Over dit artikel

‘Grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners mag niet en mag nooit’. Dat is een heldere richtlijn die de inspectie hanteert. Maar dit geldt natuurlijk ook voor collega’s onderling.

Veilige werkomgeving

Werknemers hebben recht op een veilige werkomgeving. De werkgever moet zich inspannen om een sociaal veilige werkomgeving blijvend te garanderen. Deze verplichting gaat verder dan het opstellen van gedragscodes. Onlangs publiceerden we een artikel over gewenste omgangsvormen.

Wetgeving

In de Arbeidsomstandighedenwet is de verplichting van de werkgever neergelegd om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Daaronder valt ook het voeren van een beleid gericht op voorkoming en, indien voorkoming niet mogelijk is, beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Daarnaast is de werkgever op grond van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor de (psychische) schade die de werknemer oploopt tijdens de werkzaamheden.

Sociaal veilige omgeving

Wat doet jouw organisatie om bedreigende situaties voor werknemers zo veel mogelijk uit te voorkomen? En als ze zich toch voordoen, hoe zorg je ervoor dat je werknemers zich serieus genomen voelen en optimaal inzetbaar blijven? Is er beleid om de sociale veiligheid van de werknemers te bevorderen?

Een aantal vragen om je ervan bewust te maken dat incidenten voorkomen kunnen worden door aandacht te hebben voor sociale veiligheid.

  • Informeer je medewerkers waar de organisatie voor staat op het gebied van sociale veiligheid.
  • Creëer bewustzijn en maak ongewenst gedrag bespreekbaar.
  • Denk samen met medewerkers na over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan sociale veiligheid.
  • Zorg ervoor dat werknemers weten waar ze binnen de organisatie terecht kunnen met hun vragen of meldingen over sociale veiligheid of ongewenst gedrag.
  • Draag zorg voor een adequate begeleiding.

Met bovenstaande maatregelen voelen medewerkers zich wellicht meer gesteund en is de drempel niet te hoog om een melding te doen als ongewenst of onprettig gedrag wordt ervaren.

AAG helpt

Wij helpen je graag om het onderwerp sociale veiligheid (weer) actueel te maken binnen jouw organisatie. Daarvoor is het belangrijk een goed beeld te hebben van de sociale veiligheid binnen de organisatie en te weten waar de organisatie voor staat en wat zij wil uitdragen. Als AAG kunnen we ondersteunen bij het formuleren van beleid én procedures. Het is zeer belangrijk dat medewerkers weten wat sociale veiligheid inhoudt, dat de organisatie hiervoor aandacht heeft en dat een veilige werkomgeving bevorderd wordt.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met mij op!

Marlene Snellink consultant personeelsadministratie
073 6409348
m.snellink@aag.nl

Deel dit artikel