Over dit artikel

Voor de verpleeghuiszorg is de komende jaren veel extra budget beschikbaar. Voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg komt uiteindelijk € 2,1 miljard vrij. Daarnaast is er nog € 50 miljoen euro per jaar (2018-2021) beschikbaar als ontwikkelbudget vanuit de transitiemiddelen. Ook blijven de middelen Waardigheid & Trots gewoon bestaan. Drie subsidiestromen met ieder hun eigen voorwaarden en procedures.

Middelen Waardigheid en Trots (W&T)

De W&T-middelen van € 135 miljoen voor een zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering voor 4VV t/m 10VV cliënten blijven in 2019 gewoon beschikbaar. Voor het jaar 2020 stijgen deze middelen zelfs naar een bedrag van € 180 miljoen.

De procedure voor het aanvragen van de W&T-middelen blijft ongewijzigd: door een plan, ondertekend door de ondernemingsraad en cliëntenraad van de organisatie, in te dienen bij het Zorgkantoor. Wilt u W&T-middelen aanvragen voor 2019? Dan moet uw plan voor 1 oktober 2018 bij het Zorgkantoor zijn ingediend.

De middelen worden toegekend door een opslag op het tarief ZZP en VPT 4VV t/m 10VV. Over deze middelen wordt achteraf geen financiële verantwoording meer afgelegd.

Ontwikkelbudget vanuit de transitiemiddelen

Voor de jaren 2018-2021 is jaarlijks een bedrag van € 50 miljoen beschikbaar als ontwikkelbudget voor de implementatie van het kwaliteitskader. De middelen dienen voor het oplossen van (regionale) problemen/knelpunten bij de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg die de individuele zorgaanbieder niet zelf kan oplossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het initiatief voor het verbeteren van het imago van het beroep “verzorgende” in de ouderenzorg.

Dient u een (gezamenlijk) plan van aanpak (inclusief begroting) in bij het betreffende Zorgkantoor, dan worden de middelen als een “lumpsum” bedrag gefinancierd.

Het indienen van de plannen voor 2019 kan tot uiterlijk augustus 2018 en worden vastgelegd via het budgetformulier (1 november 2019) van één van de betrokken zorgaanbieders. In de loop van 2019 is er sprake van monitoring en verantwoording over de voortgang en resultaten van het project. Indien noodzakelijk moeten middelen worden terugbetaald.

Kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg

Voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg komt de komende jaren een bedrag oplopend tot € 2,1 miljard vrij. Dit bedrag kan grofweg worden gesplitst in twee stukken:

  • Voor 2017-2018 is een bedrag van € 435 miljoen toegevoegd en verwerkt in de tarieven voor de ZZP en VPT (4VV t/m 10VV).
  • Voor de jaren 2019-2020-2021 komt ieder jaar een (extra) bedrag beschikbaar in de vorm van een kwaliteitsbudget. Dit bedrag is voor 2019 grofweg 6% van de omzet ZZP en VPT (4VV t/m 10VV) conform de nacalculatie 2017.

Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitsbudget, dient u een kwaliteitsplan op te stellen, inclusief verbeterparagraaf per locatie. Dit kwaliteitsplan moet uiterlijk 31 december 2018 bij het Zorgkantoor worden ingediend. Het Zorgkantoor heeft maximaal 6 weken de tijd om de plannen te beoordelen en eventueel te voorzien van commentaar. Op basis van de dialoog met het Zorgkantoor kan de aanvraag tussentijds nog aangepast worden. Uiterlijk 8 maart 2019 is er overeenstemming over het kwaliteitsplan en het bijbehorende kwaliteitsbudget.

Onderdeel van het kwaliteitsplan is een meerjarenbegroting (2019-2022) van hoe het kwaliteitsbudget zal worden ingezet de komende jaren. Aan de besteding van dit kwaliteitsbudget zitten tal van randvoorwaarden vast.

Vanaf januari 2019 krijgt iedere zorgaanbieder 75% van het initiële aan hem toegekende kwaliteitsbudget (6% van de omzet ZZP en VPT) bevoorschot. In de loop van 2019 zijn er drie momenten van monitoring en verantwoording over de voortgang het kwaliteitsplan. Afhankelijk hiervan kan de bevoorschotting naar boven of naar beneden worden aangepast.

Na afloop van 2019 zal uiterlijk 1 april 2020 een definitieve (financiële) verantwoording plaats moeten vinden, inclusief een rapport van feitelijke bevindingen van een accountant, naar het Zorgkantoor. De definitieve verantwoording van het kwaliteitsbudget vindt plaats via de nacalculatie 2019 (uiterlijk 1 juni 2020).

Om u te ondersteunen, hebben we een rekenmodel ontwikkeld waarmee u eenvoudig het kwaliteitsbudget voor 2019 kunt berekenen. Dit model kunt u onderaan de pagina downloaden.

Verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget

Op dit moment wordt door Zorgverzekeraars Nederland nog druk gewerkt aan het verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget met bijbehorend protocol voor de controleverklaring. Dit verantwoordingsmodel zal worden gebruikt voor de aanvraag, tussentijdse monitoring en eindafrekening van het kwaliteitsbudget. Een en ander laat nog iets langer op zich wachten omdat de systematiek op het laatste moment nog is aangepast.

Let op!! – Dubbele bekostiging!!

In de tekst van de “aanvulling landelijk inkoopkader 2019 Wlz” staat expliciet:

De extra kosten die al via een andere bekostigingsbronnen gefinancierd worden, komen niet in aanmerking voor financiering vanuit het kwaliteitsbudget. Denk hierbij aan de Sectorplan-plus-gelden, de W&T-middelen of de transitiemiddelen.

Dubbele bekostiging is dus niet toegestaan! Waarschijnlijk wordt dit een belangrijk aandachtspunt in het accountantsprotocol dat als basis dient voor het opstellen van het “rapport van feitelijke bevindingen” bij de nacalculatie/ verantwoording van het kwaliteitsbudget 2019. Wel kan één plan uit meerdere financieringsbronnen worden bekostigd, wanneer de totale kosten niet geheel door één bron kunnen worden gefinancierd.

Download het Rekenmodel kwaliteitsbudget 2019 (XLSX, 179.18 Kb)

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Peter Brücker