Over dit artikel

Sinds 1 juli 2021 gelden nieuwe regels voor nieuwe financieringen van vastgoed. Dus ook voor zorgvastgoed. Al het gefinancierde vastgoed moet worden getaxeerd op de marktwaarde. Banken eisen dus een taxatierapport met de marktwaarde. Voor bestaande financieringen gold aanvankelijk een ingangsdatum van 1 juli a.s. Echter: de Nederlandse Vereniging van Banken heeft deze termijn verruimd. AAG heeft van het ministerie van VWS de opdracht ontvangen voor het schrijven van een Handboek.

De kredietcrisis heeft ervoor gezorgd dat toezichthouders op de banken zeer alert zijn geworden op het ontstaan van leningen die te hoog zijn in relatie tot de waarde van het onderpand. Als gevolg daarvan wordt strenger gekeken naar de waarde van het onderliggende vastgoed. Voor zorgorganisaties betekent dit dat de voormalige waardering van gebouwen (veelal WOZ-, herbouw- of boekwaarde) is vervangen door een marktwaardering door een deskundige taxateur, die is ingeschreven bij het NRVT in de kamer Groot-Zakelijk Vastgoed.

Handboek

Bert van Scherpenzeel, taxateur/senior adviseur bij AAG, vertelt: “De nieuwe regels vormen een forse administratieve last. Dit ligt niet in lijn met de beperking van de administratieve last die het ministerie van VWS voor ogen heeft. Om die reden is het gewenst dat er gewaardeerd kan worden op basis van een Handboek. De bepalingen in het Handboek moeten ervoor zorgen dat de administratieve last van taxaties beperkt wordt.

Dit Handboek, met als achterliggende gedachte het Handboek voor woningcorporaties, moet overigens niet alleen zorgen voor administratieve lastenverlichting, maar ook voor een eenduidige totstandkoming van de waarderingen.”

Marktwaarde en meer

“Er is gekeken naar een bredere toepassing van het Handboek dan sec de marktwaarde. Reden hiervoor is dat de verplichting tot taxatie, ook op basis van het Handboek, slechts beperkt bijdraagt aan de toename van de administratieve last. Het is daarom gewenst dat de te bepalen marktwaarde op basis van het Handboek breder inzetbaar is. Het ministerie heeft aangegeven dat men overweegt de marktwaarde gelijk te stellen aan de  bedrijfswaarde. Op zich kun je daar vraagtekens bij plaatsen: het is immers maar de vraag of beide begrippen in alle gevallen dezelfde inhoud hebben. Echter: de marktwaarde wordt in het Handboek gebaseerd op de voortzetting van de exploitatie door zorgorganisaties. Daarmee hebben de marktwaarde en de bedrijfswaarde sterke overeenkomsten. Voor de verzekeraar heeft de zorgorganisatie de herbouwwaarde nodig op basis van een taxatierapport. Er wordt gekeken of deze administratieve last op basis van het Handboek beperkt kan worden.”

Drie waardes

Bert gaat ervan uit dat op basis van het Handboek de markt-, bedrijfs- en herbouwwaarde bepaald kunnen worden. Daarmee verwacht hij dat er – als het gaat om de taxaties voor de financiers – nog steeds een toename is van de administratieve last, maar dat door de combinatie met andere waardes per saldo de administratieve last afneemt.

Dat neemt niet weg dat hij de taxaties ook als een mogelijkheid ziet om als zorgorganisatie een transparanter beeld te krijgen van de exploitatie van het vastgoed. Maar ook om een scherper beeld te krijgen van de mate waarin vastgoed kan bijdragen – en juist niet alleen financieel – aan het beleid van de zorgorganisatie.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Heeft u vragen over taxaties van zorgvastgoed? Neem contact op met mij!