Een fusie met een andere zorgorganisatie kan veel voordelen opleveren. Toch slagen lang niet alle fusies. Om de slagingskans van een fusie te vergroten, wilt u in ieder geval weten wat in financieel opzicht op uw bordje komt te liggen. Tevens wilt u uw beoogde fusiepartner graag laten zien of u een financieel gezonde organisatie bent.

AAG begeleidt met regelmaat zorgorganisaties die willen fuseren. Afhankelijk van de vraagstelling werken wij graag voor u de vastgoedexploitatie en de integrale exploitatie uit. Aanvullende analyses zijn ook mogelijk, meestal zijn deze specifieker van aard.

Financiële analyse vastgoed

De financiële risico’s op vastgoed zijn de afgelopen jaren toegenomen. Hierdoor neemt ook het belang om de financiële prestaties van de vastgoedportefeuille inzichtelijk te hebben toe. Hoe beter het vastgoed presteert, hoe meer geld er overblijft om goede zorg te leveren. Levert het vastgoed te weinig op? Dan kan de kwaliteit van zorg in het geding komen. Of erger nog: de financiële continuïteit van de organisatie.

Welke locaties voeren een financieel gezonde exploitatie? En welke locaties brengen financiële risico’s met zich mee? Dankzij een financiële analyse komen de financieel sterke en minder sterke kanten van uw vastgoedportefeuille en die van uw beoogde fusiepartner in beeld. De inzichten worden gegeven aan de hand van bedrijfswaardeberekeningen en het verloop van het vastgoedexploitatieresultaat. Hiermee heeft u zowel kasstroomtechnisch als boekhoudkundig grip op de financiële prestaties van uw locaties.

Integrale financiële analyse

Het uitwerken van een integrale exploitatie (meerjarenbegroting) is een geschikte manier om voor vastgoed én zorg de polsstok te bepalen. En de behoefte om een integrale meerjarenexploitatie uit te werken neemt toe.

Voorheen lag het zwaartepunt op het registreren en verantwoorden van cijfers. Tegenwoordig wordt er een beroep gedaan op de analyse en vertaling van financiële gegevens, die zorgen voor betrouwbare toekomstscenario’s. Hiermee krijgt u inzicht in de consequenties van uw plannen en die van de beoogde fusiepartner. Deze inzichten worden uitgewerkt in een verloop van balans, resultatenrekening, kasstromen en ratio’s. Door normen te hanteren, ziet u of u en uw beoogde fusiepartner de gewenste resultaten behalen. Tevens ziet u waar kansen, bedreigingen en verbeterpunten liggen.

Het uitwerken van een meerjarenexploitatie dwingt u en uw beoogde fusiepartner om na te denken over belangrijke vraagstukken, zoals investeringsplannen en bedrijfsvoering. Zijn er pijnpunten, dan komen deze vanzelf aan het licht.

Hulpmiddelen

AAG beschikt naast kennis en kunde ook over handige tools om een vastgoedexploitatie en een meerjarenbegroting uit te werken: het Vastgoedrekenmodel en het Meerjarenexploitatiemodel. Deze modellen werken met elkaar samen en worden door meer dan 120 zorgorganisaties gebruikt. De modellen bieden u alle inzichten die u nodig heeft om te bepalen of een fusie mogelijk én wenselijk is.

Ik heb interesse in dit onderwerp

Meer weten over ondersteuning bij fusies? Neem contact met mij op!