Over dit artikel

Op 17 oktober 2019 heeft de Belastingdienst een aantal wijzigingen in het Handboek Loonheffingen 2019 aangebracht en een nieuwe PDF gepubliceerd. Via versiebeheer is inzichtelijk gemaakt welke wijzigingen zijn aangebracht.

Zo zijn de gegevens die de werkgever op de loonstrook en jaaropgaaf moet vermelden gewijzigd. Volledigheidshalve treft u hierbij een overzicht aan van gegevens die verplicht zijn op de salarisstrook van 2019.

 • Het brutoloon in geld.
 • De gespecificeerde samenstelling van het bruto- of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed.
 • De gespecificeerde bedragen die u op het loon hebt ingehouden of ermee hebt verrekend, zoals de inhouding van de pensioenpremie, de premie PAWW of bijdragen voor bedrijfschappen, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag.
 • De wettelijke minimumvakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft.
 • Het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst.
 • De periode waarover u het loon hebt betaald (het loontijdvak).
 • Het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon dat voor de werknemer geldt.
 • Uw naam en de naam van de werknemer of uitkeringsgerechtigde.
 • Als u de loonstrook ook als jaaropgaaf gebruikt (zie hoofdstuk 13): de verplichte gegevens van de jaaropgaaf.

Op de jaaropgaaf hoeven niet langer de adresgegevens van de werknemer en de werkgever vermeld te worden.

De lijst met niet verplichte, maar wel door de Belastingdienst aangeraden gegevens op de loonstrook is in zijn geheel geschrapt.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans zorgt ervoor dat vanaf 2020 ook onderstaande items op de salarisstrook vermeld moeten worden. Houd hiervoor ook de releasenotes van de softwareleverancier in de gaten:

 • J – schriftelijk overeengekomen
 • J – onbepaalde tijd
 • N – geen oproepcontract

De nieuwste online-versie van het Handboek Loonheffingen 2019 kunt u hier bekijken.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver