Over dit artikel

Wat is de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO)?

Dubbele vergrijzing is in Nederland een steeds groter wordend probleem. Tevens zien we dat deze groep ouderen langer zelfstandig thuis moet én wil blijven wonen. Daarom ligt er een maatschappelijke opgave om voor deze doelgroep een passend ‘thuis’ te realiseren. In de praktijk zien we verschillende geclusterde woonvormen ontstaan waar zorg, welzijn en ondersteuning integraal georganiseerd is om deze toenemende groep ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

Volgens de commissie Bos (Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen) moeten er in 2030 70.000 extra (geclusterde) woningen gerealiseerd zijn[1]

Bij een geclusterde woonvorm voor ouderen is de ontmoetingsruimte een belangrijk aspect. Dit is voor ouderen ook veelal een reden om te verhuizen. Door initiatiefnemers voor geclusterde woonvormen wordt de financiering voor ontmoetingsruimten vaak als knelpunt voor de financiële haalbaarheid genoemd. De Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO) dient dit knelpunt op te lossen.

[1] Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting; Internetconsultatie.nl

Hoe kunt u aanspraak maken op de SOO?

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voor 2022 een bedrag van €20 mio beschikbaar gesteld. Uit de onderzoeken vanuit het BZK is gebleken dat een gemiddelde ontmoetingsruimte binnen geclusterde woonvormen voor ouderen 60 m2 groot is en gemiddeld €3.000 per m2 bedraagt. De grootte van de ontmoetingsruimte is wel gerelateerd aan de clustergrootte.

De SOO dient de bouwkosten (deels) te dekken van een ontmoetingsruimte. Dit kan zowel nieuwbouw zijn, als renovatie van een bestaand pand. Een aanvraag dient wel te worden ingediend voor de aanvang van de realisatie van de geclusterde woonvorm en de daarbij behorende ontmoetingsruimte. Initiatieven die reeds zijn of worden gerealiseerd vallen hier dus niet onder.

De subsidie bedraag €2.500 per m2 tot maximaal:

  • €100.000 voor een ontmoetingsruimte in een geclusterde woonvorm van 5 tot 20 woonruimten.
  • €150.000 voor een ontmoetingsruimte in een geclusterde woonvorm van 21 tot 50 woonruimten.
  • €175.000 voor een ontmoetingsruimte in een geclusterde woonvorm van 51 of meer woningen.

De aanvrager dient een exploitatieplan aan te leveren voor een periode van vijf jaar, waarin naar voren komt dat de aanvrager de ruimte inzet als ontmoetingsruimte en hoe de beheers- en exploitatiekosten voor deze periode worden gedekt. Na deze periode van vijf jaar vervallen de subsidieverplichtingen.

Aanvragen van de subsidie

De SOO is aan te boren door alle initiatiefnemers hierbij denkend aan; burgerinitiatieven en sociale ondernemers maar ook marktpartijen (waaronder zorgorganisaties) en woningcorporaties.

Aanvragen voor de subsidie dienen tussen 10 januari 2022 en 30 november 2022 17:00 te zijn ingediend. Een tweede randvoorwaarde is dat er reeds een locatie is geselecteerd, inclusief bevestiging van beschikbaarheid door de gemeente. De ontmoetingsruimte dient op maximaal 100 meter van de woonvorm te staan. Voor toekenning van de subsidie geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt.’ In 2023 gaat dezelfde regeling nog een keer open, mogelijk met aangepaste voorwaarden, met een budget van €18 mio.

Aanvullende voorwaarden

  • Maximaal 50% van de bewoners heeft bij oplevering van de ontmoetingsruimte een indicatie op grond van de Wlz.
  • De huur van de woningen bedraagt voor minimaal 75% van de woningen, maximaal €1.000 per maand.
  • Minimaal 75% van de nieuwbouw koopwoningen moeten bij verkoop een prijs hebben van maximaal 1,25 x het bedrag van de Nationale Hypotheek Garantie (€443.750).
  • Minimaal 75% van de bestaande koopwoningen moet een WOZ-waarde hebben van 1,25 x het bedrag van de Nationale Hypotheek Garantie.

Voor meer informatie kunt u de website van het RVO raadplegen.

Wat kan AAG voor u betekenen?

AAG heeft veel ervaring met de ontwikkeling én realisatie van vernieuwende woon/zorg concepten. Wij kunnen u ondersteunen in de totstandkoming van een woon/zorgconcept die tegemoet komt aan uw zorgvisie, realistisch en haalbaar is t.a.v. uw bedrijfsvoering én passend in de context van de omgeving waarin het zich bevindt.

Wilt u een beroep doen op de stimuleringsregeling? Dan helpen wij u graag verder bij het opstellen van een exploitatieplan, en indien gewenst ontlasten wij u volledig in het aanvraagtraject.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!