Zijn de ambities voor de toekomst nog te realiseren met het huidige personeel? Of zijn daar over een paar jaar andere competenties voor vereist? Is er extra personeel nodig of juist minder? Ondanks dat de toekomst niet zeker is, ontkom je er niet aan om erop te anticiperen. En strategische personeelsplanning is hiervoor de oplossing.

In de literatuur wordt strategische personeelsplanning (SPP) omschreven als een middel om het beleid rondom instroom, doorstroom en uitstroom van personeel continue voor te bereiden, vorm te geven en te implementeren waardoor de personen met de juiste kwaliteiten, kosten en flexibiliteit op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plek in de organisatie, om activiteiten uit te kunnen voeren, die benodigd zijn voor het behalen van de strategische doelen. (Evers & Freese, 2014)

Implementatie in de organisatie

Het vertrekpunt is een duidelijke strategie waarna relevante interne en externe ontwikkelingen in kaart gebracht worden. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid personeel en duurzame inzetbaarheid. Of aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de digitalisering en de vergrijzing.

Als dit in kaart is gebracht voor jouw specifieke situatie, is een vertaalslag nodig naar het gewenste personeelsbestand. Door de analyse van het huidige personeelsbestand te vergelijken met de gewenste toekomstige competenties, kan de ‘gap’ bepaald worden. Dit is het uitgangspunt voor de oplossingen en speerpunten voor in de toekomst.

Een toekomstbestendige HR organisatie begint met strategische personeelsplanning

Janette Koppelaar business consultant HRM

De HR professionals van AAG weten wat er speelt door hun kennis en ervaring met de zorg. Zij begeleiden je graag bij het funderen van SPP in de organisatie. Het proces wordt begeleid vanaf de start tot aan het concretiseren van de oplossingen voor het personeelsbestand nu én in de toekomst.

Met strategische personeelsplanning:

  • krijgt u zicht op het huidige personeel en op het ontwikkelpotentieel;
  • kunt u anticiperen op de toekomst en heeft u inzicht in de personeelsbehoefte;
  • heeft u zicht op grootste knelpunten en oplossingsmogelijkheden;
  • levert u een effectieve bijdrage aan de organisatiestrategie;
  • creëert u voldoende draagvlak binnen de organisatie voor de te nemen stappen en acties;
  • kunt u SPP borgen en verankeren in de organisatie voor de toekomst.

Meer weten over onze ondersteuning bij strategische personeelsplanning? Neem contact met mij op!