Over dit artikel

Vorige week is de Juninota UWV verschenen. Daarin wordt verantwoording afgelegd over 2018 en presenteert UWV de financiële ramingen voor 2019 en 2020 van de wetten die UWV uitvoert.

Met de prognoses voorziet UWV het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van cijfers voor de komende Rijksbegroting. In dit artikel leest u een korte samenvatting van de juninota.

Uitkeringslasten

De uitkeringslasten voor dit jaar nemen naar verwachting met € 48 miljoen toe. Ondanks dat het aantal WW-uitkeringen daalt, stijgen de kosten voor de WIA en de Wajong. In 2020 nemen de uitkeringslasten nog meer toe vanwege een stijging van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, de introductie van het partnerverlof voor kersverse ouders en indexering van de uitkeringen als gevolg van de loonontwikkeling.

Het UWV verwacht in 2020 nog een stijging van de uitkeringslasten met € 644 miljoen. Volgend jaar gaat het UWV twee nieuwe taken uitvoeren:

  • Partners kunnen na geboorte van een baby een uitkering van vijf weken aanvragen.
  • Werkgevers krijgen volgend jaar een compensatie voor de transitievergoeding die zij aan werknemers moeten betalen na arbeidsongeschiktheid.

Uitkering na geboorte

Ouders krijgen na de komst van een baby meer tijd samen met hun kind. Dat wordt geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Sinds dit jaar krijgen partners na de geboorte vijf dagen betaald verlof. Vanaf 1 juli 2020 hebben partners ook recht op maximaal vijf weken extra verlof. Partners krijgen dan een uitkering van 70% van het (maximum) dagloon. Voor 2020 wordt € 61 miljoen aan uitkeringen voor het partnerverlof verwacht.

Compensatie werkgevers

Werkgevers worden vanaf april 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij aan werknemers moeten betalen van wie het dienstverband is geëindigd na langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit wordt de compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag genoemd. Deze compensatie kent een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. UWV rekent voor 2020 op een bedrag van ruim € 1 miljard. Over 2015 tot 2019 worden ruim 61 duizend compensaties verwacht van € 846 miljoen. Vanaf 2020 is de verwachting jaarlijks 17 duizend compensaties uit te keren van € 233 miljoen.

In de Juninota 2019 staan ook de voorlopige premiepercentages voor 2020 vermeld. De definitieve premies worden op Prinsjesdag bekend gemaakt.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver