Op 29 mei is het nieuwe zorginkoopkader gepubliceerd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Terwijl de coronacrisis nog niet voorbij is, moet vooruitgekeken worden, omdat het huidige meerjarige inkoopkader in 2021 afloopt.

Achtergrond

ZN benoemt meerdere achtergronden in het inkoopkader, waarvan wij er enkele uitlichten.

Belangrijke ontwikkelingen van de doelgroep zijn dat de cliënt ouder wordt en de complexiteit van de zorgvraag toeneemt. Tegelijkertijd is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Ook financieel is sprake van krapte, omdat de kosten voor langdurige zorg toenemen. Kijken we naar de toekomst, dan zien we dat het ministerie van VWS nadenkt over de toekomstige inrichting van de zorg.

Het is bekend dat het terugdringen van de administratieve lasten een hoge prioriteit heeft bij alle betrokkenen. Opvallend is dat zorgaanbieders hierin het initiatief moeten nemen, niet de partijen die om informatie en verantwoording vragen.

Pijlers

De pijlers van het nieuwe inkoopkader zijn:

  • Zorgkantoren zetten in op vier kernelementen: passende zorg, bedrijfsvoering, innovatie en duurzaamheid. Zorgorganisaties die hierop inzetten worden erop beoordeeld en afgerekend.
  • Zorgkantoren hanteren een uniform basistarief en opslagpercentage. Voorheen was dit per zorgkantoor verschillend.
  • Zorgkantoren blijven inzetten op de dialoog met zorgorganisaties over de kwaliteit van zorg.
  • 2021 wordt een overgangsjaar, waarin de inspanning om de opslag te behalen minder streng wordt beoordeeld. Het idee is dat zorgorganisaties al enorme inspanningen leveren om de coronacrisis het hoofd te bieden. In principe ontvangen zorgorganisaties dus de opslag, tenzij ze geen enkel plan hebben.

Gevolgen bekostiging

Het nieuwe inkoopkader heeft zichtbare gevolgen voor de bekostiging. Het uniforme basistarief wordt vanaf 2021 94% en het opslagpercentage 2%. Dit betekent dat maximaal 96% van het zorgtarief vergoed wordt. Voor een zorgorganisatie met een zorgomzet van € 50 miljoen die 97% bekostigd kreeg, betekent dit dat ongeveer een half miljoen minder omzet wordt vergoed.

De Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en Normatieve Inventariscomponent (NIC) worden in 2021 nog steeds voor 100% vergoed. Zorgkantoren geven in de versie van 29 mei echter te kennen vanaf 2022 te willen differentiëren in vergoedingen. De reden is dat ze willen sturen op het aanbod van vastgoed in regio’s. Het is nog niet duidelijk hoe de differentiatie gaat plaatsvinden, wel is het denkbaar dat dit tot kortingen op de NHC en NIC gaat leiden.

Kwaliteitsbudget

De derde en laatste tranche van het kwaliteitsbudget wordt in 2021 beschikbaar gesteld. De tranche van 2021 bedraagt € 350 miljoen. Gecombineerd met de tranche van 2019 (€ 600 miljoen) en 2020 (€ 500 miljoen) bedraagt het totaal € 1.450 miljoen (oftewel € 1,45 miljard). De voorwaarden voor het verkrijgen van het budget blijven hetzelfde: het opstellen van een kwaliteitsplan waarin 85% van de kwaliteitsmiddelen voor personeel en 15% voor overig is bestemd, maar in overleg met het zorgkantoor kan hier onderbouwd van worden afgeweken.

Vanaf 2022 wordt het kwaliteitsbudget onderdeel van het integrale tarief. De NZa heeft in 2019 in het document “Tariefberekening zzp en vpt vv4 t/m 10” al een indicatie gegeven van het kwaliteitsdeel van de tarieven. Deze tarieven worden door de NZa naar prijspeil 2021 geïndexeerd.

Bezwaren

Gaat de inkoop van zorg er definitief zo uitzien? Vanuit zorgorganisaties en belangenorganisaties (ActiZ, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland) bestaat weerstand tegen de plannen. Op 10 september staat een kort geding op de agenda die tot nu toe vijf zorgorganisaties tegen zorgkantoren hebben aangespannen. Het bezwaar richt zich op de mate van onderbouwing van het basistariefpercentage van 94% en de mogelijkheid van kortingen op NHC en NIC vanaf 2022. Verder zijn enkele zorgorganisaties niet te spreken over de verwachte administratieve lastendruk als gevolg van dit inkoopkader.

Op 26 juni publiceerde ZN een Nota van inlichtingen. In afwachting van uitspraak van de rechter blijft het huidige inkoopkader van toepassing. Na uitspraak van de rechter kunnen partijen die zich op tijd hebben ingeschreven hun inschrijving alsnog gestand doen of intrekken. Indien de rechter zich uitspreekt tegen het basispercentage van 94%, volgt ZN de uitspraak door het inkoopkader op het vonnis aan te passen.

In de nota van inlichtingen wordt gesproken over aangepaste passages, zoals:

  • De passage over differentiatie van NHC/NIC is verwijderd. Dit sluit kortingen nog steeds niet uit, omdat aangegeven is dat de 100% bekostiging van NHC en NIC voor 2021 geldt.
  • Zorgkantoren gaan in gesprek met brancheorganisaties voor de exacte aanleverdatum van de plannen van zorgorganisaties.

Meer onzekerheid

Terwijl zorgorganisaties zich bovenmatig inspannen om door de coronacrisis heen te komen, nemen de onzekerheden toe. De tarieven worden onzeker en het is zelfs onzeker of dit doorgaat. Tijd om aan de knoppen te zitten en scenario’s uit te werken!

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Bram Baselmans