Over dit artikel

We proberen de noodzakelijke zorg zo goed mogelijk te continueren. Dit roept soms vragen op. Naast alle praktische vraagstukken zijn er ook veel vraagstukken rondom de financiering. Hoe gaan de verschillende bekostigende partijen om met de (niet) geleverde zorg? In dit artikel informeren wij u per financiering over de huidige stand van zaken.

Klik op de wet om meer informatie over de bekostiging te zien.

Regeling gecontracteerde zorgorganisaties

Op 25-3-2020 heeft Zorgverzekeraars Nederland een brief verzonden aan alle gecontracteerde zorgaanbieders. Hierin wordt aangegeven dat de zorgaanbieders zo goed mogelijk ondersteund gaan worden. Het doel daarvan is de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk te borgen.

De regeling is alleen nog op hoofdlijnen uitgewerkt:

 • Deze is geldig van 1 maart tot 1 juni.
 • De ondersteuning zal waar nodig de vorm krijgen van liquiditeitsbijdragen of continuïteitsbijdrage.
 • Er wordt naar gestreefd dat extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis maken, gedeclareerd kunnen worden.
 • Er wordt naar uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle zorgorganisaties gestreefd.

De randvoorwaarden die daarbij gelden zijn op hoofdlijnen:

 • Alle zorgorganisaties die van deze ondersteuning gebruikt maken, zien daarbij af van een beroep op de algemene regelingen die het Rijk openstelt voor bedrijven en zelfstandigen.
 • Zorgorganisaties die van deze regeling gebruik maken, blijven zoveel mogelijk de reguliere zorg leveren met aandacht voor doelmatigheid en gepast gebruik. Ook is het belangrijk dat alle zorg goed geregistreerd blijft worden.
 • Zorgorganisaties die gebruik maken van deze regeling streven zowel op korte als op lange termijn instandhouding van de capaciteit na (personeel en middelen).
 • Uitgangspunt is dat de combinatie van deze maatregelen met het inlopen van wachtlijsten na de coronacrisis niet leiden tot een financieel voordeel.

Bovenstaande wordt nog verder uitgewerkt.

Continuïteitsbijdrage

Voortvloeiend uit bovenstaande regeling is de continuïteitsbijdrage ontstaan. Deze is in het leven geroepen voor zorg die wordt vergoed uit de zorgverzekering.

Voor wie geldt deze regeling?

Deze regeling geldt voor alle zorgaanbieders (met en zonder zorgcontract) die zorg verlenen die op dit moment onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering valt. Deze regeling geldt niet voor zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en andere acute zorg. Ook voor Wlz-gefinancierde langdurige zorg geldt deze regeling niet.

Komt u mogelijk in aanmerking voor deze regeling en wilt u hier mee over weten? Klik dan hier.

Voor de Wlz is op 23-3-2020 een brief gepubliceerd door Zorgverzekeraars Nederland. De zorgkantoren hebben afspraken gemaakt over de financiering van zorgaanbieders met het ministerie van VWS, de NZa en Zorginstituut Nederland. Het doel hiervan is de continuïteit van de zorg op korte termijn garanderen en de continuïteit van de zorg op langere termijn te borgen. Het uitgangspunt is een negatief financieel effect neutraliseren.

Op vier onderdelen zijn door zorgkantoren afspraken gemaakt:

 • Financiering van de extra kosten
  De extra kosten voor het leveren van de zorg in de komende periode kunnen worden vergoed via een nieuwe regeling van de NZa. Deze regeling zal vergelijkbaar zijn met de al bestaande BRMO-beleidsregel, maar wordt specifiek toegepast op het coronavirus. Eventueel kan de bevoorschotting hierop worden aangepast.
 • Compensatie van omzetderving
  Als zorgorganisaties te maken hebben met teruglopende omzet als gevolg van de coronacrisis, wordt hiervoor gecompenseerd. Het uitgangspunt hierbij is dat in ieder geval tot 1 juni wordt vergoed conform de omzet in het contract of, in afwezigheid daarvan, een zo goed mogelijk inschatting daarvan als er geen coronacrisis zou zijn geweest. De nadere uitwerking hiervan volgt nog.
 • Het op peil houden van liquiditeit
  Voorschotten worden zoveel mogelijk doorbetaald zoals bij een situatie zonder uitbraak van het coronavirus.
 • Een tijdelijke versoepeling van de verantwoording
  De NZa en zorgkantoren gaan uit van een pragmatisch ingestoken verantwoording van de gemaakt afspraken in deze crisisperiode.

Bovenstaande punten worden op de kortst mogelijk termijn verder uitgewerkt. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Het ministerie van VWS introduceert in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland en zorgkantoren een tijdelijk pakket aan maatregelen voor budgethouders en hun zorgverleners in de Wlz. De regelgeving voor het pgb in de Wlz wordt tijdelijk versoepeld. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 1 juni 2020.

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing:

 • Meer uren zorg inkopen bij een zorgverlener waar de budgethouder al een contract mee heeft
  Budgethouders kunnen bij hun zorgkantoor een toeslag aanvragen voor de extra kosten als gevolg van het coronavirus.
 • Vervangende zorg inzetten
  Budgethouders kunnen bij het zorgkantoor nieuwe of vervangende zorg aanvragen. Zorgkantoren vragen zorgorganisaties om op creatieve wijze te zoeken naar alternatieven voor cliënten die niet zonder dagbesteding kunnen.
 • Doorbetalen van zorgverlener, ook als deze tijdelijk geen zorg kan leveren.
  Het wordt mogelijk om niet geleverde zorg door te betalen. Dit zorgt voor de budgethouder voor behoudt van de zorgverlener op het moment dat de zorg wel weer kan worden geleverd. Voorwaarde is dat de budgethouder zelf bijhoudt welke zorg wel gedeclareerd wordt, maar niet geleverd is.

U kunt de budgethouders die bij uw zorgorganisatie zorg inkopen op bovenstaande regelingen attenderen.

In de praktijk zien we dat verschillende gemeente anders omgaan met de gevolgen in de zorg als gevolg van het coronavirus. Het Rijk heeft hierover afspraken gemaakt met de gemeenten (VNG). Deze afspraken gelden voor zorgorganisaties die diensten aanbieden in het kader van de Jeugdwet en de Wmo én die een contract hadden op het moment dat landelijke maatregelen ter bestrijding van corona zijn gaan gelden (12 maart). Deze afspraken lopen vooralsnog tot 1 juni.

Deze afspraken zijn als volgt:

 • Als blijkt dat zorgaanbieder meerkosten maken als gevolg van de uitbraak van corona, dan zal het Rijk deze extra kosten van gemeenten aan de gemeenten vergoeden.
 • Als zorgaanbieders als gevolg van de coronacrisis op andere wijze zorg gaan verlenen, vraagt dit om ruimte en flexibiliteit in de verantwoording.
 • Als blijkt dat zorgaanbieders minder zorg leveren en dus te maken hebben met omzetdaling, is het uitgangspunt de financiering aan aanbieders onverminderd door te laten gaan en de gecontracteerde aanbieders niet door te verwijzen naar de NOW. De NOW is bedoeld voor ondernemers die niet betaald worden uit publieke middelen.

Bovenstaande punten worden de komende weken verder uitgewerkt. Wij raden u aan om contact met de gemeente op te nemen indien er voor u onduidelijkheden zijn of als uw gemeente afwijkt van bovenstaande afspraken.

Een aantal andere handige praktische aandachtspunten

Naast bovenstaande regelingen, zijn er nog een aantal andere praktische regelingen. Deze zorgen er voor zorgen dat de financiering van de zorg door blijft gaan. Een aantal van deze regelingen zijn:

 • Tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wlz:
  Het CIZ hanteert een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Met ingang van vrijdag 3 april wordt het daardoor mogelijk gemaakt om ouderen acuut op te nemen. Het betreft cliënten waarvan het –volgens de betrokken (wijk- of transfer)verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde of (huis)arts – evident is dat een Wlz-indicatie blijvend noodzakelijk is.
 • Indicatiestelling in de wijk verruimd naar (beeld)bellen:
  Het is in deze crisisperiode aan de verpleegkundige om te beoordelen hoe het indicatiegesprek plaatsvindt; achter de voordeur, via beeldbellen of per telefoon. In het advies staat de autonomie van de verpleegkundige centraal. Kiest men voor (beeld)bellen, dan is het tijdens de eerste dagen van de zorgverlening van belang om de op afstand gestelde indicatie te toetsen en vast te leggen in het zorgdossier/ECD.
 • Doelmatigheid in de wijkverpleging:
  Verschillende zorgverzekeraars geven aan te verwachten dat de doelmatigheid in de wijkverpleging in de tijden van Corona niet wordt behaald. Hier zijn momenteel nog geen oplossingen voor. Zilveren Kruis geeft bijvoorbeeld aan op een later moment in redelijkheid en billijkheid de situatie beoordelen en zo nodig hierover afspraken maken. Houd de communicatie van uw zorgverzekeraar hierover in de gaten of zoek tijdig het contact.
 • Vergoeding opzetten coronacentra:
  Van der Valk en Fletcher openen coronacentra. Daarnaast openen verschillende zorgorganisaties corona-afdelingen. Dit soort coronacentra zijn op initiatief van huisartsen, ziekenhuizen en zorginstellingen ingericht als aanvulling op de bestaande zorg. Patiënten kunnen er terecht na een verwijzing van de huisarts, als zij ernstige klachten hebben maar niet naar de intensive care hoeven (ANP). Deze extra kosten worden vergoed door de zorgverzekeraars en soms ook de zorgkantoren. Wanneer patiënten opgenomen worden in bestaande voorzieningen, valt de geboden zorg via de bestaande regels onder het Eerstelijns Verblijf of de Wet Langdurige zorg. Mogelijk met een opslag in de tarieven, informeer bij uw zorgverzekeraar voor de mogelijkheden.

Praktische invulling nog niet bekend: advies inzicht creëren

Zoals u ziet, zijn er binnen de verschillende financieringen inmiddels regelingen getroffen om financiële steun te geven aan de zorgorganisaties. Maar er zijn ook nog veel vragen over de praktische invulling hiervan. Alle bekostigende partijen hebben aangegeven dat deze regelingen zo snel mogelijk praktisch worden uitgewerkt. Belangrijk is dat u zich daar nu al op voorbereidt. Zie dit eerdere artikel over de registratie van de verschillende zorgvormen om het benodigde inzicht te creëren.

Zodra er meer bekend is over de praktische invullingen van deze regelingen, houden wij u hiervan uiteraard op de hoogte.

Deel deze blog