Over dit artikel

Op 28 mei organiseerden wij een webinar met als onderwerp: Hoe bewaak je overzicht op omzetderving en kostenstijging als gevolg van corona? Dit artikel geeft een samenvatting van het webinar en een aantal handige tips om zowel nu als begin volgend jaar tijdens de verantwoording het overzicht te behouden.

Omzet

De gemiste omzet in de Wlz wordt vergoed door de regeling omzetderving. Hierbij worden de productieaantallen van februari als uitgangspunt genomen, met als onderscheid doordeweekse en weekend dagen. Daarnaast is het mogelijk om te corrigeren voor organisatie-specifieke ontwikkelingen, zoals nieuw geopende locaties. De formule om deze omzetderving in kaart te brengen is: omzetderving = A + B – C – D – E – F – G +/– H. Een voorbeeld van een omzetberekening staat hieronder. Houd goed contact met de zorginkoper van uw zorgkantoor over het indienen van dit overzicht.

Kosten

In de Wlz worden de extra kosten vergoed die nodig zijn om de gebruikelijke en (aanvullend) noodzakelijke zorg veilig en verantwoord te leveren. Er wordt onderscheid gemaakt in personele (zorg- en niet-zorgpersoneel) en materiële kosten. Er gelden ook een aantal uitzonderingen in welke kosten niet vergoed worden. Zie de beleidsregel voor meer informatie hierover. Een belangrijke vermelding voor de V&V-sector is dat pas als het kwaliteitsbudget niet toereikend is voor de vergoeding van de extra kosten, de resterende kosten in aanmerking komen voor vergoeding.

Declaraties

Voor de declaraties van de Wlz geldt dat alleen de regulier geleverde zorg via de AW319 gedeclareerd wordt. Niet geleverde zorg gaat via de regeling omzetderving zoals hier boven beschreven. Kosten die gemaakt worden om extra zorg te leveren, zoals extra dagbesteding bij het wonen bij een ZZP exclusief dagbesteding, gaan via de kostenregeling.

Omzet

In de zorgverzekeringswet wordt de gemiste omzet vergoed via een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Deze bijdrage wordt gebaseerd op de omzet in 2018 of 2019 of een combinatie daarvan. Er wordt een sectorafhankelijk percentage van de zorg vergoed. Dit percentage ligt tussen de 55 en 87%. Houd er rekening mee dat de continuïteitsbijdrage wordt verrekend met de inhaalzorg gedurende zes maanden na de laatste continuïteitsbijdrage. Dan volgt terugbetaling van de continuïteitsbijdrage. Dit terugbetalingspercentage ligt tussen de 44 en 64%. Het aanvragen van deze bijdrage gebeurt via de uitvraagmodule van het zorginkoopportaal op Vecozo.

Kosten

Met de prestatiebeschrijving ‘meerkosten’ kunnen extra kosten in rekening worden gebracht die een zorgaanbieder maakt voor de levering van zorg. Het betreft kosten die verband houden met het coronavirus voor het kunnen leveren van directe zorg aan patiënten, ongeacht er besmetting is of niet. Bekijk deze beleidsregel voor meer informatie.

Declaraties

De declaraties bevatten alleen de geleverde zorg. Niet geleverde zorg gaat voor een bepaald percentage via de continuïteitsbijdrage.

Omzet

Helaas komen veel gemeentes met een eigen beleid voor de vergoeding van de omzetderving in de Wmo en Jeugdwet. Verwijs daarbij naar het landelijk beleid van de VNG. Daarbij wordt gemiste omzet vergoed indien er geen alternatieve zorg geleverd wordt. De gemiste omzet moet worden gedeclareerd via een aanvullende factuur. Daarin is de afspraak dat gemeentes onverminderd doorbetalen. 100% van de gemiddelde maandomzet van 2019 aangevuld met de indexatie zoals in het contract toegepast voor 2020 moet worden vergoed.

Kosten

De VNG en het Rijk werken nog een aan regeling voor de meerkosten. Daarin is het uitgangspunt dat extra kosten om de zorg veilig en verantwoord te kunnen leveren vergoed worden. Zorg voor een duidelijk overzicht per regio of gemeente zodat straks ook duidelijk is welke kosten bij welke gemeente ingediend kunnen worden.

Declaraties

Voor de declaraties geldt: hanteer de deadlines van de gemeente. Verwijs daarbij wel zo veel mogelijk naar de landelijke richtlijnen. Hierin worden drie scenario’s beschreven bij het declareren via het berichtenverkeer, namelijk reguliere zorg, gewijzigde zorg en uitval van zorglevering.

Voor de PGB cliënten blijft u de niet geleverde zorg door factureren. De budgethouder dient hier extra budget voor aan te vragen. Hij of zij moet wel via een formulier aangeven welke zorg wel of niet geleverd is. Geef bij uw factuur aan welke zorg wel of niet geleverd is. Zorg ook dat dit duidelijk in het systeem te herleiden is voor informatie en verantwoording achteraf. Zorg dat het product op de factuur duidelijk te herleiden is naar het product in de PGB overeenkomst.

Tips bij inrichting administratie en ECD

  • Zorg dat u alles (zowel geleverde als de niet geleverde zorg die via het berichtenverkeer wordt gedeclareerd), voor het einde van het jaar, in één systeem heeft staan. Hiermee maakt u de verantwoording van zowel de geleverde als niet geleverde zorg aan het einde van het jaar eenvoudiger.
  • Zorg dat er onderscheid in prestatienaam is voor zorg die u wél en niet geleverd heeft zodat u ten alle tijden weet welke zorg wel of niet geleverd is.
  • Zorg dat alleen de daadwerkelijk geleverde zorg gedeclareerd wordt middels het berichtenverkeer.
  • Leg uw definitieve berekeningen omzetderving op een afgesproken plek vast, zodat u bij de verantwoording de laatste berekening er zo bij kunt pakken.
  • Leg de regels omtrent wel of niet door declareren per bekostigende partij duidelijk vast. Zeker in de Wmo of Jeugdwet kan dit nog wel eens per gemeente verschillen.
  • Neem als uitgangspunt: declaratie bevat alleen geleverde zorg (met uitzondering van PGB).
Download de presentatie van het webinar (PDF, 375.39 Kb)

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Samantha Bouman