Over dit artikel

Vanwege het coronavirus heeft het kabinet tijdelijke aanpassingen gedaan in de wet WAB. Zo is de coulanceregeling voor het schriftelijk vastleggen van een contract voor onbepaalde tijd verlengd en komt de herziening WW-premie tijdelijk te vervallen.

Termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract verlengd (coulanceregeling)

Indien er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. De werkgever is dan de hoge WW-premie verschuldigd. Is er een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, en is deze van rechtswege is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan is de lage WW-premie verschuldigd, mits de oorspronkelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst is aangepast aan de nieuwe situatie of in het geval de werkgever beschikt over een schriftelijk, door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke schriftelijke arbeidsovereenkomst. Een dergelijk addendum is ook voldoende voor het afdragen van de lage WW-premie als de originele arbeidsovereenkomst nooit op schrift gesteld is of niet meer in de administratie van de werkgever beschikbaar is.

De voorwaarden voor een addendum op basis waarvan de lage WW-premie is verschuldigd zijn als volgt:

  • Werknemer en werkgever hebben een schriftelijk addendum ondertekend.
  • Uit dit addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is.
  • De werkgever bewaart dit addendum bij de loonadministratie.

Wanneer er vóór 1 januari 2020 wel een nieuwe arbeidsovereenkomst of addendum is opgesteld omdat de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van rechtswege is overgegaan in een contract voor onbepaalde tijd, maar deze is éénzijdig ondertekend, dan moesten ook deze contracten in eerste instantie vóór 1 april 2020 door beide partijen ondertekend zijn en in de loonadministratie op te nemen.

Het kabinet heeft besloten om deze coulanceregeling met 3 maanden te verlengen vanwege de impact van het coronavirus. Veel organisaties en instellingen als ziekenhuizen hebben daar nu mee te maken. Dit betekent dat werkgevers tot 1 juli 2020 de tijd hebben om alles in orde te maken. Heeft de werkgever op 1 januari 2020 of daarna een werknemer in dienst genomen? Dan dient het arbeidscontract meteen schriftelijk vastgelegd te worden.

Herziening WW-premie komt tijdelijk te vervallen

Door de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) betalen werkgevers sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie voor onbepaalde tijdcontracten (niet zijnde oproepcontracten). Voor bepaalde tijdcontracten en oproepcontracten betalen werkgevers de hoge WW-premie. Bij werknemers met een vast contract en die gemiddeld minder dan 35 uur per week werken geldt dat wanneer de werkgever in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren heeft verloond ten opzichte van het aantal uren dat voortvloeit uit de overeengekomen arbeidsomvang in dat jaar, alsnog de lage WW-premie moet worden herzien. De werkgever moet hiervoor alsnog de hoge WW-premie afdragen, over het gehele kalenderjaar of over de periode dat de dienstbetrekking gedurende het kalenderjaar heeft bestaan.

Deze bepaling leidt nu tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. De Stichting van de Arbeid heeft daarom verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet heeft toegezegd de regeling tijdelijk te wijzigen. Om deze onbedoelde effecten weg te nemen is besloten dat werkgevers over het kalenderjaar 2020 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. Omdat een gerichte sectorale maatregel zeer bewerkelijk is voor de uitvoering, is ervoor gekozen om voor het jaar 2020 een generieke uitzondering te maken voor de 30% herzieningssituatie. Een generieke oplossing geldend voor alle werkgevers, voorkomt daarnaast onduidelijkheid over wie er wel of niet onder de uitzondering moet vallen. Geen enkele werkgever hoeft dus over het jaar 2020 de WW-premie op grond van die situatie te herzien. Het Besluit WFSV (Wet Financiering Sociale verzekeringen) zal hiertoe tijdelijk worden aangepast. Per 1 januari 2021 zal de herzieningssituatie weer in werking treden.

Meer informatie over deze maatregelen leest u in de Kamerbrief moties en toezeggingen maatregelen noodpakket.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver