Over dit artikel

Voor een groot aantal zorgorganisaties maken wij al lange tijd Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP). Duurzaamheid wordt hierin steeds belangrijker, daarom spreken we ook liever van een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP). Werner Spierings, projectleider Beheer en Onderhoud bij AAG, weet uit ervaring dat het verduurzamen voor zorgorganisaties vaak een hele klus is.

Verduurzamen

In het artikel Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan legt hij uit hoe AAG zorgorganisaties adviseert en begeleidt in het opstellen van een DMJOP. “Wij hebben echter ook alle kennis in huis om een organisatie te ondersteunen. Met name in het beheer en onderhoud, het plannen en uit laten voeren van het onderhoud. Desgewenst kunnen wij ook een gecertificeerd energieadvies geven en hier ook de uitvoering begeleiden” aldus Werner.

Naast het uitvoeren van de reductiemaatregelen denken we ook na over mogelijke alternatieven. Verduurzamen is een kostbare zaak, wij kijken samen met de klant of er een andere manier is om te verduurzamen waarbij het effect hetzelfde is maar de kosten of impact op de locatie lager.

Stappenplan onderhoudsactiviteiten

Na het opstellen van een DMJOP gaan Werner en zijn collega’s aan de slag met de uitvoer van het plan. Om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheden die AAG voor en namens de klant kan verrichten geven wij hieronder in het kort een uiteenzetting van de meest voorkomende werkzaamheden.

Stappenplan onderhoud

Stap 0: Vaststellen & actualiseren van de jaarbegroting

“Voordat we starten met het begeleiden van de uitvoer is het van belang dat de begroting is geactualiseerd. Om hiervan verzekerd te zijn biedt AAG een abonnementsvorm voor het DMJOP aan waarbij er jaarlijks wordt geactualiseerd en driejaarlijks een herinspectie plaatsvindt. Hierbij wordt dan jaarlijks het DMJOP bijgesteld zodat de klant over de juiste (onderhouds)cijfers beschikt. Uitgangspunt is dat voor het einde van het jaar (oktober/november) de onderhoudsbegroting voor het komende jaar wordt vastgesteld (de jaarbegroting).”

Stap 1: Voorbereiding

Na het vaststellen van de jaarbegroting worden de werkzaamheden met de klant doorgenomen en wordt vastgesteld welke in eigen beheer worden uitgevoerd en welke door AAG worden opgepakt. Vervolgens worden de geplande werkzaamheden voorbereid voor de uitvoering. Waar mogelijk zullen de werkzaamheden worden gebundeld, gecombineerd en geprioriteerd.

Offertes & werkomschrijving

De uitvoerende partijen worden geselecteerd. Dit kan de huisaannemer of – installateur zijn. Belangrijk is dat de zorgorganisatie zelf de regie houdt bij de keuze van partijen.

Afhankelijk van de aard en omvang van de werkzaamheden wordt een werkomschrijving of bestek opgesteld. Hierin worden de wensen weergegeven die betrekking hebben op het eindresultaat, de uitvoeringstermijn etc.

Stap 2: Gunning

De offertes worden door AAG beoordeeld en met elkaar vergeleken. “Wij stellen vervolgens een gunningsadvies op en deze vormt de basis voor de besluitvorming om de opdracht te gunnen. Na dit besluit tot gunning stelt AAG een opdrachtbrief op, op basis waarvan de opdracht wordt verstrekt.”

Stap 3: Uitvoering

Na gunning van de opdracht ziet AAG toe op de uitvoering van de werkzaamheden. De voortgang, kwaliteit en de facturatie worden gemonitord en beoordeeld. “De klant houden we op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, de facturatie en het budget.”

Stap 4: Oplevering

Na afronding van de werkzaamheden is het tijd voor de oplevering. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden is dit een gecombineerde oplevering en wordt een proces-verbaal van oplevering opgesteld.

Stap 5: Evaluatie

Na afloop van het boekjaar wordt een eindafrekening opgesteld op basis waarvan de totale omvang van de werkzaamheden wordt vastgesteld. Afwijkingen ten opzichte van de begroting zullen worden benoemd en verwerkt in het DMJOP tot een nieuwe jaarbegroting.

Ontzorgen

AAG heeft alle kennis in huis om een organisatie optimaal te ondersteunen. We kunnen een strategisch vastgoedplan opstellen; het beheer en onderhoud uitvoeren en een gecertificeerd energieadvies geven. Nog een pluspunt: we werken alleen voor zorgorganisaties en dat geeft een stevige basis voor een optimaal advies voor zorgvastgoed. Door die synergie in advisering en beleid kunnen we de klant van A tot Z ontzorgen. Hierdoor kan een zorgorganisatie zich richten op haar kerntaak: het geven van zorg!

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Werner Spierings