Dringende reden om de marktwaarde van uw zorgvastgoed op de agenda te zetten

De European Banking Authority (EBA) publiceerde onlangs een nieuw richtlijnen over het initiëren en monitoren van leningen. De Nederlandse bank heeft deze richtlijn overgenomen die nadere nalevings- en rapportageverplichtingen voor banken met zich meebrengt. Taxateur Bert van Scherpenzeel en senior business consultant Remco Vergeer van AAG vertellen u wat dat voor uw zorgorganisatie betekent.

Loan to value in ‘balans’

Het risicoprofiel van zorgorganisaties is de afgelopen jaren toegenomen. Wanneer een bank een zorgorganisatie financiert dient zij ook inzicht te hebben in de waarde van het onderpand. Tot op heden is de praktijk zo dat banken bijvoorbeeld periodiek de WOZ-waarde opvragen bij zorgorganisaties om zo de waarde van het onderpand te ‘toetsen’ en vast te leggen in hun systemen. Voor zorgorganisaties is dit prettig, omdat deze informatie op gemakkelijke wijze door u kan worden aangeleverd en de hiermee gepaard gaande kosten gering zijn.

Per 1 juli 2021 gaat de nieuwe EBA-richtlijn in voor banken voor nieuw te financieren (zorg)vastgoed. Eén jaar later, per 1 juli 2022, geldt het voor ál het gefinancierde (zorg)vastgoed. In de EBA richtlijn is een voorwaarde opgenomen die voorschrijft dat banken uiterlijk per 1 juli 2022 moeten beschikken over een actueel taxatierapport om daarmee de marktwaarde van het aan hen verstrekte onderpand te kunnen vaststellen.

Reële kans dat onderliggende waarde verandert

Wat betekent dat voor zorgorganisaties? Allereerst zullen banken (in toenemende mate) een taxatierapport met marktwaarde verplicht gaan stellen wat zal leiden tot extra kosten. Daarnaast bestaat het risico dat de getaxeerde marktwaarde in het nieuw vereiste taxatierapport (bijvoorbeeld bij reeds bestaande financieringen) lager uitvalt dan de eerder door de bank gehanteerde waardes. Banken hanteerden ten tijde van de financiering bijvoorbeeld de WOZ-taxatie, het stichtingskostenniveau of de herbouwwaarde om de waarde te bepalen. Als deze situatie zich voordoet zal de bank actie (moeten) ondernemen om dit op te lossen. Welke maatregelen de bank vervolgens gaat nemen is afhankelijk van de leningsvoorwaarden die zijn afgesproken. Denkbare maatregelen kunnen zijn: het overleggen van extra zekerheden aan de bank, een hoger rentepercentage of een versnelde aflossing van de huidige leningen. Het gaat erom dat de banken ‘noodgedwongen’ meer zekerheid moeten krijgen over de waarde van hun onderpand en daardoor hun ‘loan to value-verhouding’ op orde brengen.

Drie tips voor zorgorganisaties

Wat kan een zorgorganisatie nu doen? Het is verstandig de volgende punten op te pakken:

  1. Zet de genoemde veranderingen op de bestuursagenda en kom in actie door de huidige loan to value in beeld te brengen en vervolgens te bepalen hoe reëel deze is.
  2. Anticipeer op de nieuwe eisen die banken gaan stellen. Voor nieuw te financieren vastgoed geldt de verplichting voor het taxatierapport al vanaf 1 juli 2021. Dit kan betekenen dat er meer liquide middelen (lees: eigen middelen) nodig zijn voor nieuwbouw omdat de marktwaarde lager ligt dan de stichtingskosten die u eerst voor ogen had om te financieren.
  3. Vanaf 1 juli 2022 dient al uw vastgoed dat u als zekerheid/onderpand aan de bank heeft verstrekt getaxeerd te zijn. Zorg dat u ook de data over het vastgoed op orde hebt. Welke gebouwen heeft u? Zijn de huurovereenkomsten inzichtelijk en is de duurzaamheid op orde? Kortom, is de data beschikbaar die logischerwijs nodig zijn bij het opstellen en onderbouwen van een taxatierapport?

Meer weten?

Bert en Remco zitten vanuit hun expertise boven op het nieuws en informeren u zodra er meer bekend is over de richtlijn via een artikel in de AAG-nieuwsbrief. Zorg dat u niets mist en u zich hebt aangemeld. Dat kan eenvoudig via deze link.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!