Over dit artikel

Afgelopen 29 maart is door de gezamenlijke brancheverenigingen Actiz, VGN en De Nederlandse GGZ een Webinar gegeven over de ontwikkeling van de NHC. Per 2023 wordt de NHC voor de tweede keer herijkt. Vanuit de brancheorganisaties is aangegeven dat door de daling van de gemiddelde rente over de afgelopen 10 jaar ervoor kan zorgen dat de NHC tarieven met ongeveer 8% kunnen gaan dalen. Tevens werd aangegeven dat wordt ‘verwacht’ dat deze daling mogelijk wordt gecompenseerd door het verhogen van het NHC tarief onder druk van de huidige hoge bouwkosten (+9%). Rond 1 juli wordt de definitieve herijking gepubliceerd.

Hoe zit het ook al weer?

De NHC is in 2012 ingevoerd en kende een overgangsregime tot 2018. In deze periode is de toen geldende nacalculatie afgebouwd en is de NHC opgebouwd. Vanaf 2018 is er sprake van een 100% NHC bekostiging. Hierbij geldt dat wordt afgerekend op basis van werkelijk geleverde zorg. Geen cliënt, geen NHC. De hoogte van de NHC is vastgesteld op basis van een aantal uitgangspunten:

  • Invoering binnen macro-kader.
  • Investeringspatroon van 30 jaar zonder renovatie.
  • Jaarlijkse instandhouding: vast percentage (0,8%) van nieuwbouwwaarde op jaarbasis.
  • Overige onderhoudsvergoedingen vallen binnen de zorgcomponent (DBC/ZZP).
  • Rentevergoeding van 5,0% (voor vreemd en eigen vermogen).
  • Bouwtijd van 18 maanden.
  • Grond, interim huisvesting en terreinvoorzieningen: 10% bovenop de gemiddelde grondprijs.
  • Indexatie van 2,5% per jaar.
  • Bezettingspercentage van 97% (Wlz) en 83% tot 99% (Zvw).
  • Indexatie bouwkosten 2008 – 2011 van -1%.

Bij de eerste herijking in 2018 (uitgevoerd in 2017) zijn bijna alle uitgangspunten gelijk gebleven, behalve de rentevergoeding op eigen en vreemd vermogen. Deze is naar beneden bijgesteld van 5% naar 4,65%. Ook is sinds 2018 een duurzaamheidstoeslag van toepassing van 0,18% per jaar bovenop de indexatie. Deze is ter dekking van de hogere duurzaamheidseisen sinds invoering van de NHC (en dus niet ter dekking van toekomstige duurzaamheidseisen). Deze wijzigingen hebben geresulteerd in een daling van de NHC-tarieven met ongeveer 4%. Nu weer vijf jaar later staan we weer voor een herijking, waarbij zoals reeds aangegeven de rente verder is gedaald. Echter de bouw- en investeringskosten zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Door deze hoge prijzen zien we dat partijen (zorginstellingen, ontwikkelaars, concullega’s) in hun berekeningen toch wel wat risico’s aan het nemen zijn. Uiteraard ten gunste van de haalbaarheid van het project. Voor elke afzonderlijke parameter is een prima onderbouwing te geven. Het is met name de combinatie van de parameters die zorgt voor of een zeer conservatieve of zeer progressieve berekening.

1 Duurzaamheidsindexatie is buiten beschouwing gelaten

Ter verduidelijk hebben we drie berekeningen (2) gemaakt, waarbij de bandbreedte is opgezocht.

2 O.b.v. VV ZZP5 incl. DB, incl. BH
3 Grond geneutraliseerd (kosten = restwaarde)

Stel dat de tarieven met 8% naar beneden worden bijgesteld, betekent dit ook dat er vaker (standaard) wordt gerekend met een lager disconteringspercentage van 4%. De haalbaarheid van een project wijzigt theoretisch dan niet en blijft op het niveau van berekening 1. Het verhogen van de tarieven met 9% onder druk van de bouwkosten zorgt wel voor meer investeringsruimte, maar niet voldoend om het huidige kostenniveau te kunnen dekken. Het is daarom logisch dat wordt opgeschoven naar de progressieve kant, alleen dan kan een positieve businesscase worden overlegd. Hier zitten wel risico’s aan. Er is geen ruimte meer voor toekomstige onzekerheid, zoals bijvoorbeeld systeemwijzigingen. Het is belangrijk om voor uw eigen organisatie na te denken over een passende parameterset. Hierbij gaat het niet alleen om de haalbaarheid van het project, maar ook over de mogelijkheden van de vastgoedportefeuille, de investeringsopgave, de koppeling met de integrale (zorg) exploitatie en financiering.

Ontwikkeling NHC

Naar het webinar van de brancheverenigingen

Wij houden de ontwikkelingen op dit dossier nadrukkelijk in de gaten. Meer weten? Neem contact met mij op!

Deel dit artikel