Over dit artikel

In 2016 zijn de WW en de loongerelateerde WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Een werknemer die werkloos wordt of gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, ontvangt hierdoor minder lang een uitkering. Dankzij de stichting PAWW kan een iemand toch 3 jaar een uitkering krijgen.

De Stichting van de Arbeid heeft de landelijke stichting PAWW in het leven geroepen. Deze stichting regelt alles om de reparatie tot stand te brengen en verzorgt de uitvoering van de regeling.

Verzamel-cao’s

Begin september 2017 heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel om via verzamel-cao’s deze private aanvulling op de WW- en WGA uitkering (PAWW) te realiseren. Door middel van de verzamel-cao’s kunnen medewerkers na ontslag weer maximaal 38 maanden een uitkering ontvangen: 24 maanden een WW-uitkering en 14 maanden een werkloosheidsuitkering. In het besluit wordt een stelsel van overkoepelende verzamel-cao’s geïntroduceerd die de normale arbeidsvoorwaarden-cao’s van bedrijfstakken en ondernemingen overstijgen. In deze verzamel-cao is dan alleen de aanvulling op de WW en WGA-uitkering geregeld. Doordat de cao-bepalingen op alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van deze cao vallen van toepassing zijn, is het niet mogelijk om als medewerker individueel afstand te doen van de private WW-WGA regeling.

Per 1 februari 2019 heeft de cao VVT zich ook aangesloten bij PAWW, waardoor de private aanvulling WW per deze datum van toepassing is. Deze verzamel-cao is door Minister van SZW algemeen verbindend verklaard en is gepubliceerd in de Staatscourant van 13 december 2018.

Aangifte via portal

Indien een medewerker aanspraak wil maken op de private aanvulling, dan moet u als werkgever hiervoor een aparte aangifte indienen op de portal van SPAWW (Stichting Private Aanvulling WW-en WGA uitkeringen). Deze aangifte komt naast de reguliere aangifte loonheffingen. U dient de bijdrage voor de financiering van de in te houden op het brutoloon van de medewerker en af te dragen aan SPAWW. De private aanvulling wordt aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. Over de aanvulling zijn geen werknemersverzekeringen verschuldigd.

Valt u als werkgever onder de cao VVT, registreer u dan bij SPAWW zodat u tijdig aangifte kunt doen. U dient de aangifte maandelijks te verzorgen conform de aangiftekalender van SPAWW. Hoe u zich kunt registreren, kunt u lezen in de flyer voor werkgevers. Tevens heeft de SPAWW een flyer voor werknemers samengesteld. Deze flyer kunt u hier bekijken.

Inrichtingsdocumentatie

Maakt u gebruik van software van RAET of AFAS? Dan kan onze inrichtingsdocumentatie u helpen bij het correct inrichten van uw systemen.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver
Monique Straver senior payroll consultant
06 51562834
m.straver@aag.nl