De regio Utrecht staat voor een grote opgave. Het aantal ouderen neemt substantieel toe. Deze groeiende groep blijft steeds langer zelfstandig thuis wonen. We zien niet alleen een toename van het aantal ouderen, de gemiddelde leeftijd van ouderen neemt ook toe. Dit gaat vaak gepaard met meer beperkingen waardoor de zorgvraag complexer en intensiever wordt. Daarbij kent de regio een toenemende krapte op de arbeidsmarkt van zorgpersoneel én een substantiële afname van het aantal mantelzorgers. En ook deze groep heeft in samenstelling een steeds hogere gemiddelde leeftijd. De regio voorziet daarom niet alleen een vergrijzing in het bed, maar ook aan het bed.

Onderzoek naar de meerwaarde van samenwerking in de regio Utrecht

Veel gemeenten in de U16 zijn nog onvoldoende voorbereid op de exponentieel toenemende zorgvraag en de voortzettende ontwikkelingen van het scheiden van wonen en zorg. Omdat alle gemeenten in de regio met deze ontwikkeling te maken heeft, is de vraag gesteld of en op welke manier regionale samenwerking meerwaarde heeft voor wonen van ouderen met een zorgvraag. De
werkgroep Wonen met een Zorgvraag heeft op basis van kwantitatieve methodieken (deskresearch, data analyse en beleidsanalyse) en kwalitatieve methodieken (werksessies & expertmeetings, diepte-interviews, uitvragen en peilingen) onderzoek gedaan naar de hoofdvraag die hen is meegegeven:

Op welke onderdelen (WAT) en op welke manier (HOE) heeft de U10-samenwerking meerwaarde voor het wonen van ouderen met een zorgvraag?

In de rapportage die u hier kunt downloaden, nemen wij u mee in een uitwerking van feiten en inzichten die de werkgroep Wonen met een Zorgvraag onder leiding van AAG heeft verzameld door kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Maar vooral, hoe de adviezen en aanbevelingen zijn onderbouwd.

U10 - Wonen met een zorgvraag (PDF, 8.64 Mb)

Deel deze referentie

Meer weten over dit project? Neem contact met mij op!