Binnen veel organisaties gaat het inkoopproces voor het jaar 2020 van start. Dit proces raakt de gehele organisatie. Er zijn diverse ontwikkelingen in de Jeugdwet en Wmo waar we u attent op willen maken. Deze ontwikkelingen gaan mogelijk zorgen voor een administratieve lastenverlichting binnen uw organisatie.

Standaard administratieprotocollen

Na brede consultatie van zorgaanbieders, gemeenten en softwareleveranciers zijn twee standaard administratieprotocollen opgesteld: één voor de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant en één voor de outputgerichte uitvoeringsvariant. Medio 2019 volgt nog een derde variant: de taakgerichte variant. Het is de bedoeling dat deze administratieprotocollen standaard deel gaan uitmaken van de overeenkomsten die zijn gesloten tussen gemeenten en zorgaanbieders. Het doel hiervan is het bereiken van uniformiteit in de toepassing van uitvoeringsvarianten. Het beoogde effect is minder variatie in de inrichting van de informatievoorziening en daarmee een afname van de vermijdbare administratieve lasten.

Tip: Hanteren uw gecontracteerde gemeenten deze standaard administratieprotocollen? Zorg ervoor (of dwing af) dat deze opgenomen worden in de contracten voor 2020.

Standaardproductcodelijsten

De standaardproductcodelijsten voor Wmo en Jeugdwet moeten de administratieve lasten voor zorgaanbieders en gemeenten beperken. Bij de uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet gebruikten ketenpartners informatiestandaarden die door Zorginstituut Nederland werden beheerd. Gemeenten hebben ruim 126.000 productcodes en omschrijvingen aangeleverd als aanvulling op de standaardproductcodetabellen. De grote hoeveelheid verschillende productcodes heeft bij aanbieders en gemeenten geleid tot grote administratieve lasten. Begin oktober 2017 zijn de standaardproductcodelijst Wmo en de standaardproductcodelijst Jeugdwet gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland.

Tip: Hanteren uw gecontracteerde gemeenten deze standaardproductcodelijsten? Zorg ervoor (of dwing af) dat de gemeenten deze standaardproductcodelijsten gaan hanteren voor 2020.

Wetsvoorstel: het gebruik van administratieve standaarden verplicht stellen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat het mogelijk maakt om standaard berichtenverkeer en financiële verantwoording zoals facturatie tussen gemeenten en aanbieders af te dwingen. Wmo- en jeugdzorgorganisaties krijgen hierdoor met minder administratie te maken. Op grond van de nieuwe wet zal de minister het gebruik van informatiestandaarden van het programma I-Sociaal Domein (www.i-sociaaldomein.nl) verplicht stellen.

Tip: Beoordeel of uw gecontracteerde gemeenten werken conform het standaard berichtenverkeer. Is dit opgenomen in uw contractafspraken 2020? Zo nee, probeer dit dan af te dwingen bij de gemeentes.

Welk declaratiebericht? Declaratiebericht 303D of facturatiebericht 303F?

De situatie dat het declaratieproces (met 303D-bericht) en het facturatieproces (met het 303F-bericht) nu beide onderdeel zijn van de iStandaarden, veroorzaakt diversiteit in
afspraken en vraagt veel van de inrichting van systemen bij zorgaanbieders. De standaard toepassing van beide processen wordt niet consequent en op dezelfde wijze toegepast. De mate van variatie in de wijze van gebruik tussen regio’s en gemeenten is extreem groot. Facturen worden vaak (in eerste instantie) afgekeurd om onduidelijke redenen; dit wordt niet altijd gemeld door de gemeente die afkeurt. Naast de vermijdbare administratieve lasten die dit veroorzaakt, is een ander belangrijk punt dat zorgaanbieders door de afgekeurde facturen te maken hebben met openstaande vorderingen. Het advies is om in het declaratieproces (waarin thans gebruikgemaakt wordt van het 303D-declaratiebericht) als standaardproces te hanteren. In de standaard administratieprotocollen is dit ook zo opgenomen.

Tip: Hanteren uw gecontracteerde gemeenten deze standaard administratieprotocollen waarin het advies voor het gebruik van het 303D-bericht wordt gedaan? Zorg ervoor (of dwing af) dat deze opgenomen worden in de contracten voor 2020. Zorg ervoor dat uw één vorm van declaratiebericht hanteert voor al uw declaraties: óf 303D of 303F. Het 303D-declaratiebericht heeft de voorkeur.

Nieuwe woonplaatsbeginsel uitgesteld: invoering per 1-1-2021

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en de VNG is besloten de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel uit te stellen. De belangrijkste reden is dat de wet op zijn vroegst eind 2019 gereed zal zijn, waardoor implementatie per 1 januari 2020 niet haalbaar is.

Voor de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel moet de wet worden gewijzigd, het financieel verdeelmodel worden aangepast en een zorgvuldige implementatie worden georganiseerd. Gezien de fases waarin de drie trajecten zich bevinden, is besloten om het nieuwe woonplaatsbeginsel een jaar later in te voeren, per 1 januari 2021.

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders ervaren in de praktijk veel problemen bij de uitvoering van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Daarom hebben de jeugdregio’s in een convenant een aantal praktische afspraken gemaakt om – per direct – de grootste administratieve problemen te verminderen.

Tip: Bent u op de hoogte van dit convenant en handelen uw gecontracteerde gemeenten conform dit convenant? Zorg dat dit convenant in uw contractafspraken 2020 wordt opgenomen!

Project Aanpak administratieve lasten

Er zijn al veel ontwikkelingen om de administratieve lasten te verminderen. Vanuit Fizi (vereniging van én voor zorgfinancials) is in januari 2019 een project Aanpak administratieve lasten gestart. De projectgroep wil een belangrijke bijdrage leveren aan het substantieel verminderen van de administratieve lasten voor zorgorganisaties. De focus ligt in principe op het terrein van de financials in de zorg. Ze doen dit door kennis en concrete successen te delen met hun leden en het gesprek aan te gaan met onder andere NZa, VWS, VGN, GGZ Nederland en ActiZ. Heeft u ideeën of tips? Deel deze dan via de meldknop op www.fizi.pro.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Judith van Weert