Over dit artikel

Het is een beetje een modewoord… ‘in control’. Maar wat betekent dat voor een zorgorganisatie in een steeds veranderende omgeving? Is meer controleren het antwoord? Of het stellen van de juiste vragen om te kunnen anticiperen op wat er op u afkomt?

Zorgorganisaties kunnen niet om standaard controles heen: de zorg-, salaris- en financiële administratie dient aan minimum vereisten te voldoen. Dat leidt tenslotte tot goede financiële verslaglegging; een goede terugblik. Maar daar blijft het niet bij. Vanuit deze inzichten wilt u ook vooruitkijken. Om bij te sturen op wat beter kan en te anticiperen op wat gaat veranderen. En dat vraagt om een controller met een brede scope.

De scope van een controller

De werkzaamheden van een controller kunnen worden onderscheiden naar het rapporteren van (financiële) prestaties (ook wel financial control genoemd) en het adviseren hoe het beter kan (ook wel business control genoemd). De scope van de controller is dan ook breed en bestaat uit de volgende onderwerpen:

Onderwerp Financial Control Business Control
Financiële rapportages (maand- of kwartaalrapportages) Analyseren en toelichten Adviseren over verbetering rapportage Verbetervoorstellen bestaande bedrijfsvoering
Zorgproductie Analyseren en toelichten

Regie op verantwoordingen aan financiers

Productieprognoses en bewaking zorginkoopafspraken (beheersing financieringsstromen)
Kostprijzen Analyseren en toelichten kostprijzen per product/eenheid

Regie op externe aanleveringen

Verbetervoorstellen bestaande bedrijfsvoering
Begroting Regie op het opstellen en juiste doorrekening kaders Voorstellen voor kaders

Vertalen strategie naar begroting

Bespreken begroting

Prognoses Regie op het opstellen van een nul-scenario Externe en interne ontwikkelingen vertalen naar financiële impact t.b.v. scenario’s.

Verbetervoorstellen toekomstige bedrijfsvoering

Jaarrekeningtraject Regie op proces

Opstellen position papers

Impairment analyses en meerjarenprognoses (continuïteit)
Interim controle of materiële controle financiers Regie op proces

Zorgdragen voor actueel controleplan

Verbetervoorstellen toekomstige bedrijfsvoering
Ondersteuning in gesprekken MT, RvT, CR, OR en Accountant Idem (afhankelijk van het dossier) en huisbankier, WFZ en financiers (bekostiging)
Investeringen Overzicht MJOP en jaarlijkse budgetten (vervanging) Onderbouwen (grotere) investeringen onderbouwen met een businesscase
Strategie Rapporteren over gestelde KPI’s Ondersteunen in het maken van strategische keuzes

Deze scope bevat dus veel onderwerpen met daar onderliggend behoorlijk wat diversiteit aan werkzaamheden. Veel van deze werkzaamheden worden door andere functionarissen in zorgorganisaties uitgevoerd. Maar een controller is onmisbaar, al is het alleen al om te voorkomen dat u als bestuurder niets mist…

De skills van een controller

Veel kleinere zorgorganisaties worstelen met de invulling van de controllersfunctie. De noodzaak neemt alleen maar toe, terwijl parttime controllers schaars zijn. Een fulltime controller is niet nodig voor de hoeveelheid werk en het aanvullen van het takenpakket met werkzaamheden onder het functieniveau maakt de controller te duur en het takenpakket onvoldoende uitdagend. Wat nu?

Speciaal voor kleinere zorgorganisaties hebben wij een abonnementsvorm ontwikkeld. Voor een vast maandbedrag kunt u rekenen op een ervaren zorgcontroller die u terzijde staat in het sturen van de bedrijfsvoering, die met u spiegelt over financiële en bedrijfskundige vraagstukken in uw organisatie en die met u zorgt dat uw organisatie ‘in control’ is.

Wilt u meer weten?

Lees meer over het InControl-abonnement, of neem gerust contact met ons op om hierover door te praten. Bram Venhuizen of Remco Vergeer gaan graag met u in gesprek.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!