Over dit artikel

De uitbraak van corona in ons land stelt ons allen voor grote uitdagingen. Zorgorganisaties zetten alle zeilen bij om tijdig de noodzakelijke zorg te geven. Naast de zorginhoudelijke uitdagingen, leidt de crisis ook tot financiële onzekerheden voor zorgorganisaties en die leiden tot aanvullende toelichtingen in uw jaarrekening 2019!

(Mogelijke) impact van corona op uw bedrijfsvoering

Het risico van een significante besmetting van zowel uw cliënten als uw zorgprofessionals is reëel aanwezig. Als dit gebeurt, zal dit naar alle waarschijnlijkheid resulteren in een hoger ziekteverzuim (van de zorgprofessionals) enerzijds en een lagere zorgproductie (aantal geleverde verblijfsdagen of minder dagbesteding) van cliënten anderzijds. Daarnaast nemen dan ook de hygiëne- en schoonmaakkosten toe. De hiervoor genoemde effecten kunnen een materiële negatieve impact hebben op uw rentabiliteit en kasstroom in 2020 en daarmee mogelijk zelfs op de continuïteit van uw zorgorganisatie.

Publicatie NBA Corona Audit Alert (nr 42)

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft onlangs een nieuwe Audit Alert nr 42 opgesteld in verband met het coronavirus. Hierin zijn aanvullende aandachtspunten en bepalingen opgenomen die controlerend accountants zullen hanteren bij de controle van de jaarrekening 2019. Wat betekent dit voor u?

Gevolgen voor de jaarrekening 2019

In het kader van de afronding van de jaarrekeningcontrole 2019 verwachten wij dat uw controlerend accountant de volgende zaken van u zal verlangen voordat hij een controle-verklaring kan/zal verstrekken:

1: Bepalen van de financiële impact van het coronavirus:

Wij zien dat accountants aan zorgaanbieders vragen om een impactanalyse op te stellen, waarin een inschatting wordt gemaakt van de gevolgen van de coronacrisis op hun activiteiten. Hierin wordt tevens een inschatting van u verlangd van de gevolgen op zowel het resultaat als op de kasstromen. Tevens moet u hierbij rekening houden met eventuele (positieve) gevolgen van de overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld het voornemen van de NZa om voor het coronavirus een beleidsregel op te stellen in lijn met BRMO of de maatregelen uit de op 23 maart verstuurde brief door Zorgverzekeraars Nederland over de financiering van de langdurige zorg door de bekostiging van extra kosten en omzetcompensatie.

2: Diepgaandere onderbouwing van de continuïteitsveronderstelling:

In de afgelopen jaren constateerden wij dat het adequaat onderbouwen van de continuïteitsveronderstelling steeds belangrijker is geworden. In het kader van de afronding van de jaarrekening 2019 zal uw controlerend accountant in toenemende mate controle informatie verlangen over of sprake is van een (ernstige) onzekerheid omtrent de continuïteit. In dit kader zal hij van u informatie willen ontvangen over de volgende zaken:

 1. Voldoet u niet meer aan financieringsconvenanten?
 2. Heeft u heeft verzocht om opschorting van de rente- en/of aflossingsverplichtingen?
 3. Heeft u additionele financiering nodig om te blijven functioneren en deze financiering is nog niet zeker?
 4. Kampt u met significante (verwachte) omzet- en winstdaling leidend tot financieringsproblemen?
 5. Heeft u zich aangemeld of bent u van plan zich aan te melden voor noodsteun vanuit de regering?

Ten aanzien van de hierboven genoemde indicatoren dient er onderliggende documentatie ten grondslag liggen die de accountant als controle-informatie kan gebruiken. Hierbij is het enkel inwinnen van inlichtingen door de extern accountant bij de zorgorganisatie ontoereikend om te concluderen dat de continuïteitsveronderstelling zonder meer aanvaardbaar is.

Kortom: u zult in toenemende mate moeten aantonen dat het hanteren van de continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd is. Een mogelijkheid om hierover op een effectieve en gestructureerde wijze informatie te verschaffen is door het opstellen van een Position Paper Continuïteit. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze whitepaper “Het continuïteitsvraagstuk in de zorg nader bekeken”.

3: Opnemen specifieke toelichting onder de ‘Gebeurtenissen na balansdatum’ in de jaarrekening 2019:

De uitbraak van het coronavirus is een gebeurtenis na balansdatum (indien deze balansdatum 31 december 2019 betreft), aangezien de uitbraak pas in de loop van januari 2020 van wezenlijke omvang werd. Daarmee worden de gevolgen in beginsel niet betrokken in de waarderingen van activa en verplichtingen, tenzij de continuïteitsveronderstelling niet langer terecht is.

Wij zien dat de accountantskantoren een specifieke toelichting vereisen onder het onderdeel “Niet uit de balans blijkende verplichtingen” waarin de impact van de uitbraak coronavirus uiteen wordt gezet, alsmede een schatting van de financiële gevolgen of een mededeling dat dit niet mogelijk is.

4: Opnemen specifieke toelichting in het Bestuursverslag 2019:

Artikel 2:391 lid 1 BW bepaalt dat de rechtspersoon in het bestuursverslag een beschrijving opneemt van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon wordt geconfronteerd. Nadrukkelijk verlangt de wet een beschrijving van de wijze waarop bijzondere gebeurtenissen – waarmee in de jaarrekening geen rekening behoeft te worden gehouden – de verwachtingen hebben beïnvloed. Naast de ‘normale’ verwachtingen die in het bestuursverslag worden besproken, dient dus worden ingegaan op het effect van het coronavirus op die verwachtingen.

Hierbij moet u de volgende onderdelen in het kader van de uitbraak van het coronavirus beschrijven:

 1. operationele activiteiten: bijvoorbeeld de gevolgen van verstoringen in de bedrijfsprocessen, zowel intern (veiligheidsmaatregelen voor medewerkers) als extern (aanvoer door leveranciers, levering aan afnemers);
 2. financiële positie: bijvoorbeeld liquiditeitskrapte door wegvallen van opbrengsten bij doorlopende kosten en/of waardeverminderingen van activa;
 3. wet- en regelgeving: bijvoorbeeld verwachtingen omtrent inperkende maatregelen, maar ook ondersteuning door de overheid;
 4. hoewel de uitbraak van het coronavirus tijdelijk van aard is, zou het gevolgen kunnen hebben voor de bepaling en verwachtingen van lange termijn doelstellingen en daarmee raken aan de strategie van de zorgorganisatie.

De RJ verwacht bij de onderkende risico’s een beschrijving van de verwachte ‘impact’ op de resultaten en/of financiële positie indien één of meer van de voornaamste risico’s en onzekerheden zich zouden voordoen, zo mogelijk gebaseerd op gevoeligheidsanalyses. De grote mate van onzekerheid rond de uitbraak van het coronavirus zal dit veelal slechts beperkt mogelijk maken, maar een beschrijving van de gevolgen tot opmaakdatum kunnen richtinggevend zijn.

Conclusie en tips

Het coronavirus heeft dus – zeer waarschijnlijk – ook consequenties voor de afwikkeling voor de jaarrekening 2019. Daarom deze tips:

 1. Laat u niet verrassen door de vraag van uw controlerend accountant om aan te tonen dat de continuïteit van uw organisatie (tot de zomer van 2021) is gewaarborgd.
 2. Maak een impactanalyse voor uw zorgorganisatie met betrekking tot het coronavirus.
 3. Bereid u voor om de genoemde vragen over de onderbouwing van de continuïteit van uw zorgorganisatie te beantwoorden en onderbouwende documentatie te verzamelen.
 4. Breid uw bestuursverslag uit met een paragraaf over de impact van het coronavirus.
 5. Het opstellen van een goede Position Paper Continuïteit kan u hierbij helpen.

Meer informatie (links naar externe sites)

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!