Over dit artikel

Zorgaanbieders voor de Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) kunnen vanaf 20 april tot 11 mei 2022 hun meerkosten aanvragen via de VECOZO-portal. Volgens de website van Zorgverzekeraars Nederland staat de portal éénmalig open. De procedure is vergelijkbaar met voorgaand jaar. Bij het definitief aanvragen van de meerkostencompensatie wordt om een akkoord gevraagd voor de ondertekening op de verschillende onderliggende overeenkomsten.

Meer informatie aanvragen regelingen website ZN

Bij het aanvragen van de compensatie wordt er een onderscheid gemaakt in zorgorganisaties met een ZVW-omzet tot €10 mln. en boven de €10 mln. Daarnaast moet bij ZN altijd een eindafrekening ingediend worden als de zorgorganisatie in ROAZ verband een Covid-unit heeft geopend.

Normatieve meerkostenvergoeding (ZVW-omzet < €10 mln)

Zorgorganisaties met een ZVW omzet 2019 tot €10 mln. vragen een normatieve meerkostenvergoeding aan via Vecozo. De normatieve kostenvergoeding bedraagt 3% van de gerealiseerde omzet 2021 (2,7% kosten + 0,3% leegstand). Er hoeft verder geen kostenspecificatie te worden overhandigd. De normvergoeding wordt per zorgverzekeraar uitgekeerd, waarbij een drempelwaarde geldt van €50,-.

Ex post afrekenen van meerkosten (ZVW-omzet > €10 mln)

Zorgorganisaties met een ZVW omzet 2019 boven de €10 mln. vragen een meerkostenvergoeding aan via Vecozo op basis van ex post. Zorgaanbieders in deze categorie moeten hun meerkosten specificeren in de daarvoor bestemde meerkostenformats van ZN. Een ex post afrekening lager dan €750,- wordt niet in behandeling genomen. De meerkostenformats moeten afzonderlijk per mail naar Zorgverzekeraars Nederland worden gezonden voor 31 mei 2022.

(mailadres: expostmeerkostenWEG@zn.nl)

Ex post afrekenen ELV-COVID bedden

Ongeacht de grote van de zorgomzet ZVW moeten zorgorganisaties die in ROAZ-verband zorg hebben geleverd op ELV-COVID bedden een eindafrekening indienen voor 31 mei 2022. De eindafrekening moet plaatsvinden via het daarvoor ontwikkeld ZN-meerkostenformat. Dit format sluit aan bij het verantwoordingsmodel dat AAG in samenwerking met Actiz heeft ontwikkeld. Het model kan zonder kosten worden gedownload via AAG/ verantwoordingsmodel-covid-meerkosten-2021

Continuïteitsbijdrage ELV/GRZ

Zorgorganisaties waarbij tenminste één AGB-code in 2019 een minimale cumulatieve ELV/GRZ omzet had van €1 mln. kunnen in de periode van 20 april tot 11 mei een continuïteitsbijdrage/ hardheidsclausule aanvragen via VECOZO.

De aanvraag verloopt in twee termijnen. In de eerste termijn vraagt de zorgorganisatie de continuïteitsbijdrage aan voor al die AGB-codes die aan de gestelde omzetvoorwaarden voldoen en die behoren tot één concern. In de tweede termijn (nog nader te bepalen datum) kan voor de overige AGB-codes nog een continuïteitsbijdrage aangevraagd worden, die niet zelfstandig kunnen aanvragen maar wel behoren tot het concern.

Continuïteitsbijdrage Wijkverpleging

Voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage Wijkverpleging gelden aanvullende voorwaarden. Zo kan deze pas worden aangevraagd als er sprake is van een negatief instellingsresultaat of een negatief ZVW-resultaat. Welke voorwaarde van toepassing is, is afhankelijk van de hoogte van de omzet ZVW ten opzichte van de totale omzet van de zorgorganisatie. Is het aandeel ZVW omzet > 50%, dan geldt als uitgangspunt het instellingsresultaat. Is het aandeel ZVW omzet < 50% dan geldt als uitgangspunt het ZVW-resultaat.

Om de aanvullende voorwaarden door Zorgverzekeraars Nederland  te laten beoordelen, moeten alle jaarrekening beschikbaar zijn. Voor zorgaanbieders geldt in Nederland een uiterlijke deponeringsplicht met datum 1 juni. De aanvraagperiode voor de compensatieregeling zal dus pas na deze datum plaatsvinden. Correspondentie hierover zal nog later plaatsvinden.

Deel dit artikel

Meer weten? Neem contact met mij op!

Folkert-Jan Slagter