Over dit artikel

Om de zorg zo beheersbaar mogelijk te maken, is alles steeds meer in hokjes gestopt en is een financiële verkokering ontstaan. Er zijn drie partijen (gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren), die ieder verantwoordelijk zijn voor hun eigen domein (respectievelijk: Wmo, Zvw en Wlz). Door deze constructie zijn er te weinig mogelijkheden en prikkels om over de domeinen heen te investeren in preventieve maatregelen. Zeker als de kosten in het ene domein vallen en de baten in een ander. Met het wetsvoorstel “domeinoverstijgende samenwerking” wordt het voor de verschillende inkopende partijen mogelijk en interessant om te investeren in preventieve maatregelen. In dit artikel leggen we uit wat het wetsvoorstel inhoudt en wat het voor uw zorgorganisatie kan betekenen.

Wat houdt het wetsvoorstel “domeinoverstijgende samenwerking” in?

Met het wetsvoorstel “domeinoverstijgende samenwerking” wordt de samenwerking tussen de verschillende inkopende organisaties gestimuleerd, doordat er financiële ruimte voor zorgkantoren komt om afspraken over de zorgdomeinen heen te maken. Concreet betekent dit, dat als er vanuit de gemeente of zorgverzekeraar (Wmo of Zvw) een investering wordt gedaan in een preventieve maatregel die de instroom naar de Wlz naar verwachting zal verminderen of uitstellen, het zorgkantoor daarin kan mee-investeren. Uitgangspunt is dat er niet ingeboet wordt op de kwaliteit van leven van cliënten.

Voor het overhevelen van zorggeld van de Wlz naar de Wmo of Zvw, moeten zorgkantoren een duidelijk omschreven casus indienen die aan de volgende eisen moet voldoen:

  • doel van de (extra) investering/de preventieve maatregel;
  • inschatting van kosten en baten;
  • wijze van monitoring en evaluatie.

Voor de zorgverlening aan specifieke cliëntgroepen, kan aanvullende financiering noodzakelijk zijn die niet valt op te lossen binnen de bestaande tariefregulering of de mogelijkheden van  zorginkoopafspraken. Dit wetsvoorstel maakt het in dergelijke situaties mogelijk dat de zorgaanbieders in aanvulling op de bekostiging een extra vergoeding voor de geleverde zorg kunnen afspreken.

Er was tot 20 april jl. de tijd om op het wetsvoorstel te reageren. Deze reacties worden door het nieuwe kabinet verwerkt in een definitief wetsvoorstel dat waarschijnlijk per januari 2023 in zal gaan.

Eerste bevindingen

De input voor dit wetsvoorstel is voortgekomen uit een aantal experimenten. De eerste bevindingen van deze experimenten waarbij domeinoverstijgend werd samengewerkt zijn veelbelovend. Uit een evaluatie van een aantal experimenten in Dongen, Ede en Hollandscheveld komt naar boven dat domeinoverstijgende samenwerking leidt tot:

  • meer kosten in de Wmo en Zvw, maar een nog grotere besparing in de Wlz;
  • uitstel van opname;
  • een grotere maatschappelijke doelmatigheid en effectiviteit.

Wat betekent dit voor uw zorgorganisatie?

Dit wetsvoorstel biedt zorgorganisaties onder andere de mogelijkheid om eindelijk los te komen uit de verkokering van financieringsstromen. En daarmee de volledige keten van wonen, zorg en welzijn op wijkniveau te organiseren. Door inzet van preventie en signaleringsmaatregelen, kan het langer (zelfstandig) thuis wonen beter georganiseerd worden, en wordt de druk op de intramurale verpleeghuisplaatsen verminderd. Ze hoeven zich niet langer blind te staren op kosten, maar kunnen vooral kijken naar opbrengsten.

Wat wij voor u kunnen betekenen

AAG heeft alles in huis om mee te denken over de mogelijkheden voor uw organisatie, samen met u een heldere businesscase te formuleren en te ondersteunen bij het concretiseren van onderlinge afspraken. Met regelmaat spelen wij op verschillende plekken in het land een actieve rol in het vormen van allianties. Deze kennis en ervaringen nemen we mee om elders ook succesvolle meerpartijen-samenwerkingen tot stand te brengen.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!