Over dit artikel

In een nieuwe handreiking verduidelijkt de Belastingdienst de regels over de verschillende soorten stagedienstverbanden en hoe de stagebeloning moet worden betrokken in de loonaangifte. Deze nieuwe handreiking vervangt de versie uit 2016.

Wanneer een werkgever een stagiair aanneemt, is er sprake van een echte of fictieve dienstbetrekking. Ook is het mogelijk dat de dienstbetrekking helemaal ontbreekt. Stagiairs zijn leerlingen die in de praktijk werken als onderdeel van hun opleiding. Het is afhankelijk van de beloning of en hoe u de stagiair hoort te verwerken in de aangifte loonheffingen.

Geen dienstbetrekking

Ontvangt de stagiair een kleine vergoeding van de werkelijke kosten? Dan is er geen sprake van een fictieve of echte dienstbetrekking. De stagiair ontvangt dan namelijk officieel geen loon volgens de Wet op de loonbelasting.

Echte dienstbetrekking

Als een stagiair een reële beloning krijgt voor de stage-uren, bijvoorbeeld het minimum(jeugd)loon, dan is de stagiair in echte dienstbetrekking. In deze situatie gelden de normale regels voor de loonheffingen en de stagiair is verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. Daarnaast dient de werkgever de heffing Zorgverzekeringswet (Zvw) af te dragen aan de Belastingdienst.

Fictieve dienstbetrekking

Indien er geen echte dienstbetrekking is en de stagiair een stagevergoeding krijgt, kan er sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. Dit is van toepassing als de stagiair geen marktconforme beloning (zoals het minimumjeugd- of cao-loon) ontvangt. In dit geval houdt de werkgever loonbelasting/premie volksverzekeringen in en betaalt werkgeversheffing Zvw. De stagiair is in deze situatie verzekerd voor de wet Wajong en voor de Ziektewet (ZW). De werkgever hoeft echter geen premies werknemersverzekeringen te berekenen.

Codes aangifte loonheffingen

Voor een stagiair in fictieve dienstbetrekking geldt het volgende:

  • Code aard arbeidsverhouding is 7.
  • De stagiair is alleen verzekerd voor de ZW en de wet Wajong.
  • De verzekeringsindicatie voor de ZW moet op ‘Ja’ staan.
  • De verzekeringsindicaties voor de WW en de WAO/IVA/WGA moeten op ‘Nee’ staan.
  • Het loon dat de stagiair ontvangt (de stagevergoeding) is loon voor de werknemersverzekeringen (sv-loon).
  • Er is géén sprake van premieloon (oftewel grondslagaanwas op het cumulatieve premieloon). Werkgever vult € 0 aan premieloon (grondslagaanwas) in.
  • De rubriek ‘Code invloed verzekeringsplicht’ vult de werkgever niet in.

Gelijktijdig stage en dienstbetrekking

Wanneer de werknemer gelijktijdig bij dezelfde werkgever in echte dienstbetrekking én fictieve dienstbetrekking (stage) is, dient de werkgever voor de fictieve dienstbetrekking een aparte inkomstenverhouding te gebruiken.

Na stage in dienst

Wanneer de arbeidsverhouding van een stagiair na zijn stage wijzigt van een fictieve dienstbetrekking naar een echte dienstbetrekking, verandert zijn verzekeringssituatie. Voor de echte dienstbetrekking gebruikt de werkgever dan een nieuwe inkomstenverhouding.

Premies werknemersverzekeringen

Wijzigt de dienstbetrekking van de stagiair in de loop van het kalenderjaar? Dan heeft dit gevolgen voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen. Voor de berekening van het premiemaximum moet de werkgever ook rekening houden met loon dat de stagiair tijdens zijn stageperiode heeft ontvangen. De werkgever dient dan alsnog alle premies werknemersverzekeringen te betalen over de stagevergoeding. Dit leidt dus tot een ‘inhaaleffect’.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver