Over dit artikel

Verzuimverzekeraars hebben diverse (gezondheids)gegevens nodig van werknemers. Maar welke gegevens mag u, met het oog op de AVG, nu wel en niet delen? Het besluit SUWI, dat geldt per 1 januari 2019, schept duidelijkheid.

Als werkgever kunt u verschillende verzekeringen afsluiten om het financiële risico rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid af te dekken. De verzuimverzekeraars die deze verzekeringen verstrekken, hebben diverse (gezondheids)gegevens nodig van werknemers. Gegevens van medewerkers mogen uiteraard niet zomaar verstrekt worden. Welke gegevens mogen wel verstrekt worden waarbij rekening gehouden wordt met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

In het besluit SUWI, wat is ingegaan per 1 januari 2019, is onderscheid gemaakt tussen het verstrekken van gegevens voordat een overeenkomst wordt aangegaan t.b.v. de beoordeling van het risico voor de verzuimverzekeraar en gegevens die noodzakelijk zijn voor de daadwerkelijke uitvoering van een overeenkomst door de verzuimverzekeraar.

In het besluit SUWI, artikel 5.18a lid 2, staat beschreven dat de volgende gegevens verstrekt mogen worden die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het risico, of verstrekt mogen worden voorafgaand aan de overeenkomst met de verzuimverzekeraar:

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens over het dienstverband
 • Salaris
 • Verzuimstatistieken
 • Arbeidsongeschiktheidspercentage van de werknemers bij verzuim in verband met de beoordeling van een Wet WIA uitkering
 • Ingangsdatum WGA-uitkering op grond van de Wet WIA
 • Datum beëindiging loongerelateerde uitkering
 • Datum beëindiging uitkering op grond van de Wet WIA
 • Begin- en einddatum van de ZW-uitkering
 • Aantal werknemers met een ZW-uitkering op grond van artikel 29B van de ZW

In artikel 5.18a lid 3, staat opgenomen dat de volgende gegevens verstrekt mogen worden, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gegevens over het dienstverband
 • Salaris
 • Arbeidsongeschiktheids- of werkhervattingspercentage
 • Lopende uitkeringen en regelingen
 • Percentage loonwaarde
 • Datum aanvang mutatie van verzuim
 • Gegevens met betrekking tot de algemene voortgang van de re-integratie en het re-integratietraject
 • Waaronder gegevens over het plan van aanpak en de instroom in de WIA, bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de Wet WIA, en over het re-integratieverslag, bedoeld in artikel 25, derde lid, van de Wet WIA, in verband met een aanvraag voor een uitkering, bedoeld in artikel 65 van de Wet WIA,
 • Gegevens over toekennings- en vervolgbeslissingen over uitkeringen op grond van de Wet WIA van UWV
 • Gegevens over de WGA-uitkering in geval de werkgever eigenrisicodrager is in de zin van de Wet WIA
 • Gegevens in verband met de mogelijkheid van regres, bedoeld in artikel 99 of 100 van de Wet WIA.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Marloes van Caulil
Marloes van Caulil consultant personeelsadministratie
m.vancaulil@aag.nl