemming is sprake als een kind vier weken heeft gewerkt zonder dat zijn ouders hiertegen bezwaar hebben gemaakt. Om onduidelijkheid te voorkomen, is het raadzaam om de ouder of voogd het arbeidscontract mee te laten ondertekenen.

Minderjarige vakantiekrachten

Minderjarige vakantiekrachten mogen minder dan volwassenen. Zo mogen zij niet alle soorten werkzaamheden verrichten en is ook de duur van de arbeid belangrijk.

Vakantiekrachten van 13 en 14 jaar mogen alléén ‘hand- en spandiensten’ verrichten. Dat is licht werk waarbij zij zelf niets produceren. Ze mogen eenvoudige werkzaamheden verrichten, maar altijd onder toezicht. Daarnaast mogen ze per dag niet meer dan zeven uur werken en niet meer dan 35 uur per week. Tussen 19.00 uur en 7.00 uur moeten ze vrij zijn.

Voor 15-jarigen geldt dat zij maximaal acht uur per dag mogen werken met een maximum van 40 uur per week. Tussen twee werkdagen moet ten minste 12 uur rust zitten. Ook 15-jarigen mogen enkel niet-industriële arbeid van lichte aard verrichten.

In de Arbeidstijdenwet is opgenomen dat jongeren van 16 en 17 jaar maximaal negen uur per dienst mogen werken bij een werkweek van maximaal 45 uur. Bij risicovol werk moet altijd begeleiding aanwezig zijn.

Voor verdere informatie over de arbeidstijden bij jeugdige werknemers verwijzen we u naar de site van de Rijksoverheid.

Loonheffing

Het werkelijke salaris dat een vakantiekracht verdient in de vakantiemaand is veel hoger dan zijn of haar gemiddelde maandinkomen over één jaar. Dit gemiddeld lage maandinkomen betekent dat zij vaak géén loonheffing verschuldigd zijn, terwijl daar op basis van de hoogte van hun salarisuitbetaling in eerste instantie wel vanuit wordt gegaan. De vakantiekracht kan de teveel betaalde loonheffing aan het eind van het jaar bij de Belastingdienst terugvorderen.

Tevens kan de vakantiekracht gebruik maken van de zogenaamde studenten- en scholierenregeling. U past dan voor de berekening van de loonheffingen de kalenderkwartaaltabel toe in plaats van het werkelijke loontijdvak (zoals de maandtabel). Hierdoor wordt er via de salarisstrook minder of geen loonheffing berekend en is een belastingterugvordering niet meer nodig is omdat het voordeel direct merkbaar is. Als een vakantiekracht gebruik wil maken van de studenten-en scholierenregeling, moet deze een schriftelijk verzoek, voorzien van datum en handtekening, bij u indienen. Voor dit verzoek is het ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)‘ van de Belastingdienst beschikbaar.

Bijverdiensten en de gevolgen voor studiefinanciering en kinderbijslag

Wellicht kunt u, als werkgever, de vakantiekracht erop wijzen dat bijverdiensten gevolgen kunnen hebben voor de huidige studiefinanciering en/of kinderbijslag. Een vakantiekracht mag niet te veel bijverdienen als deze:

De grens voor bijverdienen in 2021 is vastgesteld op € 15.415,63. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar loon.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Jeugd-LIV (lage-inkomensvoordeel)

Zijn er in 2021 werknemers in dienst met een laag loon? Dan kunt u als werkgever recht hebben op een tegemoetkoming in de loonkosten, het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV).

Voorwaarden voor het jeugd-LIV

Het jeugd-LIV geldt voor een werknemer die op basis van de gegevens uit de loonaangiften in een kalenderjaar:

  • verzekerd is voor de werknemersverzekeringen;
  • op 31 december 2020 minimaal 18 en maximaal 21 jaar oud is;
  • een gemiddeld uurloon heeft dat hoort bij het wettelijk minimumjeugdloon voor zijn leeftijd. De precieze bedragen voor de verschillende leeftijden moeten nog worden vastgesteld, omdat bij het jeugd-LIV uitgegaan wordt van een gemiddelde van het minimumloon per 1 januari en 1 juli van enig jaar.

Voor het jeugd-LIV hoeft u niet te voldoen aan de 1248-uren eis, waardoor u ook voor een vakantiekracht mogelijk in aanmerking komt voor het jeugd-LIV.

Transitievergoeding

Onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) is per 1 juli 2015 de transitievergoeding geïntroduceerd. Iedere medewerker die 2 jaar of langer in dienst was bij een werkgever, had recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst door of op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Met de invoering van de WAB hebben medewerkers vanaf de eerste dag, bij ontslag op initiatief van de werkgever, recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), dus óók vakantiekrachten.

Premie Private aanvulling WW en WGA (PAWW)

Valt de werknemer onder de definitie “Vakantiekracht” van de cao en is daardoor geen werknemer in de zin van de cao? Dan hoeft u voor deze vakantiekracht géén premie PAWW in te houden en af te gedragen aan SPAWW.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver