Over dit artikel

Vanaf januari 2021 zijn de regels met betrekking tot de publicatieplicht van ANBI’s gewijzigd en is er een onderscheid gekomen in publicatievoorwaarden voor grote en kleine ANBI-instellingen.

Grote ANBI-intellingen zijn verplicht om ieder jaar voor publicatie gebruik te maken van een standaard ANBI-formulier. Op de website van de belastingdienst zijn verschillende varianten beschikbaar. Ook voor zorginstellingen is er een apart formulier ontwikkeld.

standaardformulieren ANBI

Onder grote ANBI’s vallen:

 1. ANBI’s die actief geld of goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen) en waarvan de totale baten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000;
 2. Niet-fondsenwervende ANBI’s als de totale lasten in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 100.000,-

Zorgorganisaties komen al snel aan de voorwaarde van punt 2 en vallen daarom onder de publicatieplicht. Ieder jaar dient het ANBI-formulier geactualiseerd en openbaar gemaakt te worden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar op basis van een goedkeurende jaarrekening. Publicatie kan plaatsvinden op de eigen website of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

De gegevens die minimaal gepubliceerd moeten worden zijn (bron: belastingdienst):

 • Naam van de instelling volgens KVK-uittreksel;
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer);
 • Contactgegevens van de instelling;
 • Beschrijving van de doelstelling van de ANBI;
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan;
 • Functie van de bestuurder(s);
  Namen van de bestuurders;
 • Belonings- Bezoldigingsbeleid;
  Publiceer het beloningsbeleid voor het statutaire bestuur en de beleidsbepalers. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel en de directie. Voor deze laatste groep is een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel voldoende, als dat van toepassing is.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Financiële verantwoording

Het niet voldoen aan de verplichting om vóór 1 juli de gegevens te publiceren c.q. openbaar te maken, kan er toe leiden dat de zorgorganisatie de ANBI-status kwijtraakt en geen gebruik meer kan maken van fiscale voordelen. Bij een eventuele controle van de belastingdienst verwachten wij echter dat u altijd eerst in de gelegenheid gesteld zal worden om op korte termijn aan de publicatieplicht te voldoen of om toe te lichten waarom publicatie niet is gelukt, voordat daadwerkelijk de ANBI-status wordt ingetrokken.