Voor deelname aan cursussen, praktijkdagen, seminars en incompany trainingen georganiseerd door AAG Opleidingen bv.

 • In deze algemene voorwaarden wordt onder cursus verstaan alle activiteiten van AAG Opleidingen bv zoals cursussen, praktijkdagen, seminars en incompanytrainingen.
 • In deze algemene voorwaarden wordt AAG Opleidingen bv aangeduid met AAG.
 • Voor sommige cursussen gelden bijzondere voorwaarden, welke bij de beschrijving van de betreffende cursus staan vermeld.
 • Door inschrijving geeft de cursist aan de voorwaarden te kennen, te accepteren en hiernaar te handelen.
 • Inschrijving is alleen mogelijk door middel van het invullen en versturen van het aanmeldingsformulier. Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen om u eventueel weer af te melden.
 • Inschrijving geldt steeds voor de gehele cursus.
 • Inschrijvingen worden geacht eerst door AAG te zijn aanvaard, u ontvangt twee weken voor de aanvang van de cursus een definitieve bevestiging per e-mail van AAG. Genoemde bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving.
 • Een inschrijving voor een cursus kan geweigerd wanneer:
  • de cursus is volgeboekt;
  • de cursist niet de vereiste vooropleiding heeft;
  • er wordt afgeweken van de voorgeschreven cursusvolgorde;
  • de cursist niet in de samenstelling van de groep past.
 • De cursist moet aan redelijke eisen van geschiktheid voldoen. AAG kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebleken ontoereikende opleiding of ervaring van de cursist en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor het uiteindelijke resultaat van de cursus.
 • Annulering van een inschrijving vóór aanvang van de cursus dient te geschieden door middel van een e-mail naar opleidingen@aag.nl.
 • Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:
  • Indien de annulering tien werkdagen voor aanvangsdatum van de cursus in het bezit is van AAG, wordt 25% van de cursusprijs in rekening gebracht.
  • Wanneer annulering plaatsvindt binnen 10 werkdagen voor aanvangsdatum van de cursus is 75% van het cursusgeld verschuldigd.
  • Wanneer de cursist zonder afmelding niet verschijnt, is het totale cursusgeld verschuldigd.
 • Indien de cursus door overmacht voortijdig door een cursist wordt beëindigd, zullen na ontvangst van de noodzakelijke schriftelijke bewijsstukken, de dan nog resterende lesgelden worden gerestitueerd tot een maximum van 40% van de cursusprijs.
 • In geval van restitutie hanteert AAG opleidingen een terugbetalingstermijn van 30 dagen.
 • De plaatsen waar en de tijden waarop de cursus plaatsvindt, zijn vermeld op de website danwel worden specifiek afgesproken. AAG behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen deze indeling te wijzigen. De cursist wordt voor aanvang van enig studie-onderdeel in het bezit gesteld van een rooster met de data en tijden van de cursus.
 • AAG behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de cursussen.
 • AAG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de prestaties van de cursist na afloop van de cursus.
 • Bij onvoldoende deelname aan een bepaalde cursus behoudt AAG zich het recht voor de cursus te annuleren tot 1 week voor de cursusdatum.
 • Bij onvoorziene omstandigheden, zoals brand- of waterschade of ziekte van de docent, behoudt AAG zich het recht voor de cursussen tot op de dag van de aanvang te annuleren.
 • Bij annulering door AAG bestaat de keuze uit creditering of, indien mogelijk, overboeking naar een andere cursusdatum.
 • Bij meerdaagse leergangen wordt een “Bewijs van deelname” uitgereikt. Hierbij is een aanwezigheid van minimaal 75% van de duur van de cursus een vereiste.

Voor zover leermiddelen vallen onder het copyright van AAG, zijn deze uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan de cursussen van AAG. De cursist is gehouden aan de voorwaarden, welke voortvloeien uit het auteursrecht/copyright voor wat het hiermee belaste cursusmateriaal betreft.

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, zie ook ons privacy statement.

AAG Opleidingen is een door meerdere certificerende instanties erkend instituut en is opgenomen in diverse registers van geaccrediteerde opleidingen. Dit houdt in dat de gegevens van de cursist bij audits aan deze instanties ter inzage verstrekt en door hen gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de tevredenheid van de cursist te toetsen. Uiteraard worden deze gegevens alleen voor deze doeleinden verstrekt en gebruikt. Mocht de cursist daar bezwaar tegen hebben dan dient de cursist dit aan AAG kenbaar te maken.

 • De cursist verbindt zich tot betaling van het voor de gehele cursus verschuldigde cursusgeld. Deze verbintenis geldt altijd, ongeacht of de cursus waarvoor is ingetekend volledig of slechts ten dele wordt gevolgd. De cursist kan alleen in bijzondere omstandigheden restitutie van het cursusgeld (hoe ook genaamd) vorderen. Of en wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden is ter beoordeling aan de cursusleiding van AAG.
 • Door inschrijving verplicht de cursist zich tot het betalen voor de aangegane verplichting. Voor de betaling van het lesgeld ontvangt de cursist een factuur die na bevestiging van inschrijving wordt verzonden. Binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur dient betaald te worden.
 • Het tot de cursus behorende materiaal en het eventuele gebruik van apparatuur is in de cursusprijs begrepen.
 • De cursist is gehouden tot voldoening van de totaal verschuldigde cursuskosten, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de cursist.
 • Voor verzuimde lessen kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden, met uitzondering van hetgeen bij ‘annuleren’ is vermeld.

Een klacht dient schriftelijk ingediend en verzonden te worden naar het postadres van AAG, zijnde postbus 90161, 5200 MP te ’s-Hertogenbosch, ter attentie van de directie. Vermeld moet worden de naam, het adres, de woonplaats en het e-mailadres van de cursist, de datum van indiening, de omschrijving van de klacht en de cursus waar de klacht betrekking op heeft. De cursist ontvangt binnen 7 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de klacht (per brief of e-mail). In deze bevestiging wordt aangegeven wie binnen AAG de klacht afhandelt. Binnen 3 weken na ontvangst van de schriftelijke klacht, ontvangt de cursist een voorstel met een oplossing voor de klacht. De cursist dient schriftelijk aan te geven aan AAG of hij/zij al dan niet akkoord is met het voorstel. Is de cursist akkoord met de inhoud van het voorstel, dan gaat AAG over tot het uitvoeren van het voorstel. Is de cursist niet akkoord, dan doet AAG binnen 4 weken een nieuw voorstel. De cursist dient schriftelijk aan te geven aan AAG of hij/zij al dan niet akkoord is met het nieuwe voorstel. Is de cursist akkoord met de inhoud van het nieuwe voorstel, dan gaat AAG over tot het uitvoeren van dat voorstel. Is de cursist opnieuw niet akkoord, dan heeft de cursist de mogelijkheid om in beroep te gaan bij mr. F. van der Geld van Lichtstad Advocaten te Eindhoven. Het oordeel van Mr. Van der Geld van Lichtstad Advocaten is in deze bindend. Eventuele consequenties voortvloeiend uit dit oordeel worden door AAG binnen een week afgehandeld. Ingediende klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld door AAG. Ingediende klachten worden door AAG geregistreerd en voor een periode van zeven jaren bewaard.