Over dit artikel

Op 1 januari 2019 is de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) in werking getreden. Vanaf 1 juli 2020 komt hier het aanvullend geboorteverlof bij. In dit artikel leest u wat deze uitbreiding op de wet WIEG inhoudt.

In de wet WIEG is sinds 1 januari 2019 het geboorteverlof uitgebreid en krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Vanaf 1 juli 2020 komt hier het aanvullend geboorteverlof bij. Vanaf deze datum kunnen partners tot maximaal vijfmaal de arbeidsduur per week aan uren opnemen. Als de werknemer het standaard geboorteverlof heeft opgenomen, mag hij of zij daarna aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken.

Dit aanvullend geboorteverlof wordt niet door de werkgever betaald maar door het UWV. De werknemer krijgt een uitkering van 70% van zijn dagloon. Er geldt echter wel een maximumdagloon. De werkgever hoeft dit niet aan te vullen tot 100% van het salaris, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt in de cao, bedrijfsregeling of individuele arbeidsovereenkomst. De werknemer neemt het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van zijn of haar kind, maar mag zelf bepalen hoe. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar, of verspreid over 6 maanden.

Voorwaarden voor aanvullend geboorteverlof

Voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal voorwaarden:

 • De werknemer is in dienst bij een werkgever.
 • De werknemer heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen van één keer zijn of haar werkweek.
 • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
 • De werknemer is de partner van de moeder van het kind en er geldt een van de volgende situaties:
  • De werknemer is de echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner van de moeder van het kind.
  • De werknemer heeft het kind erkend.
  • De werknemer woont ongehuwd samen met de moeder van de kind.

Heeft de werknemer gedeeltelijk een WW-uitkering, WIA-uitkering, Wajong-uitkering of Ziektewet-uitkering en werkt de werknemer gedeeltelijk in loondienst? Dan kan de werknemer aanvullend geboorteverlof krijgen voor het deel dat de werknemer in loondienst is.

Heeft de werknemer het aanvullend verlof niet volledig opgenomen maar treedt wel bij een nieuwe werkgever in dienst? Dan mag het aanvullend geboorteverlof wat nog niet is opgenomen alsnog opgenomen worden bij de nieuwe werkgever.

Aanvraag aanvullend geboorteverlof

De werkgever vraagt de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof aan via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of DigiPoort. Dit kan als het kind is geboren. De werkgever heeft de volgende gegevens nodig van de werknemer:

 • de geboortedatum van het kind;
 • het aantal weken dat de werknemer verlof wil opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken);
 • de ingangsdatum;
 • de verklaring dat de werknemer het standaard geboorteverlof van 1 keer zijn werkweek al heeft opgenomen.

De betaling van de uitkering

De uitkering wordt toegekend aan de werknemer (vergelijkbaar met WAZO), maar wordt overgemaakt naar de werkgever, die ook de aanvraag doet. Het UWV betaalt de uitkering elke 4 weken aan de werkgever. Ook als de werknemer het verlof gespreid opneemt. Alleen in uitzonderlijke situaties zou op speciaal verzoek de uitkering naar de werknemer kunnen worden overgemaakt. Stopt het dienstverband van de werknemer tijdens zijn verlof? Dan dient de werkgever dit bij de aanvraag aan te geven.

Verandert er iets in de situatie? Zoals de ingangsdatum van het verlof of een wijziging van een rekeningnummer? Dan kan de werkgever dit vanaf juli 2020 aan het UWV doorgeven met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben’.

Opbouw vakantiegeld en vakantiedagen tijdens aanvullend geboorteverlof

In een toekomstige wijziging van artikel 15 van de WML, wordt bepaald dat ook over aanvullend geboorteverlof (artikel 4:2b WML) vakantietoeslag verschuldigd zal zijn. Het betreft vakantietoeslag over de uitkering (aldus: 70% van het dagloon).

Ten aanzien van opgebouwde vakantiedagen, geldt dat er geen sprake is van loondoorbetaling door de werkgever gedurende het aanvullend geboorteverlof. De werknemer ontvangt immers (via de werkgever) een uitkering van het UWV gedurende het aanvullend geboorteverlof. Doordat geen sprake is van loondoorbetaling door de werkgever, worden in beginsel ook geen vakantiedagen opgebouwd. Echter, artikel 7:635 lid 1 BW wordt per 1 juli 2020 dusdanig gewijzigd dat ook gedurende aanvullend geboorteverlof (wettelijke) vakantiedagen opgebouwd worden. De opgebouwde vakantiedagen worden conform artikel 7:634 BW vastgesteld op ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week.

Ondersteuning nodig?

Heeft u ondersteuning nodig bij de implementatie van de wet WIEG in uw HR- en of salarispakket? Neem dan contact op met Rob van Griensven, Manager Sales & Accountmanagement.

Blijf op de hoogte! Meld u aan
voor de AAG Nieuwsbrief.

Aanmelden

Deel dit artikel

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met mij op!

Monique Straver