Over dit artikel

Het coronavirus raakt vrijwel iedere zorgorganisatie. Extra zorg voor patiënten, een hoger ziekteverzuim onder medewerkers en meer kosten voor hygiëneartikelen en andere zaken. Wie betaalt deze rekening?

De beloftes van NZa en ZN aan de langdurige zorg

Op 13 maart publiceerde de NZa op haar website dat er een regeling in de maak is waarbij zorgorganisaties achteraf hun meerkosten (deels) kunnen verhalen. De opzet van deze regeling wordt vergelijkbaar met de bestaande BRMO-regeling (BR20117). Op 23 maart publiceerde ZN op haar website een brief dat er oplossingen worden gezocht voor de langdurige zorg. Daarin worden naast de regeling van de NZa ook oplossingen beloofd in de vorm van compensatie voor omzetderving, continuatie van de bevoorschotting en tijdelijke versoepeling van de verantwoording. Dat klinkt goed, maar wat kunt u daar nu mee?

De belofte van de NZa

Wat is BRMO?

BRMO staat voor: “Bijzonder resistente micro-organismen: (pathogene) micro-organismen die ongevoelig zijn voor de meest geëigende (dus eerste keus) antibiotica of tegen een combinatie van therapeutisch belangrijke antibiotica en die zonder aanvullende maatregelen tot verspreiding kunnen leiden en vallen onder reikwijdte van de Richtlijn BRMO of als MRSA is aan te merken.”

Welke kosten worden wel en niet vergoed?

Binnen deze bestaande regeling worden de volgende kosten wel (deels) vergoed:

 • kosten van medisch-microbiologisch onderzoek ten behoeve van het contactonderzoek bij cliënten, zorgpersoneel of de omgeving;
 • personeels- en materiële kosten die samenhangen met de eindreiniging;
 • personeels- en materiële kosten die samenhangen met de einddesinfectie;
 • een vergoeding voor de kosten als gevolg van verplichte sluiting.

Binnen de bestaande regeling worden de volgende kosten niet vergoed:

 • de kosten van onderzoek naar de kennislacunes;
 • de kosten voor algemene voorzorgsmaatregelen en infectiepreventiemaatregelen;
 • de kosten van advisering door bijvoorbeeld microbiologen, de GGD of een deskundige infectiepreventie;
 • laboratoriumonderzoek naar het dragerschap van het BRMO bij opname van een cliënt;
 • het contactonderzoek indien bij een cliënt onverwacht een BRMO is aangetroffen;
 • inzet van personeel ter vervanging van op non-actief gestelde personeelsleden waarbij een BRMO aanwezig is.

De vier beloften van ZN

1. Financiering van extra kosten

Deze financiering is een verwijzing naar de belofte van de NZa die in voorgaande alinea’s is toegelicht.

2. Compensatie van omzetderving

Door het afzeggen van afspraken, uitstel van niet acute zorg, opnamestops, sluiting van dagbestedingslocaties of andere zaken kan de zorgproductie een flinke knauw krijgen die kan oplopen tot tientallen procenten. Uiteraard afhankelijk van uw productiemix en in hoeverre u flexibel bent in het aanbod. Tegelijkertijd leidt het coronavirus juist tot extra zorgproductie in andere vormen, wat de daling kan compenseren. ZN geeft aan dat een eventuele omzetderving wordt vergoed tot 1 juni, waarbij de vergoeding is gebaseerd op het contract of een inschatting ware het dat er geen coronavirus zou zijn geweest. Dit maakt het dus maatwerk voor uw zorgorganisatie.

3. Het op peil houden van liquiditeit

Zorgkantoren zijn bereid om op dezelfde wijze om te gaan met de continuatie van de bevoorschotting. Daarmee blijft uw liquiditeit op peil.

4. Een tijdelijke versoepeling van verantwoording

Het coronavirus legt een groot beslag op de zorgprofessional en leidt soms tot andere werkzaamheden of processen. Daardoor is het goed denkbaar dat reguliere afspraken voor verantwoording niet kunnen worden gevolgd. De NZa en zorgkantoren willen uitgaan van een pragmatisch ingestoken verantwoording over deze crisisperiode.

Wat kunt u hiermee?

Volg de berichtgeving…

De NZa streeft ernaar om de regeling voor 1 juli te publiceren. Let dan wel op eventuele afwijkingen tussen de huidige BRMO-regeling en de dan gepubliceerde regeling. ZN streeft naar de zo kortst mogelijke termijn om de regeling uit te werken samen met de betrokken partijen. Houd hiervoor het nieuws in de gaten. Dat doen wij uiteraard ook voor u.

Zeven tips voor de zorgfinancial

 1. Maak met uw MT een impactanalyse van het coronavirus op uw organisatie. Welke risico’s dienen gemonitord worden? Welke activiteiten zullen anders verlopen dan gepland of verwacht?
 2. Voorzie kosten die te maken hebben met de preventie en behandeling van het coronavirus van een kenmerk in uw boekhouding. Daarmee kunt u eenvoudig de kosten inzichtelijk maken op het moment dat de regeling wordt gepubliceerd.
 3. Neem de bestaande BMRO-regeling door, zodat u een beeld heeft van welke kosten nu wel en niet worden vergoed. Daarmee kunt u de verwachtingen omtrent de vergoeding managen.
 4. De regeling zal alleen voorzien in onvermijdbare kosten. Hou hier rekening mee (voor zover mogelijk natuurlijk).
 5. Vraag uw leveranciers om een aparte factuur bij de aanschaf van materiaal ten behoeve van de eindreiniging of einddesinfectie. Dat maakt het eenvoudiger te voorzien van een kenmerk.
 6. Maak de gemiste opbrengsten waarmee u de compensatie van omzetderving kunt onderbouwen inzichtelijk. Welke zorg had u geprognosticeerd of begroot in deze periode? Wat is er feitelijk geleverd? Is het verschil verwijtbaar aan het coronavirus?
 7. Vertaal bovengenoemde punten (en eventuele andere effecten vanuit uw impactanalyse) naar een liquiditeitsprognose voor de komende periode. Neem tijdig contact op met het zorgkantoor als u verwacht vast te gaan lopen.

Meer informatie (links naar externe sites)

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Bram Venhuizen