Over dit artikel

Op 21 september publiceerde de NZa op haar website dat de tarieven voor 2023 worden aangepast. Nieuwsbericht NZa over aanpassingen tarieven 2023.

Jaarlijks bij de publicatie van de nieuwe beleidsregels voor het aankomende jaar, worden de definitieve prijs- en materiaalindexen vastgesteld en wordt er een schatting gemaakt van de indexen voor het aankomende jaar. De NZa houdt bij de vaststelling van de indexen rekening met de adviezen van het Centraal Planbureau. Deze waren gebaseerd op ramingen uit het Centraal Economisch Plan, met peildatum maart 2022. Door aanhoudende inflatiecijfers en stijging van minimumlonen moesten de ramingen worden aangepast.

Veel zorginstellingen hebben in 2022 al te maken met hogere kosten die niet uit de zorgtarieven kunnen worden gedekt. Derhalve heeft het ministerie van VWS de NZa de opdracht gegeven de aanpaste ramingen van de economische verwachtingen direct te laten terugkomen in hogere tarieven. De zorgtarieven voor de WLZ, maar ook de daaraan gekoppelde prijsstellingen voor de tarieven zorgverzekeringswet en WMO zullen daarmee ook stijgen. Reeds geaccepteerde zorgcontracten voor de wijkverpleging en eerstelijnsverblijf zullen hiermee naar verwachting ook worden aangepast, vergelijkbaar met 2022 toen er 1,13% extra middelen aan het budgettair kader werden toegevoegd.

De brief die het ministerie aan de NZa heeft gezonden is via de volgende link te raadplegen; brief VWS aan NZa over aanpassing indexen 2023.

Samengevat zijn de wijzingen als volgt:

  1. De index personele kosten 2023 worden aangepast met +1,02% (van 3,72% naar 4,74%)
  2. De index materiële kosten 2023 worden aangepast met +2,35% (van 2,52% naar 4,87%)
  3. De definitieve materiële index 2022 wordt aangepast met +2,95% ( van 6,30% naar 9,25%)

De indexen 2023 (inclusief herijking 2022) voor de WLZ geven daarmee de volgende uitkomsten:

De doorrekening van de aangepaste indexcijfers zal de NZa binnenkort via een aanpassing in de beleidsregels presteren. AAG heeft de wijzigingen reeds verwerkt in haar budgetmodel. Dit model is te downloaden op de website van AAG.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!