Over dit artikel

Is uw zorgadministratie klaar voor 2020?

Januari is een drukke maand voor de zorgadministratie. Het jaar 2019 moet worden afgerond. Daarnaast moeten alle systemen worden ingericht om de start van het jaar 2020 soepel te laten verlopen. AAG helpt u overzicht te houden in deze periode met de checklist ‘administratieve start 2020’. De checklist is onderverdeeld in algemene aandachtspunten en aandachtspunten per financiering (Wmo/Jw, Wlz, Zvw).

Inspelen op actualiteiten

Wmo en Jeugdwet

 • iWmo en iJw 2.4
  Op 1 april 2020 wordt de release iWmo 2.4 en iJw 2.4 ingevoerd via een big bang scenario. Zorginstituut Nederland heeft hiervoor een draaiboek gepubliceerd. Relevante wijzigingen hierin zijn:

  • Een aantal coderingen in het Verzoek om toewijzing (Wmo/Jw 315) worden aangepast.
  • In de retourberichten, behorend bij het Verzoek om toewijzing (Wmo/Jw 316) worden een aantal functionele retourcodes toegevoegd. Het doel van het toevoegen van deze codes is om het aantal contactmomenten buiten het berichtenverkeer te verminderen.
  • Het gebruik van regieberichten wordt verplicht gesteld voor de uitvoeringsvarianten inspanningsgericht en outputgericht.
 • Eigen bijdrage
  Het aanleveren van de CAK-gegevens voor Wmo-cliënten gaat vanaf 2020 via de gemeente. Zorgaanbieders hoeven vanaf 1-1-2020 geen CAK-aanlevering meer aan te leveren. Daarnaast wordt de eigen bijdrage voor de Wmo vanaf 1-1-2020 een vast bedrag van € 19,- per maand. Er wordt hierbij geen rekening meer gehouden met de hoeveelheid zorg of het inkomen. Mochten cliënten vragen hebben over hun eigen bijdrage, dan kunnen ze hiervoor terecht bij hun gemeente.
 • Standaard administratie protocol (SAP)
  In maart 2019 is de eerste versie van de standaard administratieprotocollen gepubliceerd. Met de standaard administratieprotocollen willen gemeenten en aanbieders de diversiteit in de uitvoering verder terugdringen door de administratieve processen eenduidig te beschrijven.In het standaard administratie protocol adviseren het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het Zorginstituut Nederland om over te stappen van 4-wekelijkse naar maanddeclaraties en van 303F naar 303D. Het advies voor de gemeentes is om dit per 1-1-2021 door te voeren. Mogelijk hebben uw gecontracteerde gemeentes hier andere keuzes in gemaakt. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de gemaakte afspraken.

Wlz

Relevante wijzigingen in de Wlz zijn:

 • Deeltijdverblijf
  Het is nu mogelijk dat VV- en GHZ-cliënten zorg ontvangen middels deeltijdverblijf. Dit betekent dat cliënten met een gemiddeld vast patroon van verblijfplaats kunnen wisselen: ze wonen deels thuis en deels in een zorgorganisatie. Er is dan in een periode van 14 etmalen sprake van gemiddeld 7, 8 of 9 etmalen verblijf in een zorgorganisatie.
 • Afwezigheidsregistratie weekendverlof
  Het weekendverlof is vereenvoudigd. Dit verlof geldt nog steeds voor 2 aaneengesloten dagen, maar kan ook buiten het weekend plaats vinden. Daarnaast blijft het aantal vakantiedagen gelijk. Daarmee bedraagt het totaal van de te vergoeden afwezigheidsdagen maximaal 146 (52 weken á 2 dagen en 42 vakantiedagen).
 • Declaratie woonzorgtoeslagen
  Het is nu mogelijk om de woonzorgtoeslagen (Z978, Z979, Z980, V978, V979 en V980) bij afwezigheid te declareren, overeenkomstig de regelgeving voor declaratie van ZZP’s bij afwezigheid.
 • Waardigheid en trots
  De opslag waardigheid en trots voor de ZZP in de V&V zijn vanaf 1-1-2020 verrekend in de tarieven.
 • Wijziging behandeling individueel SOG of AVG
  Behandeling door SOG of AVG wordt nu door middel van subsidieregeling extramurale zorg via de Wlz gedeclareerd. Per 2020 wordt dit overgeheveld naar de Zvw.
 • Overbruggingszorg SGLVG en LVG
  Het is vanaf 2020 mogelijk overbruggingszorg te leveren in vorm van MPT of VPT voor een periode van 13 weken (maximaal 1 x te verlengen).
 • Einde overgangsregels Wlz-indiceerbaren per 31-12-2019
  Mensen in de groep ‘Wlz-indiceerbaren’ krijgen vanaf 1-1-2020 zorg op basis van de reguliere Wlz. Cliënten hebben een brief ontvangen van het zorgkantoor met berichtgeving over het vervolg van hun indicatie:

  1. Voor ongeveer 70% van de groep biedt het reguliere Wlz-zorgprofiel voldoende ruimte om de zorg te continueren.
  2. Voor ongeveer 15% van de groep liggen de kosten van zorg tussen de 100% en 125% van de beschikbare middelen in hun zorgprofiel. Zij kunnen een beroep doen op de regeling Extra Kosten Thuis. Deze regeling is sinds 1 juli 2018 verruimd.
  3. Bij de overige mensen zijn de kosten hoger dan 125% van de beschikbare middelen in hun zorgprofiel. Zij kunnen een beroep doen op de meerzorgregeling. In principe is gecommuniceerd dat de zorgaanbieder zelf niets hoeft te doen, behalve bij de aanvraag van EKT of meerzorg.
 • Overgang naar iWlz2.1
  Per 1 januari 2020 wordt middels een big bang gebruik gemaakt van iWlz 2.1 als standaard. Dit betreft een minor release en heeft een lage tot gemiddelde impact op technische systemen en functionele processen. Zorginstituut Nederland heeft hiervoor een draaiboek gepubliceerd.Mutatiecode ’02 overlijden’ komt te vervallen. Met ingang van iWlz 2.1 verstuurt de zorgaanbieder geen mutatiebericht meer naar het zorgkantoor om te melden dat de zorglevering is beëindigd vanwege het overlijden van de cliënt. Het zorgkantoor krijgt deze informatie vanuit de BRP en zal op basis van de ontvangen overlijdensdatum de zorgtoewijzing(en) voor deze cliënt bij de betreffende aanbieder(s) intrekken. Deze (proces)wijziging voorkomt dat een onjuiste overlijdensdatum wordt doorgegeven inclusief alle berichten die nodig zijn om dat weer te corrigeren.
 • Kwaliteitskader Wlz verpleeghuiszorg
  Er wordt in 2020 structureel een geoormerkt bedrag van € 1,1 miljard beschikbaar gesteld voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
 • Vereenvoudiging hulpmiddelen in Wlz-organisaties
  De verandering heeft alleen betrekking op cliënten die verblijven in een Wlz-organisatie op basis van een ZZP met of zonder behandeling. Dit is van toepassing op mobiliteitshulpmiddelen (bijvoorbeeld scootmobiel, rolstoel of aangepaste fietsen) en hulpmiddelen voor zorgverlening en wonen voor algemeen gebruikt (bijvoorbeeld tilliften, hoog-laagbedden of douchstoelen). Per 2020 vindt de financiering hiervan plaats uit de Wlz (i.p.v. Zvw en/of Wmo).

Zvw

Relevante wijzigingen in de Zvw zijn:

 • Terminaliteitsverklaring vervalt
  Bij het inzetten van palliatieve zorg vanuit de Zvw is het niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te hebben van een behandelend arts.
 • Thuiszorgtechnologie
  Vormen van thuiszorgtechnologie vallen onder deze prestatie. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de afspraak in het Hoofdlijnenakkoord van de wijkverpleging om de inzet van thuiszorgtechnologie een boost te geven en belemmeringen in de bekostiging hiervan weg te nemen. Enkele belangrijke aandachtspunten:

  • belangrijk dat hiervoor schriftelijke afspraken zijn gemaakt tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder;
  • vervangt oude prestaties beeldschermtechnologie en farmaceutische telezorg;
  • maximaal 6,5 uur per maand.
 • Verplaatste directe contacttijd
  De definitie van een uur directe zorgverlening is uitgebreid met het begrip verplaatste directe contacttijd. Een uur directe zorgverlening bestaat uit:

  • de directe contacttijd in uren tussen zorgaanbieder en cliënt in de thuissituatie/werksituatie;
  • de verplaatste directe contacttijd in uren;
  • de tijd besteed in het kader van indicatiestelling en het bijwerken van de voortgangsrapportage.

Vertalen van de contractafspraken

Het vertalen van de contractafspraken wordt nog wel eens vergeten binnen de zorgorganisatie. Is bij uw zorgorganisatie iedereen op de hoogte van de nieuwe afspraken met de gemeentes, zorgverzekeraars en de zorgkantoren? Het is belangrijk dat de juiste afspraken ook bij de juiste personen terecht komen. Niet alleen de zorgadministratie dient op de hoogte te zijn van de nieuwe declaratieregels. Ook uw medewerkers in het primair proces moeten weten wat er geleverd kan, mag of moet worden met een bepaalde beschikking. Een juiste vertaling van de contractafspraken zorgt voor duidelijkheid in de gehele zorgorganisatie. De checklist helpt u de afspraken binnen de verschillende partijen te verspreiden.

Inrichten van de systemen

Het spreekt voor zich. Acties zoals het inlezen van de nieuwe tarieven in uw registratiesysteem en het toevoegen van de juiste productcodes aan de juiste gemeentes. Het tijdig inrichten van het systeem voorkomt problemen. Correctiewerk achteraf brengt veel risico’s, extra werk en onrust bij uw medewerkers met zich mee. Met behulp van de checklist weet u welke wijzigingen u in uw systeem moet doorvoeren.

Zo ziet u dat u het inrichten van het nieuwe jaar niet zo maar even tussendoor doet. De inrichting van het nieuwe jaar is een belangrijke en intensieve klus. Door het gebruiken van de checklist “administratieve start 2020” van AAG wordt dit wel een fluitje van een cent!

Download de checklist (PDF, 428.96 Kb)

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!