Over dit artikel

Met enige regelmaat verschijnen nieuwsberichten over uitspraken van de rechter omdat een bekostigende partij en de zorgaanbieder(s) in onderling overleg niet tot passende afspraken komen. In veel gevallen gaat het om de tarieven. In dit artikel geven we handvatten voor zorgaanbieders om voorbereid de gesprekken te voeren met de bekostigende partijen.

Outputgerichte financiering en inspanningsgericht verantwoorden

Grofweg onderscheiden we inspanningsgerichte, taakgerichte en outputgerichte financiering. De inspanningsgerichte financiering wordt in de volksmond ook wel de P*Q- afspraak genoemd. Een vooraf bepaald budget om de keten dementie te organiseren, is een taakgerichte financiering. Tenslotte zijn er outputgerichte financieringen, zoals een maandbedrag voor alle zorg aan een cliënt in een bepaald cliëntprofiel.

Partijen zien de voordelen van een outputgerichte financiering, bijvoorbeeld een verminderde administratielast en de duidelijkheid van een vooraf vastgesteld tarief. Als partijen voor deze financiering kiezen, wil de bekostigende partij graag met de productie controleren of het bepaalde tarief overeenkomt met het tarief in het contract. Het gevolg is dan dat de bekostigende partij een terugbetaling wil van de zorgaanbieders. Soms kiest een bekostigende partij ervoor om de tarieven voor het volgende jaar bij te stellen op basis van de aangeleverde productiegegevens.

Zorg dat in de contractuele afspraken de financieringsvorm overeen komt met de wijze van verantwoording. Soms bevat een contract 2 of zelfs 3 financieringsvormen. In de paragraaf over de declaratie en verantwoording moeten hierover specifieke afspraken worden gemaakt. Bij een outputgerichte financiering hoort geen inspanningsgerichte verantwoording.

Kostprijsonderzoeken gebruiken in tariefonderhandelingen

In de verschillende sectoren hebben kostprijsonderzoeken plaats gevonden. Deze kostprijsonderzoeken zijn voor zowel de bekostigende partij als de zorgaanbieder waardevol. In de beoordeling van een kostprijsonderzoek zijn er drie punten om mee rekening te houden.

  • Wie heeft het onderzoek uitgevoerd? In opdracht van wie dit is gebeurd en welke partijen hebben hieraan meegewerkt? Beide partijen kunnen het betreffende kostprijsonderzoek anders kwalificeren.
  • Wees u bewust van het verschil tussen uw zorgorganisatie en de onderzoeksgroep. Dit kan om zorginhoudelijke aspecten gaan, zoals kwalificaties van professionals en de zorgproducten. Maar ook over overhead, zoals de financiering van onderzoek, innovaties en opleidingskosten.
  • Welke reacties geven de (sociale) media op een gepubliceerd kostprijsonderzoek? Dit kan namelijk nieuwe inzichten geven.

Ook voeren sommige zorgaanbieders zelf kostprijsonderzoeken uit. Bedenk daarbij ook altijd onder welke condities u het onderzoek heeft uitgevoerd. Bijvoorbeeld, gebruikt u de huidige of de gewenste formatie en personeelsmix? En hoe past u huisvesting toe in de kostprijsberekening?

Jeugdzorg in de regio Haaglanden

In het kort geding dat werd aangespannen tegen de regio Haaglanden komt meermaals het punt over de overhead naar voren. Uit eenzelfde rapport stellen de H10-gemeenten dat het percentage overhead 66,7% is. Dat wordt door de zorgaanbieder betwist. Zij komt op 44,1%. Dit kort geding maakt duidelijk dat het belangrijk is voor gemeenten om duidelijk te maken wat onder overhead wordt verstaan.

Indexaties bij meerjarige contracten

Meerjarige contracten hebben vaak een artikel met daarin een lid dat bepaalt dat een prijsindex wordt toegepast. Vaak staat er niet bij op welke wijze en op welk moment de indexatie plaats vindt. Zo kan de financierende partij niet op 1 januari de indexatie toepassen, maar later in het jaar. Of worden prijzen pas na het nieuwe jaar gepubliceerd, waardoor er administratieve correcties uitgevoerd moeten worden.

Verder blijkt dat regelmatig niet duidelijk is hoe een indexatie wordt bepaald in de looptijd van een contract. De Overheidsbijdrage in Arbeidskostenontwikkeling (OVA) wordt vaak gebruikt. Partijen zien dit als een onafhankelijke maatstaf. De OVA is echter niet specifiek per sector en houdt geen rekening met regionale invloeden op de arbeidskosten.

Tenslotte worden tarieven gecorrigeerd met de index van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of een verdeling tussen personele en materiele indexaties. In dit artikel bepalen we niet wat het ‘beste’ indexcijfer is. Maar door op voorhand hierover afspraken te maken, verloopt een jaarovergang soepeler.

Huishoudelijke hulp in de Gooi & Vechtstreek

Een zorgorganisatie spande een kort geding aan tegen de samenwerkende gemeenten. De zorgaanbieder stelde dat de tarieven voor de huishoudelijke hulp te laag waren en werd in het gelijk gesteld. Het hof veroordeelde de gemeente om een kostenonderzoek uit te laten voeren naar de tarieven van 2019. De gemeente moest daarbij de cao-stijging meenemen in de tarieven.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!