De wereld van de GGZ verandert in een rap tempo. De vraag naar innovatieve oplossingen neemt toe: zowel op het gebied van management en zorg als op het vlak van huisvesting en dienstverlening. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats binnen het zorgstelsel, waarbij niet symptoombestrijding, maar de integrale herstelvisie centraal staat. Samen met AAG ging GGZ Friesland aan de slag met een nieuw concept dat aansluit op deze ontwikkelingen.

Er is dus een andere kijk op zorg ontstaan. Een kijk waarbij het toepassen van dwang en drang tot het maximum teruggedrongen dient te worden en waarbij het ambulante zorgproces het middelpunt vormt. Dit vraagt niet alleen om een andere werk- en zienswijze van zorgverleners, maar ook om een slimme en empathische zorgomgeving die de cliënt, naasten en de professional kan ondersteunen gedurende het herstel- en ontwikkelproces.

De cliënt, naasten en zorgprofessional centraal

GGZ Friesland wil een nieuwe High en Intensive Care (HIC) ontwikkelen die aansluit op bovengenoemde ontwikkelingen. Met een zorgomgeving waarin ruimte is voor differentiatie en waar op flexibele wijze bijpassende topzorg kan worden verleend, die naadloos aansluit op het ambulante zorgtraject. De zogenoemde “HIC nieuwe stijl!”: een topkliniek waarin niet het ziektebeeld, maar de cliënt, naasten en de zorgprofessional als mens centraal staan.

Begin 2019 is in samenwerking met AAG gestart met de ontwikkeling van het concept voor de nieuwe HIC. Samen met managers, psychiaters, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen en leden van de cliëntenraad en familieraad is toegewerkt naar een totaalvisie waarin het onderscheidend vermogen van de “HIC nieuwe stijl” is vormgegeven. Gedurende het proces zijn doelgroepsprofielen opgesteld waarin uitdagingen en kansen ten aanzien van de doelgroep zijn benoemd. Deze profielen zijn vervolgens vertaald naar vastgoedprofielen die optimaal aansluiten op de huidige en toekomstige wensen en behoeften van de doelgroep.

Het streven was om een kliniek te ontwikkelen waarin het niet zou gaan over beperkingen, maar om uitdagingen. Zodoende zijn afdelingen niet vormgegeven en vernoemd naar en rondom zorgvraagstukken, maar naar hetgeen waaraan men binnen de afdeling bouwt. In totaal zijn er drie zorgomgevingen vormgegeven:

  • een omgeving waarbij het bouwen aan basisvaardigheden centraal staat;
  • een omgeving waarin het bouwen aan vertrouwen de boventoon voert;
  • een omgeving waarin het draait om positieve verbindingen en relaties.

Gezamenlijk met het ambulante traject fungeren deze omgevingen als één zorgecosysteem.

Vervolgtraject

Momenteel wordt het concept vertaald naar een integrale businesscase. In een later stadium wordt het Programma van Eisen (PvE) opgesteld, waarna gestart zal worden met het ontwerp en de bouw. Deze integrale en multidisciplinaire benadering maakt dit project uniek en zorgt ervoor dat de efficiëntie en kwaliteit worden bewaakt.

Meer weten over dit project? Neem contact met mij op!