Onze opdrachtgever Amsta was op zoek naar een kwartiermaker facilitair, die een structuurschets kon ontwikkelen met bijbehorende uitwerking inclusief functies voor de nieuw op te zetten afdeling Gastvrijheid en Services. Vanwege de nieuwe organisatiestructuur was het nodig om ook de facilitaire afdeling hierin mee te nemen. Tegelijkertijd moest de kwaliteit van dienstverlening behoorlijk verhoogd worden en centrale kaders neergezet worden.

Als eerste hebben we de belangrijkste tekortkomingen, verbeterpunten en quick wins geïnventariseerd en deze gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.

Op basis van de rapportage zijn verbeterprojecten opgestart om de kwaliteit en gastvrijheid te verhogen. Daarna zijn we gestart met het opstellen van een structuurplan voor de best passende facilitaire structuur en hebben we deze besproken met MT, inspraakorganen, medewerkers en Raad van Bestuur.

Tegelijkertijd hebben we met behulp van visiesessies met alle klantgroepen, het MT en de cliëntenraad een visie vastgesteld op de dienstverlening van de afdeling Gastvrijheid en Services. Deze worden uitgewerkt in dienstverlening en financiële consequenties, zodat keuzes kunnen worden gemaakt en de effecten op de begroting en exploitatie zichtbaar worden.

Concrete resultaten

We hebben diverse verbeteringen doorgevoerd binnen Amsta. Zo is veel in gang gezet als het gaat om houding en gedrag van teams en medewerkers, uitstraling horeca outlets, kwaliteitsverbetering en opstarten offertetrajecten. Daarnaast:

  • is de facilitaire structuur bepaald en is door de inspraakorganen positief geadviseerd;
  • zijn de functieprofielen van zowel de manager als teammanagers zijn vastgesteld;
  • is de werving en selectie van zowel Manager Gastvrijheid en Services als teammanagers afgerond;
  • is de visie op Gastvrijheid en Services vormgegeven in een visiedocument;
  • is er een prijsbeleid vastgesteld voor de restaurants met uniforme prijzen;
  • is er een grote inhaalslag gemaakt in verbetering van de schoonmaakkwaliteit;
  • is een behoorlijk aantal locaties opgefrist qua uitstraling;
  • is een start gemaakt met diverse offertetrajecten, waarbij een al afgerond traject een substantiële besparing heeft opgeleverd voor Amsta.

Dit levert Amsta een facilitaire organisatie op die in de organisatie toegevoegde waarde biedt voor hun cliënten.

Mathijs Ras heeft bij Amsta in een aantal maanden een nieuwe facilitaire organisatie opgebouwd: de afdeling 'Gastvrijheid & Services'. Hij heeft met visie, daadkracht en afstemming met alle betrokkenen een nieuw perspectief neergezet voor de facilitaire dienstverlening en tegelijkertijd zichtbare stappen gezet in de kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening.

Mattheus Wassenaar Lid Raad van Bestuur - Amsta

Meer weten over dit project? Neem contact met mij op!

Mathijs Ras