Over dit artikel

We zien dat veel zorgorganisaties wel een treasurystatuut hebben maar dat deze vaak gedateerd is. Dit, terwijl zorgorganisaties online gratis een actueel treasurystatuut kunnen verkrijgen. En het belang hiervan is groot.

Zo kunt u via onze website ook een actueel treasurystatuut downloaden.

De financiële ontwikkelingen in het zorglandschap, zowel binnen als buiten uw zorgorganisatie, volgen elkaar in een snel tempo op. Om er een paar te noemen:

  • dalende rente naar zelfs negatief (2017);
  • strengere kapitaalseisen banken (2016);
  • beleidskader derivaten (2015);
  • slechtere creditrating van banken (2015);
  • herinrichting financiering zorg (2015).

In dit artikel laten we een aantal voorbeelden zien gevolgd door enkele tips zodat u kunt nagaan of het noodzakelijk is om uw treasurystatuut te updaten.

Voorbeeld 1: Negatieve rente

Geld lenen kost geld, maar geld stallen kan ook geld kosten. Wie had zich dat enkele jaren geleden ooit kunnen voorstellen? Wij in ieder geval niet. De één-maands euribor bedraagt op dit moment -0,369 %. Zorgorganisaties hebben vaak, al dan niet tijdelijk, de beschikking over behoorlijke vrije liquiditeiten. Banken gaan de negatieve rente nu of in de toekomst in sommige gevallen doorbelasten aan (grotere) zorgorganisaties. Hierover zult u nu moeten nadenken: wat kunnen de mogelijke gevolgen voor uw zorgorganisatie zijn?

TIP 1: Neem in het treasurystatuut een passage op waarin u beschrijft wat het beleid is als uw zorgorganisatie met negatieve rente wordt geconfronteerd. Wat wilt u als zorgorganisatie bijvoorbeeld maximaal aan negatieve rente betalen en hoe gaat u het resterende bedrag investeren? Bijvoorbeeld in staatsobligaties? Zo ja, mag dit volgens het treasurystatuut?

Voorbeeld 2: Strengere kapitaalseisen banken

De strengere liquiditeits- en kapitaalseisen opgenomen in Basel 3 moeten de weerbaarheid van banken vergroten. Hierdoor worden zorgorganisaties geconfronteerd met strengere eisen omtrent financieringsratio’s en rente- en fiatcompensabele stelsels. Het beheersen van het werkkapitaal wordt steeds belangrijker en ratio’s worden verhoogd of toegevoegd.

TIP 2: Werk binnen uw zorgorganisatie niet alleen met de veelvoorkomende solvabiliteitsratio en het weerstandsvermogen, maar voeg ook een DSCR ratio toe. Deze ratio toetst de afloscapaciteit van een zorgorganisatie in verhouding tot de financiële verplichtingen. Dit voorkomt onnodige verrassingen zowel nu als in de toekomst,  als u bijvoorbeeld nieuwe financieringsverplichtingen aangaat.

Voorbeeld 3: Beleidskader derivaten

In 2015 is de overheid begonnen om de wildgroei van derivatenposities bij (semi-)publieke instellingen via een beleidsmaatregel aan banden te leggen. Tot op heden zijn er nog geen speciale wetten binnen de zorg , maar naar verwachting zal het straks verboden worden om te speculeren met financiële producten zoals derivaten. Verzekeren tegen renterisico’s zal met enige beperkingen nog steeds kunnen, maar de vraag is of hiervoor een derivaat nodig is en of dit niet op een andere manier kan.

TIP 3: Ga na of er een derivatenpassage in het huidige treasurystatuut staat en toets deze aan het beleidskader derivaten. Voldoet deze, dan is het prima. Voldoet deze niet, dan zijn er aanpassingen nodig. Wellicht is het zelfs beter om een passage op te nemen om derivaten geheel uit te sluiten en om het renterisico op een andere manier af te dekken.

Voorbeeld 4: Slechtere creditrating van banken

De rating van de Nederlandse grootbanken is sinds de crisis verslechterd. De risico’s zijn nog acceptabel, maar in veel oude treasurystatuten zullen nog ratings van voor de crisis staan. Het kan dus zijn dat liquiditeiten worden gestald bij banken met een rating die niet voldoen aan de huidige eisen uit het treasurystatuut. Dit kan tot ongewenste situaties leiden.

TIP 4: Ga na welke ratingseis is opgenomen in het treasurystatuut en vraag toegang tot de ratingportals van S & P, Moody’s en Fitch aan. Op die manier kunt u de actuele ratings zelf toetsen. Als de banken waar het geld gestald is nog voldoen aan de huidige eisen is er geen probleem. Is dit niet het geval, dan is het noodzakelijk dat het treasurystatuut wordt aangepast of dat gelden bij een andere bank worden gestald.

Voorbeeld 5: Herinrichting financiering zorg

treasury

De financiering van de zorg is in 2015 opnieuw ingericht. Begrippen zoals CTG norm, WTG en WZV bestaan niet meer of hebben een andere naam/invulling gekregen. Het kan dus zijn dat er nog begrippen in het treasurystatuut staan die een conflict veroorzaken met de huidige financieringsmethodiek.

TIP 5: Ga na of het treasurystatuut is opgesteld voor 2015 en pas in indien nodig de begrippen aan.

Deel dit artikel

Meer weten over het treasurystatuut? Neem contact met mij op!

Bram Venhuizen