Over dit artikel

COVID-19 heeft de afgelopen jaren veel gevraagd van de zorg. De sector, en de medewerkers in het bijzonder, hebben de uitdagingen waar zij zich voor gesteld stonden op bewonderenswaardige wijze het hoofd weten te bieden.

Op het moment van schrijven zijn de laatste declaraties ten aanzien van de meerkosten COVID-19 voor het jaar 2021 net de deur uit. De COVID-19 periode heeft zorgaanbieders laten inzien dat de hedendaagse organisatie van zorg kwetsbaar is. Immers hadden de exploitatieresultaten van zorgaanbieders er anders uitgezien zonder de steunmaatregelen van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Daarnaast ziet de sector diverse ontwikkelingen (versneld) op zich afkomen die in toenemende mate leiden tot complexe vraagstukken binnen zorgorganisaties.

Een actueel voorbeeld betreft het verder doorvoeren van de scheiding tussen “wonen en zorg”. Voor de toekomstbestendigheid ten aanzien van de financiering  een belangrijke ontwikkeling en voor zorgaanbieders een uitdagend vraagstuk.

Het woonzorgbeleid (regeerakkoord 2022) heeft als ambitie dat ouderen gezond ouder moeten kunnen worden in een passende woonomgeving. Het beleid ten aanzien van het scheiden van “wonen en zorg” is erop gericht om ouderen in de toekomst steeds meer te stimuleren om (langer) thuis te blijven wonen. Een forse impact op de “traditionele” vorm van zorg zoals wij die over het algemeen kennen binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen. Tevens laat de demografische opbouw in ons land zien dat mensen steeds langer leven en daarmee stijgt het aantal ouderen de komende jaren exponentieel. Leidend tot een grotere behoefte aan zorg voor de komende jaren.

Dergelijke (beleidsmatige) ontwikkeling hebben impact op onder andere de bedrijfsvoering en huisvesting. Tegelijkertijd roept het veel vragen op in het organiseren er van. Hoe moet de kloof worden overbrugd in enerzijds het leveren van zorg en anderzijds het steeds groter wordende arbeidstekort in de zorg? Vanuit financieel perspectief roept het de vraag op hoe de continuïteit wordt gewaarborgd wanneer een deel van de opbrengsten verdwijnt? De personeelskosten stijgen en alternatieven ontbreken om de inkomsten te compenseren voor het leegstaand vastgoed. Technologische ontwikkelingen bieden voor een deel ondersteuning, maar in de praktijk niet altijd haalbaar en rendabel voor een organisatie. Met een toenemende behoefte aan zorg, en een snel veranderende zorgvraag leidt dit tot weerbarstigheid in de praktijk.

Een veelgehoorde vraag binnen zorgorganisaties is hoe kwalitatief, betaalbaar en toegankelijke zorg geboden kan blijven worden richting de toekomst en wat dit betekent voor de bedrijfsvoering?

Dergelijke vraagstukken illustreren de dynamiek binnen de sector en de uitdagingen voor de komende jaren die gezamenlijk op ons pad liggen. De inrichting en keuze die u binnen uw organisatie maakt voor de toekomst wordt daarin steeds belangrijker. Vanuit AAG kunnen wij u hierbij vanuit de diverse expertises (integraal) ondersteunen waarin wij de verbinding zoeken tussen mens, proces en inhoud. Uw organisatie kan zich dan primair blijven focussen op het leveren van de zorg.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Wilt u eens van gedachten wisselen en weten wat wij voor uw toekomst kunnen betekenen? Neem dan contact op met mij!

Deel dit artikel