Over dit artikel

Het wordt steeds duidelijker hoe de vergoeding van kosten voor zorgaanbieders als gevolg van corona zal plaatsvinden. Dit betekent dat zorgaanbieders hun gedachten kunnen opmaken over hoe zij het inzicht, de registratie en verantwoording als gevolg van corona kunnen vormgeven. In dit artikel een overzicht van wat zorgaanbieders kunnen verwachten.

Zorgaanbieders krijgen steeds meer inzicht in hoe de gevolgen van het coronavirus de dagelijkse praktijk van zorg en de financiering daarvan beïnvloed. Duidelijk is dat aan de ene kant zorgaanbieders extra kosten maken voor maatregelen rondom corona. Aan de andere kant is sprake van omzetderving en de daarmee gepaard gaande liquiditeitsproblematiek.

Het wordt steeds duidelijker hoe de vergoeding van kosten voor zorgaanbieders als gevolg van corona zal plaatsvinden. Hoewel de praktische vertaling naar beleidsregels en declaratievoorschriften voor de praktijk nog gemaakt moeten worden, schetsen VWS en de NZa de contouren voor vergoedingen in de Wlz. De VNG en Het Rijk hebben afspraken gemaakt over de continueren van financiering voor het Sociale Domein.

Dit betekent dat zorgaanbieders hun gedachten kunnen opmaken over hoe zij het inzicht, de registratie en verantwoording als gevolg van corona kunnen vormgeven. Klik op de wet voor een overzicht van wat u als zorgaanbieder kunt verwachten.

 1. Er komen structureel extra middelen.
  Het budgettair kader Wlz 2020 wordt structureel opgehoogd met € 480 miljoen, aldus berichtgeving vanuit de VGN. Het door de NZa geprognotiseerde tekort zal hierdoor worden gedekt. Hieronder een overzicht van de verdeling van de middelen over de verschillende onderdelen en het nieuwe beschikbare bedrag ten opzichte van de kaderbrief van oktober 2019.

  (in miljoenen €) Oktober 2019 Ophoging April 2020
  Contracteerruimte € 20.912 € 385 € 21.297
  PGB kader €   2.510 €  40 €   2.550
  Herverdelingsmiddelen €        70 €  55 €      125
  (kwaliteitsbudget verpleeghuizen) €   1.100 €   1.100
  Wlz kader € 24.592 € 480 € 25.072

  De NZa is door de minister gevraagd om in mei en in augustus met een nieuw advies te komen over de mate waarin het budgettair kader en de inzet van de gereserveerde herverdelingsmiddelen toereikend zijn. Door de ophoging moeten de extra gemaakte kosten én de omzetderving beide opgevangen kunnen worden.

 2. Uitstel voor zorgaanbieders: verruiming deadline kwaliteitsbudget
  De deadline voor de aanvraag van het kwaliteitsbudget 2020 is verruimd van 1 naar 30 april 2020.
 3. COVID-19 regeling en verzoek aan zorgaanbieders vanuit VWS
  De NZa werkt een specifieke COVID-19 regeling uit en heeft van het VWS de opdracht gekregen om op korte termijn specifieke beleidsregels voor de effecten van corona uit te werken. De COVID-19 regeling ziet toe op vergoeding van extra kosten van besmette patiënten. Bijvoorbeeld isolatie, verplegen, het aannemen van extra personeel en het beschikbaar houden van bedden. Zorgaanbieders wordt opgeroepen extra kosten te melden bij het VWS.
 4. Compensatie financiële gevolgen in de Wlz
  Zorgkantoren, het VWS en de NZa hebben gezamenlijk afspraken uitgewerkt. Deze afspraken betreffen tijdelijke maatregelen voor;

  • het op peil houden van de liquiditeit (bevoorschotting);
  • het compenseren van omzetderving;
  • het vergoeden van extra kosten als gevolg van de coronacrisis van 1 maart tot 1 juni 2020;
  • het versoepelen van de verantwoordingseisen.
 5. Specifieke corona-beleidsregels en -declaratievoorschriften van NZa op korte termijn
  Het VWS heeft de NZa de opdracht gegeven op korte termijn specifieke beleidsregels uit te werken die een handreiking bieden voor zorgaanbieders. In deze beleidsregels komen als belangrijkste zaken terug:

  • Vergoeding van omzetderving van productie op de zorg in natura die onder de Wlz onder de contracteerruimte valt, vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020. De som van de compensatie van de omzetderving in combinatie met de gerealiseerde productie kan de contracteerruimte niet overstijgen
  • De compensatie omzetderving krijgt haar beslag binnen de contracteerruimte.
  • Compensatie voor omzetderving door een verhoging van de aanvaardbare kosten.
  • Uniformiteit met een rekenregel die voor alle aanbieders van toepassing is.
  • De compensatie omzetderving stelt zorgaanbieders in staat om, in het kader van de continuïteit van zorg, ook deze compensatie aan derden voort te zetten en ik verwacht dan ook dat zij dit doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderaannemers.
  • Het verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget 2020 wordt aangepast, zodat rekening wordt gehouden met de vergoeding voor gederfde omzet.
  • In de periode van vraaguitval in het reguliere werk, wordt van zorgaanbieders verwacht dat zij waar nodig beschikbaar zijn voor het bieden van noodzakelijke zorg in deze moeilijke tijd, zowel door personele inzet als door middel van faciliteiten en hulpmiddelen.
  • Zorgaanbieders declareren de werkelijk geleverde zorg. Daarnaast is het volgens de huidige regelgeving mogelijk om mutatiedagen in rekening te brengen. De declaratievoorschriften worden aangepast, zodat inzichtelijk blijft wat de geleverde zorg is en welke aanvullende compensatie is afgesproken.
 6. Aangepaste nacalculatie
  Extra kosten worden vergoed. De nacalculatie wordt aangepast zodat deze extra kosten rechtmatig opgenomen kunnen worden.
 7. Een uitwerking van verantwoording over ‘extra kosten’
  Extra kosten zijn kosten voor zaken die nodig zijn om de gebruikelijke en (aanvullend) noodzakelijke zorg veilig te leveren. Het gaat naast kosten voor de directe zorglevering, ook om de extra kosten als gevolg van corona die gemaakt worden om deze zorg veilig en verantwoord te kunnen leveren. De NZa werkt op korte termijn uit welke kosten dit betreft zodat het voor zorgaanbieders mogelijk wordt praktisch vorm te geven aan registratie en verantwoording. De regels voor registratie en verantwoording door zorgaanbieders:

  • Is dusdanig dat deugdelijke verantwoording ervan mogelijk is.
  • De NZa heeft bij het uitwerken van de beleidsregel aandacht voor de balans tussen verantwoordingseisen enerzijds en aantoonbare rechtmatigheid anderzijds.
  • Wordt tot een minimum beperkt voor zorgkantoren én zorgaanbieders.
  • Kan niet leiden tot dubbele verantwoording (bijvoorbeeld compensatieomzetderving, kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg, subsidieregelingen, ziekteverzuimverzekeringen, personeel dat ‘om niet’ is ingeleend van collega-zorgaanbieders etc.).
  • Voordat de zorgaanbieder de aanvraag bij de NZa indient, verstrekt het zorgkantoor een akkoord met de aanvraag voor de vergoeding van de extra kosten.
  • De vergoeding van de extra kosten als gevolg van de uitbraak van het coronavirus krijgt vorm in een verhoging van het budget voor aanvaardbare kosten buiten de contracteerruimte.
  • Het zorgkantoor past indien nodig de maandelijkse bevoorschotting aan.

Uitwerking continuïteit van financiering Jeugdwet en Wmo – VNG en Rijk

Op 16-4 heeft de VNG de uitwerking van de afspraken tussen Rijk en VNG van 25 maart over continuering van financiering in het Sociaal Domein gepubliceerd. De lijn is dat gemeenten aanbieders van Wmo/jeugdhulp tijdens de coronacrisis een omzetgarantie geven van 100%. De afspraken gaan niet over meerkosten, uitgestelde vraag en de rechtmatigheid van alternatieve levering. Die onderdelen worden nog nader uitgewerkt. De afspraken gelden in ieder geval tot 1 juni. Lees hier de brief over de uitwerking.

De afspraken spreken over onverminderd doorbetalen. Dit betekent dus 100% van de gemiddelde maandomzet 2019 aangevuld met de indexatie zoals in het contract toegepast voor 2020. Indien met een aanbieder een omzetafspraak is gemaakt voor 2020, is de hoogte van die afspraak de gegarandeerde omzet.

Uiteindelijk is de maandomzet uit drie componenten opgebouwd:

 1. Zorg die op reguliere wijze geleverd is (en die op de reguliere manier gedeclareerd wordt).
 2. Zorg die vanwege de coronamaatregelen op alternatieve wijze is geleverd (maar die zoveel mogelijk op reguliere manier gedeclareerd wordt).
 3. Vraaguitval cq minder levering van zorg (lumpsum omzetdaling).

Verantwoording na afloop vindt plaats op basis van de feitelijk gerealiseerde kosten die een aanbieder heeft gemaakt. Als de gerealiseerde kosten aanzienlijk afwijken van de financiering van de omzet, moet daarover worden afgerekend.

M.b.t. hoofd- en onderaannemerschap is de lijn dat dit gaat over hoofdaannemers. Hoofdaannemers vertalen dit beleid door aan onderaannemers.

Ook zorgaanbieders die zorg leveren die gefinancierd wordt middels pgb’s nemen een belangrijke positie in het gemeentelijke zorglandschap en worden getroffen door de huidige crisis. De meerkosten die voor gecontracteerde aanbieders vergoed wordt, worden ook vergoed voor pgb-zorgaanbieders. Voor de betalingen via het trekkingsrecht van de Sociale Verzekeringsbank en een uitwerking voor de formele en informele zorg, volgt een nadere uitwerking. Uitgangspunt hierbij is dat er extra budget gestort wordt voor budgethouders, indien de situatie dat vereist.

De maatregelen gelden voor de budgethouders met een pgb op basis van de Wlz, Wmo en Jeugdwet en deels voor de Zvw, en betreffen de volgende zaken:

 1. Indien er als gevolg van corona meer zorg nodig is, is het mogelijk meer uren zorg in te kopen bij een zorgverlener waar u als budgethouder al een contract mee heeft. De volgende mogelijkheden zijn er voor uw cliënten met een PGB budget.
  1. Extra uren inkopen Jeugdwet en Wmo
   Extra uren inkopen met een persoonsgebonden budget vanuit de Jeugdwet en de Wmo? De regels hiervoor kunnen per gemeente verschillen op basis van gemeentelijke verordeningen. Als u meer uren nodig heeft, moet u dit eerst afstemmen met uw gemeente.
  2. Extra uren inkopen Wet langdurige zorg (Wlz)
   Wilt u in verband met corona extra uren zorg inkopen bij dezelfde zorgaanbieder?  U kunt met het formulier ‘Extra kosten als gevolg van corona’ extra budget aanvragen voor deze kosten. Dit formulier kunt u aanvragen bij het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Het formulier dient u vervolgens in bij het zorgkantoor. Dit geldt voor zowel professionele als niet-professionele zorg. Het zorgkantoor beoordeelt het aangevraagde extra budget en laat u weten of het bedrag wordt toegekend. Vanaf dat moment kunt u deze zorg inzetten.
  3. Extra uren inkopen Zorgverzekeringswet (Zvw)
   Als de budgethouder extra zorg nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij corona heeft, kan de budgethouder een indicatie voor deze zorg aanvragen bij de wijkverpleegkundige. Verzekeraars en indicatiestellers hebben afspraken gemaakt over de manier waarop deze indicaties worden gesteld.
 2. Vervangende zorg inzetten, voordat de zorgovereenkomst volledig is goedgekeurd (ook voor de besteding).
 3. Continuïteit van zorg wordt geborgd, als zorg niet geleverd kan worden is het mogelijk de zorg door te betalen.
 4. Informatie over beschermingsmiddelen.

Lees meer op de website van de SVB.

Voor de Zvw zijn er geen nadere afspraken bekend gemaakt ten opzichte van de reeds vermelde afspraken in het artikel van 9 april “Hoe gaan bekostigende partijen om met de coronacrisis?”.

Deel deze blog

Meer weten over de bekostiging van de zorg tijdens de coronacrisis? Neem contact met mij op!