Het coronavirus houdt zorgaanbieders flink in zijn greep. Om de financiële consequenties van deze crisis binnen de perken te houden en de continuïteit van reguliere zorgaanbieders te garanderen, hebben zorgverzekeraars de continuïteitsbijdrage in het leven geroepen.

Op 5 april heeft ZN in een brief bekend gemaakt dat zorgaanbieders financiële steun krijgen van zorgverzekeraars in de vorm van een continuïteitsbijdrage. Deze bijdrage moet ervoor zorgen dat zorgaanbieders die geen zorg verlenen aan coronapatiënten en hun reguliere zorg niet (volledig) kunnen leveren toch voldoende liquiditeit behouden door het sneller declareren en uitbetalen van declaraties voor verleende zorg. Wat houdt deze regeling in?

Continuïteitsbijdrage-regeling

Voor wie geldt deze regeling?

Zorgaanbieders die zorg verlenen onder de basisverzekering of aanvullende verzekeringen kunnen aanspraak maken op de regeling voor continuïteitsbijdrage. Een zorgcontract is hiervoor niet verplicht. Als de zorgaanbieder direct betrokken is bij hulp aan coronapatiënten en andere acute zorg, dan is deze regeling niet van toepassing. Ook gaat deze regeling niet op voor Wlz-gefinancierde langdurige zorg. Daarnaast is deze regeling alleen van toepassing als de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante rijksregelingen met betrekking tot de coronacrisis. Een uitzondering geldt wanneer er omzetdaling resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars.

Wat houdt de regeling in?

Met de continuïteitsbijdrage wil ZN de capaciteit van het zorgaanbod in stand houden en zorgaanbieders voorzien in een tegemoetkoming voor gemiste dekking van doorlopende kosten. Deze bijdrage wordt geleverd over de periode van 1 maart tot en met 30 juni 2020. De aanvraag hiervoor kan door zorgaanbieders worden gedaan vanaf begin mei. De eerste uitbetaling vindt dan ook plaats in de maand mei. Een onafhankelijke partij zal advies uitbrengen over het percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet, die de hoogte van de bijdrage bepaalt.  Naar verwachting zal dit percentage liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. De uitgekeerde continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar zal worden verrekend met de productie in de maanden dat de bijdrage van toepassing is en met eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna.

Vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage

Kunt u niet wachten tot mei?

Zorgaanbieders die vanwege liquiditeitsproblemen niet kunnen wachten tot uitbetaling van de continuïteitsbijdrage in mei kunnen aanspraak maken op vooruitbetaling hiervan. Deze aanvullende regeling geldt voor eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

Gecontracteerde zorgaanbieders

Zorgaanbieders die een zorgcontract hebben, kunnen vanaf 14 april via VECOZO een vooruitbetaling aanvragen. De vooruitbetaling bedraagt in beginsel 70% van de gemiddelde maandomzet en wordt vanaf 20 april uitgekeerd als aan de voorwaarden wordt voldaan. Vanwege de uitvoerbaarheid van de regeling geldt een drempelbedrag van € 250 per maand per zorgverzekeraar.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Zorgaanbieders zonder contract met de zorgverzekeraar kunnen ook aanspraak maken op vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage, indien aan de voorwaarden wordt voldaan. De aanvraagprocedure hiervoor moet echter nog worden uitgewerkt.

Wat kunt u hiermee?

ZN informeert zorgaanbieders later over de exacte procedure die van toepassing is op de continuïteitsbijdrage en de verdere uitwerking hiervan. Houd deze berichtgeving goed in de gaten! Kunt u hier niet op wachten en voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan vanaf 14 april via VECOZO een vooruitbetaling aan.

Update 13 juli 2020: de continuïteitsbijdrage is onlangs aangepast. Bekijk hier wat er is veranderd.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Samantha Bouman