Over dit artikel

Het in eigendom hebben van vastgoed is vaak een gegeven vanuit het verleden. De financiële voordelen hiervan zijn met regelmaat te vinden in de exploitatie en bij verkoop. Maar het vastgoed kan ook voor ongewenste situaties zorgen, die de exploitatie van de zorg niet ten goede komen.

Natuurlijk wilt u weten wat u van het vastgoed kunt verwachten. Draagt het bij aan de strategie in kwalitatieve en/of financiële zin? Draagt het bijvoorbeeld bij aan de jaarlijkse exploitatie en/of de eenmalige opbrengst bij eventuele verkoop?

Bijdrage aan de strategie

Om te bepalen wat uw vastgoed bijdraagt aan de strategie, moet eerst een andere vraag gesteld worden: aan welke marktvraag gaat onze organisatie nu en in de toekomst invulling geven?

Bij het bepalen van de marktvraag is het waardevol om niet alleen te kijken naar het gedeelte van de markt waar al invulling aan wordt gegeven, maar ook naar segmenten in de zorgmarkt waar vraag naar valt te verwachten. Dit is onderdeel van de maatschappelijke bijdrage van de organisatie, die verwoord wordt in de strategie. Hierin komen vier aspecten terug: de kwalitatieve en kwantitatieve vraag (Q) in relatie tot opbrengsten en resultaat (€).

Daarna kunt u bepalen of het vastgoed bijdraagt aan de strategie. Dit wordt duidelijk door het beantwoorden van vragen als:

  • Wat is het exploitatieresultaat van het vastgoed?
  • Is er sprake van investeringskapitaal?
  • Is het vastgoed financierbaar?
  • Hoe is de functionaliteit?
  • Wat is de behoefte vanuit de organisatie?

In deze stap wordt de huidig beschikbare data over vastgoed, markt en organisatie omgezet naar (sturings)informatie en inzichten.

Sturing geven

Vervolgens is het noodzakelijk sturing te geven aan het vastgoed, door een strategie vorm te geven. Daarvoor moeten de volgende vragen onder andere worden beantwoord:

  • Wat wilt u bereiken met uw vastgoed?
  • Sluit het zorgaanbod aan op de zorgvraag?
  • Sluit het gebouw aan op de zorgvraag?
  • Waar wilt u naartoe met het gebouw?

Vastgoedstrategie bepalen

Hierna kunt u uw vastgoedstrategie bepalen. In die strategie wordt het koersdoel per locatie bepaald.

Bovenstaande afbeelding geeft weer wat de gevolgen kunnen zijn voor de waarde als de marktvraag uitblijft, of wanneer er wel marktvraag is maar het gebouw hier niet bij aansluit. Vergeet bij het onderzoeken van de toekomst niet om ook de wensen van personeel te betrekken. Een prettig gebouw kan helpen bij het behouden en aantrekken van personeel.

Financiële bijdrage

Vastgoed heeft weliswaar een beperkt aandeel in de totale exploitatie van een zorgorganisatie, maar dat is geen reden om niet te sturen op vastgoed. Zicht op wat er te verwachten is aan opbrengsten en uitgaven is noodzakelijk om te sturen. Bijvoorbeeld om te bepalen of noodzakelijke duurzaamheidsinvesteringen in de toekomst mogelijk zijn. Kan dit uit eigen middelen of is daar vreemd vermogen voor nodig? Bent en blijft u als organisatie financierbaar?

De meerwaarde van vastgoed hoeft overigens niet altijd financieel te zijn, maar kan ook op andere vlakken liggen. In alle gevallen is het van belang om transparant in kaart te brengen wat uw huidige situatie is, waar u naar toe wilt, waarom en hoe u daar gaat komen. Geef hierbij ook visie en rekenschap aan worst case scenario’s en maak inzichtelijk hoe flexibel uw vastgoed en organisatie in dergelijke situaties moeten zijn. Dit draagt allemaal bij aan het kunnen benoemen van de bijdrage van het vastgoed aan de strategie.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Rianka Bikker