Over dit artikel

Zijn zorgorganisaties in de toekomst nog financierbaar? Deze vraag heeft AAG in een Delphi-onderzoek voorgelegd aan een aantal sectorspecialisten op het gebied van (de financiering van) zorgvastgoed. De redenen voor het onderzoek zijn simpel: enerzijds omdat de financierbaarheid impact heeft op de waarde van zorgvastgoed. Anderzijds om u als zorgorganisatie te kunnen voorbereiden op voorhanden zijnde veranderingen.

Het onderzoek

In het discussiepanel zijn o.a. vertegenwoordigers aanwezig van relevante financiers/geldverstrekkers. Deze partijen bepalen in hoeverre zorgorganisaties in de toekomst financierbaar zijn. Daarmee denken wij dat het onderzoek de mate van verandering in de financierbaarheid en de kans op deze verandering kan aangeven.

In het eerste deel van deze reeks artikelen gaven we u al een beeld van de eerste bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is met name gesproken over de ontwikkelingen in de toekomst en daarmee de veranderopgave waar zorgorganisaties voor staan.

Inmiddels is er een tweede bijeenkomst geweest waar gediscussieerd werd over: ‘Wanneer kunnen we spreken van goed bestuur?’. In deze bijeenkomst werd duidelijk wat er verwacht wordt van zorgorganisaties die bij banken gefinancierd zijn en of willen worden. Deze verwachtingen komen overeen met de verwachtingen van private equity partijen, al kijken die ook nog naar andere factoren.

De eerste uitkomsten

Om u een beeld te geven staan hieronder de eerste uitkomsten van het onderzoek beknopt weergegeven.

 • Goed bestuur
  In de notitie van de Nederlandse vereniging van Banken over de financiering van zorginstellingen “van bricks naar clicks” (maart 2019) wordt gesproken over goed bestuur. Aan dit begrip is geen nadere duiding gegeven. In de twee overleggen is naar voren gekomen dat “goed bestuur” tenminste toeziet op transparantie waarmee de continuïteit van de zorgorganisatie in beeld komt. Tevens is de interactie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van belang. Ook hierbij staat de continuïteit van de zorgorganisatie hoog op de agenda.
 • Transformationeel
  Het zorglandschap is aan het veranderen. Er wordt van zorgorganisaties verwacht dat ze een beeld hebben van de veranderingen in het zorglandschap, ze dit beeld vertaald hebben naar consequenties voor de zorgorganisatie en hoe ze hierop al dan niet inspelen.
 • Strategie
  De te verwachten vraag naar zorg vanuit de markt is een belangrijk gegeven. Bij de bepaling van de marktvraag is het waardevol om niet alleen te kijken naar het gedeelte van de markt waar al invulling wordt gegeven, maar ook naar segmenten in de zorgmarkt waar vraag naar valt te verwachten, maar waar nog geen invulling aan wordt geven. Met ondernemerschap kan mogelijk de afhankelijkheid van de zorgverzekeraar(s) worden beperkt.
 • Bekostiging
  In de presentatie van de Rabobank “Visie op wonen en zorg” wordt gesproken over een reële huurprijs. Wat dit precies inhoudt is niet duidelijk. Wat het wel betekent, is dat er geen vertrouwen is in de bekostiging zoals die nu wordt ontvangen. Banken verwachten niet dat de bekostiging van vastgoed zoals we die nu kennen in stand blijft in de toekomst.

Vervolg

In september komt het rapport “financierbaarheid van zorgorganisaties in de toekomst” uit. Dit is het resultaat van het Delphi-onderzoek. In dit rapport wordt de aanleiding voor het onderwerp nader toegelicht en zijn de uitkomsten verwerkt. Ook staat er een model in waarmee invulling kan worden gegeven aan de uitkomsten. Bijvoorbeeld hoe u de transparantie van de continuïteit in beeld kunt brengen.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!